تحلیل عوامل مؤثر بر ماندگاری گردشگران در شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر زنجان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشیار، نقشه برداری- ژئودزی ، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

فعالیت گردشگری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی جهان و منبع اصلی ارزآوری برای یک‌سوم از کشورهای درحال‌توسعه و نیمی از کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌آید و رویکردی است جهت ایجاد تنوع اقتصادی و خارج شدن از اقتصاد تک‌محصولی که یکی از مشکلات کشورمان به شمار می‌آید. شهر زنجان با توجه به موقعیت مناسب و قرارگیری در مسیر جاده ابریشم و محور ترانزیتی شمال غرب به تهران، دارای گردشگران عبوری بسیار با ماندگاری پایین است؛ در همین راستا هدف تحقیق حاضر شناخت عوامل مؤثر بر ماندگاری گردشگران در شهر زنجان هست. پژوهش ازنظر نوع، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق گردشگران واردشده به شهر زنجان است. با توجه به مشخص نبودن تعداد دقیق گردشگران، جهت تعیین تعداد نمونه لازم از جدول مورگان استفاده و تعداد نمونه جهت تکمیل پرسشنامه 380 به‌دست‌آمده است. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) است. روایی سؤالات تحقیق توسط محققان تائید و ضریب پایایی پرسش‌نامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 83/0 به‌دست‌آمده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که از بین عامل‌ها، عامل برنامه‌ریزی و مدیریت، با بیشترین مقدار ویژه (13.851) تأثیرگذارترین عامل در ماندگاری گردشگران است.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدی، منیژه؛ خیراللهی، ارسطو؛ چراغی، مهدی (۱۳۹۶) ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون، نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری، دوره۵، شماره1، صص.216-191.
 2. جانی، سیاوش و دنیابین، فهیمه (1396) بررسی عوامل مؤثر بر تعداد و طول اقامت گردشگران ملی: مطالعه بین استانی، اقتصاد، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال 6، شماره 22، صص.53-30.
 3. جلالیان، سیداسحاق؛ سعیدی، مهدی؛ ویسیان، محمد (1398) تحلیل ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر مریوان، فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی و برنامه­ریزی شهری، دوره 7، شماره2، صص.348-333.
 4. حاتمی نژاد، حسین؛ پورحسین، حمید؛ محمدپور، صابر؛ منوچهری میاندوآب، ایوب (1390) تحلیل عملکرد فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، سال 4، شماره 43، صص.44-23.
 5. حسام، مهدی و آقائی زاده، اسماعیل (1397) واکاوی دلایل تمایل اندک گردشگران به ماندگاری در شهر رشت، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 5، شماره 1، صص.51-35.
 6. خاکساری، علی؛ ابراهیم­نیا سماکوش، سعید؛ دامادی، محمد؛ معزز، وحید (1392) ارزیابی تأثیرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهری بر نحوه زندگی مردم شهر بابلسر، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 2، شماره 7، صص.147-126.
 7. زمانی، اصغر؛ نادری، افشین؛ نصیری، فاطمه؛ قربانی، اعظم (1392) راهکارهای توسعه گردشگری پایدار شهر زنجان در راستای سند چشم‌انداز 1404، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت‌گردی ایران‌زمین، همدان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
 8. علی‌اکبری، اسماعیل؛ طالشی، مصطفی؛ فرجی دارابخانی، محمد (1395) تحلیل نقش و جایگاه شهرهای کوچک در توازن و توسعه منطقه‌ای (موردمطالعه: غرب کلان منطقه زاگرس)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره5، شماره17، صص.65-49.
 9. محمد زاده تیتکانلو، حمیده (1380) شهرهای متوسط و شهری شدن جهان (نگاهی به بیانیه للیدا)، فصلنامه مدیریت شهری، سال 2، شماره 5، صص. 87-80.
 10. نصیری هنده خاله، اسماعیل (1399) تأثیر کیفیت رفتار جامعه میزبان بر رضایت و وفاداری گردشگران مطالعه موردی: مجتمع تفریحی بام سبز شهر لاهیجان، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 2، صص.126-113.
 11. Ahmadi, Manijeh. & Khairollahi, Aristo. & Cheraghi, Mehdi. (2017) Assessing the Factors Affecting the Satisfaction of Domestic and Foreign Tourists in Biston Tourism Complex, Journal of Social Tourism Studies, Vol.5, No.1, pp.191-216. [In Persian].
