دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 1-149 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی تأثیر ابعاد اجتماعی تاب‌آوری شهری بر توسعه پایدار گردشگری مطالعه موردی: شهر محمودآباد

صفحه 1-16

10.22059/jut.2021.325464.913

مرضیه اقبالی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ سارا غلامی


توسعه ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی در شهر تهران با تکیه‌بر مصرف فیلم‌های هنری

صفحه 33-46

10.22059/jut.2021.326979.925

فرزین نعمت بخش آبکنار؛ منصوره علیقلی؛ حسین صفرزاده؛ سید کامران نوربخش


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی چالش‌های توسعه گردشگری دیجیتال مطالعه موردی: شهر تهران

صفحه 79-90

10.22059/jut.2021.325447.912

زینب قاسم نژاد؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ محمدرضا جلیلوند