طراحی و توسعه یک سامانه توصیه گر گردشگری مبتنی براطلاعات جغرافیایی داوطلبانه (VGI) (مطالعه موردی: شهر یزد، ایران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
با رشد روزافزون سهم گردشگری در اقتصاد کشورها، امروزه توجه دولت‌ها و بخش های خصوصی بیش از پیش به سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و بازنگری مجدد در فعالیت های گردشگری معطوف شده است. برنامه‌ریزی سفر و تعیین مقاصد گردشگری یکی از مسائل مهم گردشگران محسوب می‌گردد. اگرچه شبکه جهانی وب و یا شبکه‌های اجتماعی موجود منبع مناسبی را برای شناسایی جاذبه‌های گردشگری فراهم می اورند، اما انتخاب یک یا مجموعه‌ای از مکان‌های گردشگری برای سفر، بطوریکه بتواند بیشترین شباهت را با علایق و ترجیحات گردشگران داشته باشد، به یک چالش در این زمینه تبدیل شده است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی و توسعه یک سامانه‌‌ توصیه گر گردشگری مبتنی بر وب GIS است که بتواند به صورت هوشمند مکان‌های گردشگری را به کاربران پیشنهاد و به بهترین شکل به نیازها و علایق آنها پاسخ دهد. این سامانه، با توجه به اطلاعات دموگرافیک گردشگران و مقایسه آن‌ها با اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه (VGI) که گردشگران قبلی از جاذبه‌های گردشگری گزارش نموده اند، مکان های مناسب گردشگری را به گردشگران جدید پیشنهاد می نماید. سامانه مورد نظر این امکان را فراهم می سازد که گردشگران بتوانند به صورت داوطلبانه میزان علاقه و جذابیت مکان‌های گردشگری را بر روی نقشهOpenStreetMap مشخص کنند تا در موارد مشابه در اختیار سایر گردشگران قرار بگیرد. اجرای این سامانه در منطقه تاریخی شهر یزد نشان می‌دهد که بکارگیری آن می‌تواند نقش بسیار مهمی را در انتخاب جاذبه‌های گردشگری، مسیریابی و برنامه‌ریزی سفر، متناسب با علایق، ترجیحات و اطلاعات دموگرافیک گردشگران ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


 1. جلوخانی نیارکی، محمدرضا (1395) طراحی و پیاده‌سازی سامانه پایش محیط‌زیست شهروند-محور مبتنی بر وب GIS، اولین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و مدیریت شهری، 18-17 اسفند 1395، تهران، صص. 5-1.
 2. جمالی، حسین؛ سجادی، ژیلا؛ رضویان، محمدتقی؛ حیدری، جهانگیر (1397) ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رضایتمندی از مقاصد گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای ساحلی استان بوشهر)، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 5، شماره 3، صص. 64-49.
 3. جوانشیری، مژده؛ حنایی، تکتم؛ سیدالحسینی، سید مسلم؛ سعیدی مفرد، ساناز (1399) نقش ارزش‌های فرهنگی در اضطراب مسیریابی گردشگران مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری مشهد، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 4، صص. 19-1.
 4. منتظری، مرجان و براتی، ناصر (1392) برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری، رهیافتی کارآمد جهت تحقق گردشگری پایدار (مطالعه موردی: شهر یزد)، هفت شهر، دوره 4، شماره‌های 47 و 48، صص. 57-40.
 5. مودت، الیاس؛ ملکی، سعید؛ مؤمنی، کورش (1396) ارزیابی و سنجش ساختار فضایی و خزش شهری (مطالعه موردی: شهر یزد)، جغرافیای اجتماعی شهری، دوره 4، شماره 2، صص. 175-151.
 6. Abolhoseini, S. & Abbasi, O. R. & Tahani, N. (2018) Tour Planning for Separate Individuals: Individual Tourists Mobile System. In Adjunct Proceedings of the 14th International Conference on Location Based Services, January 15-17, ETH Zurich, pp.167-172.
 7. Adomavicius, G. & Tuzhilin, A. (2005) Toward the next generation of recommender systems: A survey of the state-of-the-art and possible extensions. IEEE transactions on knowledge and data engineering, Vol.17, No.6, pp.734-749.
 8. Bahramian, Z. & Abbaspour, R. A. & Claramunt, C. (2017) A Context-Aware Tourism Recommender System Based on a Spreading Activation Method. ISPRS International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, pp.333-339.
 9. Berhanu, M. & Raghuvanshi, T. K. & Suryabhagavan, K. (2017) Web-based GIS approach for tourism development in addis ababa city, Ethiopia. Malays J Remote Sens GIS, Vol.6, No.1, pp.13-25.
 10. Borràs, J. & Moreno, A. & Valls, A. (2014) Intelligent tourism recommender systems: A survey. Expert Systems with Applications, Vol.41, No.16, pp.7370-7389.
 11. Borzooei, Z. (2013) Thesis: WebGIS system in tourism industry and cultural institutions development related to Bijar city (Kordestan province), Department of Remote Sensing and GIS, Shahid Chamran University of Ahvaz.
 12. Bozanta, A. & Kutlu, B. (2017) Current state and future trends in location recommender systems, International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS), Vol.9, No.6, pp.1-8.
 13. Cooper, A. K. & Coetzee, S. & Kaczmarek, I. & Kourie, D. G. & Iwaniak, A. & Kubik, T. (2011). Challenges for quality in volunteered geographical information. Africa GEO, Cape Town, South Africa, PP.34-38.
 14. Elwood, S. (2008) Volunteered geographic information: future research directions motivated by critical, participatory, and feminist GIS, Geo Journal, Vol.72, No.3, pp.173-183.
