بررسی علل گردشگری خانه‌های دوم شهری در دوران شیوع ویروس کووید-19

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده ی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانشگاه مازندران

چکیده

ویروس کرونا به دلیل جدید بودن، سهولت و سرعت انتقال همراه با پوشش گسترده رسانه‌ها موجب اضطراب بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های مسافرتی توسط سازمان بهداشت شد. در ایران از مردم خواسته شد تا سفرهای غیر ضروری را لغو کنند اما با شروع تعطیلات گردشگران بسیاری به شهرهای گردشگرپذیر از جمله شهرستان رامسر در استان مازندران سفر کردند؛ باتوجه به تعطیلی مراکز اقامتی و گردشگری، بخش غالب گردشگران ورودی به شهرستان رامسر گردشگرانی بودند که مالک خانه‌دوم در این شهر هستند و گردشگران خانه‌های دوم محسوب می‌شوند، در این راستا این پژوهش برآن است تا علل گردشگری خانه‌های دوم در ایام شیوع ویروس کرونا را مورد بررسی قرار دهد. جامعه‌ی آماری پژوهش گردشگرانی بودند که در بهار و تابستان 1399 باتوجه به شیوع ویروس کرونا به شهرستان رامسر سفر کردند. در پژوهش حاضر از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد و به‌منظور بررسی روایی محتوای پرسشنامه با کارشناسان مشورت‌های لازم صورت گرفت و برای بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ شد، که برابر با 8/0 بود. برای تحلیل داده‌ها و اولویت‌بندی متغیرها از نرم افزار SPSS22 استفاده شده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مالکیت، قوانین و مقررات، ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های منطقه به ترتیب بیشترین شدت ارتباط را با گردشگری خانه‌های دوم در ایام قرنطینه داشتند.

کلیدواژه‌ها