نویسنده = ���������� ���������� ����������
سنجش پایداری توسعة گردشگری از نگاه جامعة محلی (مطالعة موردی: شهر تبریز)

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 205-218

10.22059/jut.2015.55834

ابوالفضل قنبری؛ معصومه آدمی؛ سمیرا هاشمی امین