تأثیر پروژه های محرک توسعه بر ارتقاء گردشگری شهری مطالعه موردی: منطقه 11 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد تمام گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد یادگار امام (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، تهران، ایران

10.22059/jut.2021.325648.915

چکیده

ارتقاء کیفیت فضاهای گردشگری شهری در مناطقی که پتانسیل و ظرفیت درونی گردشگری دارند توسط پروژه‌های محرک توسعه به عنوان یکی از رویکردهایی که در مناطقی که نشانه‌هایی از زوال در آن ها مشاهده می شود ضروری است. پژوهش حاضر با تدوین شاخص‌های مرتبط با پروژه های محرک توسعه از متون نظری، به بررسی و تحلیل این شاخص‌ها در ارتقا فضاهای گردشگری پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل خبرگان و متخصصین حوزۀ جغرافیا، برنامه ریزی شهری و شهرسازی است که برمبنای تعداد شاخص های پژوهش و براساس نرم افزار Sample Power، تعداد 30 نفر به عنوان نمونه تخمین زده شد. به منظور جمع آوری داده‌های میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شد، که روایی آن از نظر محتوایی و ظاهری به تایید خبرگان رسید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار ایموس استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ابعاد اقتصادی، کالبدی-فضایی، اجتماعی و زیست محیطی بر پروژه های محرک توسعه و در نهایت پروژه های محرک توسعه با ضریب مسیر 63/0 بر توسعه گردشگری تاثیر مثبت و معناداری دارد. به گونه‌ای که هر تغییری به صورت مثبت در ابعاد مورد نظر باعث ارتقا کیفیت فضای گردشگری شهری خواهد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با اجرای پروژه های محرک توسعه به ارتقاء گردشگری دست یافت.

کلیدواژه‌ها