دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-103 
بررسی وضعیت اجتماعی‌ـ اقتصادی شاغلان بخش گردشگری شهر خرم‏ آباد

صفحه 33-44

10.22059/jut.2015.54064

مهدی قرخلو‌؛ سعید حیدری نیا؛ نبی مرادپور؛ فاطمه هادی‌الاصل