نویسنده = ������ �������� ���������� ����������������
گونه‏ شناسی خدمات هتل‏ها برای آژانس‏های مسافرتی، مطالعة موردی: هتل‏های پنج‌ستارة شهر مشهد

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 191-204

10.22059/jut.2015.55833

مهدی ابراهیمی؛ ابوالفضل تاج زاده نمین؛ نسیم محمدیان محمودجیق