دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-160 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل تأثیر پاندمی کووید 19 بر تخریب خلاق گردشگری از دیدگاه ساکنان مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر یزد

صفحه 1-13

10.22059/jut.2021.307823.819

علیرضا عسگری سوادجانی؛ محمدرضا رضایی؛ حمدالله سجاسی قیداری


مقاله مستخرج از رساله دکتری

شناخت و ارزیابی پیشران‌های حیاتی مؤثر بر آینده توسعه گردشگری مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز

صفحه 67-82

10.22059/jut.2021.316833.869

حسین قهرمانی فرد؛ کریم حسین زاده دلیر؛ میر سعید موسوی


مقاله مستخرج از پایان نامه

تأثیر تجربه گردشگری بر خاطرات، رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران مطالعه موردی: شهر شیراز

صفحه 83-97

10.22059/jut.2021.310080.835

فرناز نیکخواه؛ زهره کیانی فیض آبادی؛ محمد نجارزاده


مقاله مستخرج از رساله دکتری

مرور نظام‌مند ابعاد مطالعات مشارکت عمومی ـ خصوصی در گردشگری

صفحه 99-112

10.22059/jut.2021.310225.837

محمدرضا فرزین؛ علی اصغر شالبافیان؛ سید مجتبی محمودزاده؛ اکبر پورفرج؛ ندا زرندیان


ارائه مدل توسعه گردشگری بندر توریستی چابهار با رویکرد مبتنی بر تئوری داده بنیاد

صفحه 113-126

10.22059/jut.2021.318675.881

ناصر وطن خواه؛ شادان وهاب زاده منشی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ محمدعلی عبدالوند