نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرات گردشگری شهری بر توسعة پایدار شهر با تأکید بر ادراک ساکنان (مطالعة موردی: شهر بانه)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 253-273

10.22059/jut.2015.58447

احمد پوراحمد؛ رشید یوسفی؛ یاور علی نیا؛ نبی مرادپور