 15. Gao, M. & Liu, K. & Wu, Z. (2010) Personalisation in web computing and informatics: Theories, techniques, applications, and future research, Information Systems Frontiers, Vol.12, No.5, pp.607-629.
 16. Gómez-Barrón, J.-P. & Manso-Callejo, M.-Á. & Alcarria, R. & Iturrioz, T. (2016) Volunteered geographic information system design: Project and participation guidelines, ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol.5, No.7, pp.1-35.
 17. González-Ramiro, A. & Gonçalves, G. & Sánchez-Ríos, A. & Jeong, J. S. (2016) Using a VGI and GIS-based multicriteria approach for assessing the potential of rural tourism in Extremadura (Spain), Sustainability, Vol.8, No.11, pp.1-15
 18. Goodchild, M. F. (2007) Citizens as sensors: the world of volunteered geography, Geo Journal, Vol.69, No.4, pp.211-221.
 19. Hauthal, E. & Burghardt, D. (2016) Using VGI for analyzing activities and emotions of locals and tourists. Paper presented at the Link-VGI workshop in connection with the AGILE, June 14-17, Helsinki, pp.1-6
 20. Hsu, F.-M. & Lin, Y.-T. & Ho, T.-K. (2012. Design and implementation of an intelligent recommendation system for tourist attractions: The integration of EBM model, Bayesian network and Google Maps, Expert Systems with Applications, Vol.39, No.3, pp.3257-3264.
 21. Huang, Y. & Bian, L. (2009) A Bayesian network and analytic hierarchy process based personalized recommendations for tourist attractions over the Internet, Expert Systems with Applications, Vol.36, No.1, pp.933-943.
 22. jamali, H. & Sajadi, J. & Razavian, M. & heydari, J. (2018) Evaluation Efective Authors On satisfaction For tourist destinations The Case of coastal Cities of Boushehr province, Journal of Urban Tourism, Vol.5, No.3, pp.49-64. [in Persian].
 23. Javanshiri, M. & Hanaee, T. & Seyedolhosseini, S. & Saeedi Mofrad, S. (2021) The Role of Cultural Values in Tourist Wayfinding Anxiety Case Study: District 8 of Mashhad Municipality, Journal of Urban Tourism, Vol.7, No.4, pp.1-19. [in Persian].
 24. Jelokhani-Niaraki, Mohammad Reza. (2015) Design and implementation of citizen-based GIS web-based environmental monitoring system, First National Conference on Information Technology and Urban Management, March 7-8, Tehran, pp.1-5. [in Persian].
 25. Lu, J. & Wu, D. & Mao, M. & Wang, W. & Zhang, G. (2015) Recommender system application developments: a survey, Decision Support Systems, Vol.74, pp.12-32.
 26. Martınez, A. M. & Webb, G. I. & Chen, S. & Zaidi, N. A. (2016) Scalable learning of Bayesian network classifiers, Journal of Machine Learning Research, Vol.17, No.44, pp.1-35.
 27. Mavedat, E. & Maleki, S. & Momeni, K. (2017) Assessment and Evaluation the Spatial Structure and Urban Creep (Case Study: Yazd City), Journal of Urban Social Geography, Vol.4, No.2, pp.151-175. [in Persian].
 28. Mizutani, Y. & Yamamoto, K. (2017) A sightseeing spot recommendation system that takes into account the change in circumstances of users, ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol.6, No.10, p.1-20.
 29. Mohammadzadeh, M. A. R. J. A. N. (2008) Developing a visitor decision support system for natural tourist destinations (Doctoral dissertation, Thesis (PhD). RMIT University, Melbourne Australia, OK. K. (2006) Multiple criteria activity selection for ecotourism planning in Igneada, Turk J Agric For, pp.153-164.
 30. Montazeri, M. & Barati, N. (2014) Tourism development strategic planning, efficient approach to achieve sustainable tourism (Case Study: Yazd). HAFTSHAHR, Vol.4, No.47 & 48, pp.40-57. [in Persian].
 31. Papić-Blagojević, N. & Gajić, T. & Đokić, N. (2012) Using Bayesian network and AHP method as a marketing approach tools in defining tourists' preferences, Turizam, Vol.16, No.1, pp.8-19.
 32. Ravi, L. & Vairavasundaram, S. (2016). A collaborative location based travel recommendation system through enhanced rating prediction for the group of users, Computational intelligence and neuroscience, pp.1-28.
 33. Ricci, F. (2002) Travel recommender systems, IEEE Intelligent Systems, Vol.17, No.6, pp.55-57.
 34. Rifki, M. & Rahmafitria, F. & Sugito, N. T. (2019) Tourism component evaluation: GIS based analysis towards the qualification of destination planning, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol.259, pp.121-124.
 35. Shinde, V. R. & Marathe, V. R. & Kamani, A. R. & Kalekar, P. A. (2017) Tour Plan Using Ontology, Formal Concept Analysis and Bayesian Analysis, Vol.3, No.3, pp.12-17.
 36. Shukla, Y. (2017) State of Art Survey of Travel based Recommendation System, International Journal of Advanced Research in Computer Science, Vol.8, No.3, pp.1098-1102.
 37. Wu, H. & He, Z. & Gong, J. (2010) A virtual globe-based 3D visualization and interactive framework for public participation in urban planning processes. Computers, Environment and Urban Systems, Vol.34, No.4, pp.291-298.
 38. Yeung, K. F. (2011) A context-aware framework for personalised recommendation in mobile environments, Doctoral dissertation, University of Portsmouth, pp.1-152.
 39. Zerihun, M. E. (2017) Web based GIS for tourism development using effective free and open source software case study: Gondor town and its surrounding area, Ethiopia, Journal of Geographic Information System, Vol.9, No.1, p.47-59.