دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 105-218 
برنامه ‏ریزی راهبردی توسعة گردشگری شهرستان بانه

صفحه 167-190

10.22059/jut.2015.55832

حسین حاتمی نژاد؛ عبداله شیخی؛ خسرو رحمتی؛ ابراهیم شریف زاده اقدم