بررسی وضعیت اجتماعی‌ـ اقتصادی شاغلان بخش گردشگری شهر خرم‏ آباد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران، دانشکدۀ جغرافیا

2 کارشناس ارشد، رشتۀ جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشتۀ جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشتۀ مدیریت جهانگردی، آموزش عالی قشم

چکیده

امروزه، گردشگری شهری یکی از راه‌های کسب درآمد جهت افزایش توان اقتصادی و اجتماعی و یکی از نیروهای اجتماعی بسیار مهم (شهری) به حساب می‏آید که اهمیت بین‏المللی اقتصادی و ژئوپلتیکی بسیاری نیز دارد. گردشگری به‌طور جهانی فضاهای فرهنگی، اجتماعی، و جغرافیایی را می‏سازد، بازسازی می‏کند، و ساکن می‏شود. شهر خرم‏آباد با داشتن جاذبه‏های طبیعی و تاریخی فراوان سالانه پذیرای گردشگران زیادی است، با این روند، این شهر در حال تبدیل‌شدن به یکی از قطب‏های گردشگری شهری است. بنابراین، اجرای این پژوهش جهت شناسایی آثار گردشگری بر وضعیت اقتصادی‌ـ اجتماعی ساکنان شهر خرم‌آباد، به‌خصوص شاغلان وابسته به بخش گردشگری، الزام‌آور است. روش پژوهش مبتنی بر توصیفی‌ـ تحلیلی که با پیمایش میدانی جهت تکمیل پرسشنامه‏ها همراه شده و داده‏های مورد نظر نیز از طریق نرم‌افزار آماری 21SPSS پردازش شده‏اند و از آزمون‏های آماری کای‏اسکوئر، ضریب همبستگی کندال و آزمون تی تک نمونه‌ای برای تحلیل داده‏ها استفاده شده است. نتایج نشان می‏دهد که گردشگری شهری بر مؤلفه‏های اقتصادی و اجتماعی زندگی شاغلان بخش گردشگری تأثیر مثبت دارد و کیفیت زندگی این گروه نسبت به شاغلان بخش‏های دیگر (کشاورزی و مشاغل آزاد) از وضعیت مطلوب‏تری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


موحد، علی (1386). گردشگری شهری، انتشارات دانشگاه شهید چمران.
لطفی، صدیقه (1386). «بررسی توسعۀ گردشگری شهری در تعامل با اکوتوریسم»، دو فصلنامۀ اندیشۀ جغرافیایی، س اول، ش اول.
لطفی، صدیقه؛ شکیبایی، اصغر؛ خیرخواه، زلیخا (1391). «اولویت‏بندی استراتژی‏های توسعۀ گردشگری با استفاده از تکنیک MCDM»، برنامه‏ریزی و توسعۀ گردشگری، س اول، ش 3.
لاندنبرگ، دانلد؛ کریشنا مورتی، ام، استاونکا (1383). اقتصاد گردشگری، ترجمۀ محمدرضا فرزین، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
عظیمی، سیوان (1390). «ارزیابی نقش گردشگری در توسعۀ پایدار شهری: مطالعۀ شهر مریوان»، پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.
محمدی، جمال (1392). «تحلیل کیفی بسترها، دلایل و پیامدهای گردشگری به شیوۀ نظری زمینه‌ای (مطالعۀ موردی: گردشگران شهر سنندج)»، مجلۀ برنامه‏ریزی و توسعۀ گردشگری، س 2، ش 7، ص 182‌ـ 203.
خاکساری، علی؛ ابراهیم‌نیا سماکوش، سعید؛ دامادی، محمد؛ معزز، وحید (1392). «ارزیابی تأثیرات اجتماعی‌ـ فرهنگی گردشگری شهری بر نحوۀ زندگی مردم شهر بابلسر»، مجلۀ برنامه‏ریزی و توسعۀ گردشگری، س 2، ش 7، ص 182‌ـ 203.
رنج‏پور، رضا؛ کریمی تکانلو، زهرا؛ نجفی‌نسب، میرحجت (1390). «بررسی فرضیۀ توریسم منجر به رشد در ایران طی دورۀ 1388‌ـ1347»، تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، ش3، ص115ـ134‌.
قدمی، مصطفی؛ غلامیان آقامحلی، طاهره (1390). «بررسی مبادی کیفیت شهرهای گردشگر‌پذیر با تأکید بر جامعۀ گردشگران (نمونۀ موردی: بابلسر)»، فصلنامۀ نگرش‏های نو در جغرافیای انسانی، س‌3، ش3.
موحد، علی؛ دولتشاه، صدیقه (1389). «بررسی ظرفیت‏های گردشگری جهت توسعۀ گردشگری شهری خرم‏آباد»، فصلنامۀ جغرافیا و آمایش سرزمین، س اول، ش اول.
نوربخش، مرتضی؛ اکبرپور سر اسکانرود، محمد (1389). «نقش گردشگری شهری در توسعۀ اقتصادی کلان‌شهرها»، ویژه‏نامۀ اقتصاد گردشگری، زمستان 1389.
جهانیان، منوچهر؛ نادعلی‏پور، زهرا (1388). مدیریت گردشگری (تعاریف، ماهیت، اجزا)، تهران: جهاد دانشگاهی.
مافی، عزت‏الله؛ سقایی، مهدی (1387). «تحلیلی بر گردشگری روستایی در پیرامون کلان‌شهرها»، مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه‏ای، ش 10، بهار و تابستان 1387.
معصومی، مسعود (1384). ماهیت گردشگری، نشر پیک کوثر.
Lee, C, C. Chang, C, P (2007). Tourism Development and Economic Growth, Tourism Management.
Rossana, Galdini, (2007). Tourism and the City: opportunity for regeneration.
Show, G & Williams, A.M (1994). Critical issues in tourism: A geographical perspectives, Blackwell: Oxford.
Timothy, Dallen, J (2005). Aspect of tourism shopping tourism, retailing and leisure, Channel view publications, Toronto.
WTO, The World Ecotourism summit, final Report, (2002).
Cohen Erik,(2004). Contemporary tourism‌ـ diversity and chang, London: Elsevier.
Daryabari, J. and Ebrahimi,H(2010). Review of the Development of Tourism in kashan: Chalenges and Solution, Iranian Jurnal of Tourism and Hospitality.
Lanza, A, Markandia, A. and Pigliaru, F (2005). The Economics of Tourism and Sustainable Development , Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
Mehrgan, N. and Kordbache, H. and Akbari, A (2012). Foregin Tourism and Human Development in Iran. International Proceedings of Economics Development & research, 50: pp 15‌ـ 18.