دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-150 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. بررسی تأثیر ابعاد اجتماعی تاب‌آوری شهری بر توسعه پایدار گردشگری مطالعه موردی: شهر محمودآباد

صفحه 1-16

10.22059/jut.2021.325464.913

مرضیه اقبالی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ سارا غلامی


3. توسعه ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی در شهر تهران با تکیه‌بر مصرف فیلم‌های هنری

صفحه 33-46

10.22059/jut.2021.326979.925

فرزین نعمت بخش آبکنار؛ منصوره علیقلی؛ حسین صفرزاده؛ سید کامران نوربخش


علمی - پژوهشی مستقل

4. تبیین مدل توسعه گردشگری با تأکید بر نقش محرک‌های فرهنگی- اجتماعی مطالعه موردی: شهر اراک

صفحه 47-62

10.22059/jut.2021.319675.889

ماهرخ مخصوص؛ نادره السادات نجفی زاده؛ حبیب اله جوانمرد


مقاله مستخرج از رساله دکتری

6. بررسی چالش‌های توسعه گردشگری دیجیتال مطالعه موردی: شهر تهران

صفحه 79-90

10.22059/jut.2021.325447.912

زینب قاسم نژاد؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ محمدرضا جلیلوند