مرور نظام‌مند ابعاد مطالعات مشارکت عمومی ـ خصوصی در گردشگری

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار باستان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پدیده مشارکت عمومی- خصوصی در صنایع مختلف به دلیل عدم توانایی بخش دولتی در تأمین نیازهای عمومی و دسترسی محدود آن به منابع مختلف، موضوعی قابل‌بحث در صنایع متفاوت به شمار می‌رود. اما در برخی از صنایع خدماتی ازجمله گردشگری، این موضوع به‌مراتب از جایگاه ویژه‌تری برخوردار می‌باشد. چرا که لازمه موفقیت صنعت گردشگری- با ماهیت ازهم‌گسسته و تعدد ذینفعان از هر دو بخش دولتی و خصوصی- شکل‌گیری مشارکت‌هایی ازاین‌دست می‌باشد. بدین‌جهت، مطالعات متعددی در زمینه مشارکت عمومی- خصوصی انجام‌شده است. بااین‌وجود، هنوز خلأ پژوهشی که با شیوه‌ای نظام‌مند مطالعات پیشین را مرور کرده و به احصاء ابعاد مختلف این مطالعات به‌خصوص در زمینه عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی- خصوصی بپردازد، احساس می‌شود. ازاین‌جهت، مطالعه حاضر، این مهم را در کانون هدف اصلی پژوهش، قرار داد. پس‌ازآنتخاب مقالات بر اساس سازوکاری دقیق و از پیش تعیین‌شده، 40 مقاله منتخب بر اساس شاخص‌های موقعیت پژوهش، حیطه مشارکت، نوع تحقیق بر اساس هدف، شیوه گردآوری داده، ابزار گردآوری، زمان، جامعه تحقیق و روش نمونه‌گیری و عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی- خصوصی در گردشگری، مورد غربال‌گری قرار گرفتند. خروجی پژوهش، ما را در شناخت الگوی پژوهشی رایج در مطالعات مشارکت عمومی- خصوصی در گردشگری یاری می‌رساند. الگویی که از یک‌سو می‌تواند مبنایی برای انجام این‌گونه مطالعات در داخل کشور قرار گیرد و از سوی دیگر، با تغییر در الگوی مزبور، به خلاقیت‌های پژوهشی در این زمینه منجر گردد. در زمینه عملیاتی نیز، توجه به ابعاد شناسایی‌شده مرتبط با مشارکت عمومی- خصوصی در گردشگری- از سوی هر دو گروه فعالین بخش عمومی و بخش خصوصی- می‌تواند موفقیت هرچه بیشتر این‌گونه مشارکت‌ها در صنعت گردشگری کشور را تضمین نماید.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی، مهدی و سخندان، الناز (1396) ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سازمان‌های مؤثر در فرآیند مدیریت بحران مقصدهای گردشگری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 4، شماره 1، صص. 40-29.
 2. عزیزپور، فرهاد و فتحی‌زاده، فرح (1396) موانع و چالش‌های تحقق مدیریت یکپارچه گردشگری در کلان‌شهر مشهد، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 4، شماره 2، صص. 60- 47.
 3. Absalyamov, Timur. (2015) Tatarstan Model of Public-Private Partnership in the Field of Cultural Heritage Preservation, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.188, pp.214-217.
 4. Aggarwal, Monika. & Suklabaidya, Paramita. (2017) Role of Public Sector and Public Private Partnership in Heritage Management: A Comparative Study of Safdarjung Tomb and Humayun Tomb, International Journal of Hospitality & Tourism Systems, Vol.10, No.2, pp.79-87.
 5. Al-Hathloul, Saleh. & Aslam Mughal, Muhammad. (2001) Makkah: Developing the center of islam district, Urban Design International, Vol. 6, No.1, pp.43-61.
 6. Arbulu, Italo. & Lozan, Javier. & Rey- Maquieira, Javier. (2016) The challenges of municipal solid waste management systems provided by public-private partnerships in mature tourist destinations: The case of Mallorca, Waste Management, Vol.51, pp.252- 258
 7. Austin, James. (2010) The collaboration challenge: How nonprofits and businesses succeed through strategic alliances, edition 1, Wiley San Francisco.
 8. Azizpour, