دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-150 

علمی - پژوهشی مستقل

2. الگوی مناسب سازی فضاهای گردشگری ویژه معلولین و جانبازان (مطالعه موردی: شهر یزد)

10.22059/jut.2020.301945.795

کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهاب نارگانی


مقاله مستخرج از پایان نامه

3. شهرت مقصد گردشگری و ادراک شناختی و عاطفی بازدیدکنندگان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

10.22059/jut.2021.302828.798

روزبه میرزائی؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ زینب آقاداداشی


علمی - پژوهشی مستقل

4. بررسی تاثیر عوامل موثر بر تمایل به سفر گردشگران به مقصد شهری رامسر در طول دوره شیوع کووید-19

10.22059/jut.2021.324660.907

مهدی کروبی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ مریم نقوی؛ سینا سلجوقی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

5. تأثیر پروژه های محرک توسعه بر ارتقاء گردشگری شهری مطالعه موردی: منطقه 11 شهر تهران

10.22059/jut.2021.325648.915

مهدی بزرگ نیا؛ علیرضا استعلاجی؛ علی شیخ اعظمی