 12. Alegre, J. & Mateo, S. & Pou, L. (2012) A latent class approach to tourists' lengthof stay, Tourism Management, Vol.32, pp.32-45.
 13. Alegre, J. & Pou, L. (2006) The length of stay in the demand for tourism, Tourism
 14. Aliakbari, E. & Taleshi, M. & Faraji Darabkhani, M. (2017) An Analysis of Role and Position of Small Cities in Regional Balance and Development (Case Study: West of Zagros Macro-Region), IUESA, Vol.5, No.17, pp.49-65. [In Persian].
 15. Almeida, Antónioa. & Luiz, PintoMachadoa. & Chen, Xu. (2021) Factors explaining length of stay: Lessons to be learnt from Madeira Island, Annals of Tourism Research Empirical Insights, Vol.2, No.1, pp.1-9.
 16. Armario, E.M. (2007) Tourismt satisfaction Am analysis of its antecedents, Journal of Environmental Economics and Management, No.26, pp.271–292
 17. Barros, C.P. & Butler, R. & Correia, A. (2010) The length of stay of golf tourism: A survival analysis, Tourism Management, Vol. 31, No.1, pp.13-21
 18. Barros, C.P. & Correia, A. (2008) Survival analysis in tourism demand: the length of stay in Latin American destinations, Tourism Analysis, Vol.13, No.4, pp. 329-340
 19. Chen, C. & Lee, H. & Hua Chen, S. & Hung Huang, T. (2011) Tourist Behavioural Intentions inRelation to Service Quality and Customer Satisfaction in Kinmen National Park, Taiwan, International Journal Of Tourism Research, No.13, pp. 416-432
 20. Cronin, J. J. & Brady, M. K. & Hult, G. T. M. (2000) Assessing the Effects of Quality, Value and Customer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions in Service Environment, Journal of Retailing, Vol.76, No.2, pp.193-218.
 21. de Menezes, A.G. & Moniz, A. & Vieira, J.C. (2008) The Determinants of Length of Stay of Tourists in the Azores, Tourism Economics, Vol.14, No.1, pp. 205-222.
 22. Gholizadeh Sarvari, N. (2012) Destination Brand Equity, Satisfaction and Revisit Intention: and Application in TRNC as a Tourism Destination, (MS Dissertation), Eastern Mediterranean University.
 23. Gursoy, D. & Ouyang, Z. & Nunkoo, R. & Wei, W. (2019) Residents' impact perceptions of and attitudes towards tourism development: A meta-analysis, Journal of Hospitality Marketing & Management Vol.28, No.3, pp.306–333.
 24. Hataminezhad, H. & Poorhossein, H. & Mohammadpoor, S. & Manochehri Miandoab, A. (2011) The Spatial Analysis of Middle City Marand Function in Marand Level- County. Human Geography Research, Vol.43, pp.23-44. [In Persian].
 25. Hateftabar, Fahimeh. (2021) The impact of psychological distance on tourists’ length of stay: Survival analysis, Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol.46, pp.1-11.
 26. Hesam, M. & Aghaeizadeh, E. (2020) Analysis of Spatial Distribution of Residential Centers in Urban Tourism Destinations Case Study: Rasht city, Journal of Urban Tourism, Vol.6, No.4, pp.1-16. [In Persian].
 27. Hui, Tak Kee. & Wan, David. (2007) Tourists satisfaction, recommendation and revisiting Sungapore, Tourism Management, No. 28, pp.32-57.
 28. IsabelAguilarabBárbara, Díaz. (2019) Length of stay of international tourists in Spain: A parametric survival analysis, Annals of Tourism Research, Vol.79, pp.10-27.
 29. Jalalian, Seyed Eshaq. & Saeedi, Mehdi. & Waysian, Mohammad. (1398) Brand Equity Analysis of Urban Tourism Destination (Case Study: Marivan City), Journal of Geographical Research and Urban Planning, Vol.7, No.2, pp. 333-348. [In Persian].
 30. Jani, S. & Donyabin, F. (2017) Analyzing the Effective Factors on the Number of National Tourists and Tourists’ Length of Stay: A Province-wide Study, Journal of Tourism Planning and Development, Vol.6, No.22, pp 30-53. [In Persian].
