دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-150 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. بررسی تأثیر ابعاد اجتماعی تاب‌آوری شهری بر توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی شهر محمودآباد)

10.22059/jut.2021.325464.913

مرضیه اقبالی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ سارا غلامی


8. توسعه ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی در شهر تهران با تکیه بر مصرف فیلم‌های هنری

10.22059/jut.2021.326979.925

منصوره علیقلی؛ فرزین نعمت بخش آبکنار؛ حسین صفرزاده؛ سید کامران نوربخش


مقاله مستخرج از پایان نامه

9. رابطه هوش فرهنگی با ارزش درک شده گردشگری پایدار (نمونه موردمطالعه: شهر یزد)

10.22059/jut.2021.293532.759

سکینه جعفری؛ علی اکبر امین بیدختی؛ مریم عبدلی