نویسنده = ������ ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پروژه‌های محرک توسعه بر ارتقاء گردشگری شهری مطالعه موردی: منطقه 11 شهر تهران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 127-140

10.22059/jut.2021.325648.915

مهدی بزرگ نیا؛ علیرضا استعلاجی؛ علی شیخ اعظمی