 31. Jani, S. & Donyabin, F. (2017) Analyzing the Effective Factors on the Number of National Tourists and Tourists’ Length of Stay: A Province-wide Study, Journal of Tourism Planning and Development, Vol.6, No.22, pp.30-53. [In Persian].
 32. Jordan, E.J. & Spencer D.M. & Prayag, G. (2019) Tourism impacts, emotions and stress, Annals of Tourism Research, No.75, pp.213–226.
 33. Khaksari, A. & Ebrahimnia Samakoosh, S. & Damadi, M. & Moazzez, V. (2014) Evaluating the Socio-cultural Effects of Urban Tourism on the Lifestyle of People in Babolsar, Journal of Tourism Planning and Development, Vol.2, No.7, pp.126-147. [In Persian].
 34. Lai, W. & Quang Vinh, N. (2013) How Promotional Activities and Evaluative Factors Affect Destination Loyalty Evidence from International Tourists of Vietnam, International Journal of Marketing Studies, Vol.5, No.1, pp.70-85
 35. Lee, J.H. & Kim, H.D. & Ko, Y.J. & Sagas, M. (2011) The influence of service quality on satisfaction and intention: A gender segmentation strategy, Sport Management Review, Vol.14, No.1, pp.54-63
 36. Liao, Zhixue Liao. & Maozho, Jin. & Haung, Lu. (2015) Survey analysis on tourist satisfaction in Jiuzhaigou Valley. International journal of multimedia and ubiquitous engineering, Vol10, pp.89-98
 37. Mohammadzadeh Titkanloo, Hamideh. (2001) The Middle Cities and Urbanization of the World (A Look at Lelida's Statement), Journal of Urban Management, Vol.2, No.5, pp. 87-80. [In Persian].
 38. Nasiri hendehkaleh, E. (2020) The Effect of the Quality of Host Community Behavior on the Satisfaction and Loyalty of Urban Tourists Case Study: Baam Sabz Recreation Complex of Lahijan City, Journal of Urban Tourism, Vol.7, No.2, pp.113-126. [In Persian].
 39. Nicolau, Juan L. & Zach, Florian J. & Tussyadiah, Iis. P. (2016) Effects of distance and firsttime visitation on tourists’ length of stay, Journal of Hospitality and Tourism Research, Vol.42, No.7, pp.21-33.
 40. Pulina, M. (2010) Modelling and Forecasting Length of Stay, Anatolia, Vol.21, pp.305-321
 41. Ranjbariyan, B. & Zahedi, M (2007) Tourism Services, Isfahan: Chaharbagh Publications. [In Persian].
 42. Toyama, Masaki. & Yamada, Yuichi. (2012) The Relationships among tourist novelty, familiarity satisfaction and destination loyalty: beyond the novelty-familiarity continuum, International Journal of Marketing Studies, Vol. 4, No. 6, pp.10-18.
 43. UNWTO (2017) A Framework for Tourism Policy in Countries of the UNWTO European Regional Commission.
 44. Wasim, Ahmad. & Rao, Venkata. (2015) Tourist satisfaction, perceived value and behavioral intensions at the Mahabalipuram, Tamil Nado, India. Zenith, international journal of multidisciplinary research, Vol.5, pp.282-295
 45. Wong, J. & Law, R. (2003) Difference in shopping satisfaction levels: A study of tourists in Hong Kong, Tourism Management, Vol.24, No.4, pp.401- 410
 46. Yoon, Y. & Uysal, M. (2005) An Examination of the Effects of Motivation and Satisfaction on Destination loyalty: A Structural Model, Tourism Management, Vol.26, No.1, pp.45-56
 47. Zamani, Asghar. & Naderi, Afshin. & Nasiri, Fatemeh. & Ghorbani, Azam. (2013 Strategies for the development of sustainable tourism in Zanjan in line with the vision document 1404, the first national conference on tourism and nature tourism in Iran, Hamadan - Islamic Azad University, Hamadan Branch. [In Persian].
 48. Ziyari, K. & Amanpour, S. & Amiri Fahliyani, M. (2013) Factors affecting on Urban tourism development with emphasis on factors affecting on tourist satisfaction Case study of Nurabad Mamasani city, Journal of Territory, No.37, pp.15-31.