دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 1-159 

علمی - پژوهشی مستقل

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تمایل به سفر گردشگران به مقصد شهری رامسر در طول دوره شیوع کووید-19

صفحه 1-16

10.22059/jut.2021.324660.907

مهدی کروبی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ مریم نقوی؛ سینا سلجوقی


مقاله مستخرج از پایان نامه

شهرت مقصد گردشگری و ادراک شناختی و عاطفی بازدیدکنندگان مطالعه موردی: شهر اصفهان

صفحه 113-126

10.22059/jut.2021.302828.798

زینب آقاداداشی؛ روزبه میرزائی؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تأثیر پروژه‌های محرک توسعه بر ارتقاء گردشگری شهری مطالعه موردی: منطقه 11 شهر تهران

صفحه 127-140

10.22059/jut.2021.325648.915

مهدی بزرگ نیا؛ علیرضا استعلاجی؛ علی شیخ اعظمی