گونه‏ شناسی خدمات هتل‏ها برای آژانس‏های مسافرتی، مطالعة موردی: هتل‏های پنج‌ستارة شهر مشهد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اقامتگاه‏ها و هتل‏ها از جمله عناصر مهم هر مقصد گردشگری‌اند. مدیران هتل‏ها باید مضامین استراتژی‏های بازاریابی خود را بازبینی کنند. این کار مستلزم بررسی ویژگی‏هایی است که مشتریان آن‌ها، اعم از واسطه‏های تجاری (به‌ویژه، آژانس‏های مسافرتی و تور اپراتورها) و مصرف‏کنندگان نهایی (گردشگران و مسافران)، برای تفاوت قائل‌شدن بین برند یک هتل با برندهای دیگر به‌کار می‏برند و بر پایة آن‌ها، محصول خدماتی خود را تعریف می‌کنند. هدف اصلی از پژوهش حاضر این است که گونه‏شناسی مناسبی از خدمات ارائه‌شده از سوی هتل‏های پنج‌ستارة مشهد به آژانس‏های مسافرتی شهر تهران تعریف شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده‏ها، توصیفی‌ـ پیمایشی است. کلیة مدیران آژانس‏های مسافرتی تهران، که به‌طور مستقیم خدمات «سفر به شهر مشهد با اقامت در هتل‏های پنج‌ستاره» را ارائه می‏دهند، جامعة آماری پژوهش را تشکیل می‏دهند. منظور از مدیر، مدیر‌عامل، مدیر فنی بند ب، مدیر تور و مدیر داخلی است. با استفاده از فرمول کوکران برای جامعة محدود، حجم نمونه 218 نفر برآورد شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، پرسش‌نامة پژوهش با در‌بر داشتن 31 سؤال اصلی طراحی و بین اعضای جامعة آماری توزیع شد. داده‏های گردآوری‌شده با بهره‏گیری از نرم‏افزار لیزرل و آزمون تحلیل عاملی تأییدی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هتل‏ها سه نوع خدمت را در قالب «هستة اصلی محصول»، «خدمات تسهیل‏کننده» و «خدمات فزاینده» به آژانس‏های مسافرتی ارائه می‏دهند. تحلیل داده‏های جمعیت‏شناختی با استفاده از نرم‏افزار SPSS حاکی از آن است که میزان مشارکت زنان در پژوهش بیش از مردان بوده است. درصد بیشتری از پاسخ‏دهندگان، مدیران تور بوده‏اند و بیش از نیمی از آن‌ها، سابقة کاری کمتر از پنج سال داشته‏اند. از طرف دیگر، «وب‌سایت هتل»، «بازدید از هتل»، و «نظرهای مشتریان آژانس مسافرتی» رایج‏ترین منابع کسب اطلاعات دربارة هتل‏های مطالعه‌شده بوده‏اند.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. بیات، شیما (1390). «بررسی مقایسه‏ای جایگاه برندهای بین‏المللی لوازم صوتی و تصویری فعال در بازار ایران از دیدگاه مشتریان ساکن شهر تهران با استفاده از تکنیک نقشة ادراکی»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران، استاد راهنما: اصغر مشبکی.
  2. دهدشتی شاهرخ، زهره؛ فیاضی، مرتضی (1390). مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری، ویرایش اول، تهران: مهکامه.
  3. روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالمجید (1387). مدیریت بازاریابی، تهران: سمت، چ 12.
  4. قاضی‏زاده، مصطفی؛ سلیمانی بشلی، علی (1388). «بازاریابی و موضع‏یابی مؤثر در نظام بانکی ایران»، بانک و اقتصاد، ش 105، ص 18ـ25.
  5. کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری (1390). اصول بازاریابی، ترجمة بهمن فروزنده، اصفهان: نشر آموخته، چ 13.
  6. کاتلر، فیلیپ؛ فورچ، والدرمار (1389). مدیریت برند در بازاریابی صنعتی ـ تجاری، ترجمة محمد حقیقی، سید علی موسوی، و فراز صادق‏وزیری، تهران: انتشارات نگاه دانش.
  7. لاولاک، کریستوفر؛ و رایت، لارن (1382). اصول بازاریابی خدمات، ترجمة ابوالفضل تاج‏زاده نمین، تهران: سمت.
  8. لومسدون، لس (1380). بازاریابی گردشگری، ترجمة محمدابراهیم گوهریان، تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
  9. مرکز آمار ایران (1390). نتایج آمارگیری از گردشگران ملی.
  10. مؤمنی، مصطفی؛ صرافی، مظفر؛ قاسمی خوازنی، محمد (1387). «ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی ـ فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه در کلان‌شهر مشهد»، جغرافیا و توسعه، ش 11، بهار و تابستان، ص 13ـ38.
  11. Atkinson, A., 1988, Answering the eternal question: What does customer want? Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 29, No. 2, pp. 12-14.
  12. Barsky, J. D. and Labagh, R, 1992, A strategy for customer satisfaction, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 33, No. 5, pp. 32-40.
  13. Brooksbank, R., 1994, The anatomy of marketing positioning strategy, Marketing Intellegence and Planning, Vol. 12, No. 4, pp. 10-14.
  14. Chu, R. K. S., and Choi, T., 2000, An importance-performance analysis of hotel selection factors in the Hong Kong hotel industry: a comparison of business and leisure travelers, Tourism Management, Vol. 21, pp. 363-377.
  15. Dev, C. S., Morgan, M. S., and Shoemaker, S., 1995 December, A positioning analysis of hotel brands based on travel manager perceptions, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, pp. 48-55.
  16. Dibb, S., and Simkin, L. 1993, The strength of branding and positioning in services, International Journal of Service Industry Management, Vol. 4, No. 1, pp. 25-35.
  17. Dubé, L., and Renaghan, L. M., 2000 February, Marketing your hotel to and through intermediaries, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, pp. 73-83.
  18. Gensch, D. H., and Javalgi, R. G., 1988, Issues and advances in product positioning models in marketing research, Mathl Comput. Modelling, Vol. 10, No. 12, pp. 929-949.
  19. Ibrahim, E. E., and Gill, J., 2005, A positioning strategy for a tourist destination, based on analysis of customers’ perceptions and satisfaction, Marketing Intelligence and Planning, Vol. 23, No. 2, pp. 172-188.
  20. Karadeniz, M., 2009, Product positioning strategy in marketing management, Journal of Naval Science and Engineering, Vol. 5, No. 2, pp. 98-110.
  21. Knutson, B. J., 1988 May, Frequent travelers: making them happy and bringing them back, The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, pp. 83-87.
  22. Lewis, R. C., 1982, Positioning analysis for hospitality firms, International Journal of Hospitality Management, Vol. 1, No. 2, pp. 115-118.
  23. Petcu, M., and David-Sobolevschi, L., 2009, Matrix approach of strategic positioning in the hospitality industry, Economic-Fnancial Analysis and Property Valuation: Challenges into the Actual Global Context (Scientific Symposium), Bucharest Academy of Economic Studies Accounting and Information System Faculty Romanian Society of Economic and Financial Analysis (RSEFA), May 29-31.
  24. Saleh, F., and Ryan, C., 1992, Clients perceptions of hotels: a multi-attribute approach, Tourism Management, Vol. 13, No. 2, pp. 163-168.
  25. Schulz, C., 1194 April, Hotels and travel agents: the new partnership, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. pp. 45-50.
  26. Wilensky, L. and Buttle, F., 1988, A multivariate analysis of hotel benefit bundles and choice trade-offs, Hospitality Management, Vol. 7, No. 1, pp. 29-41.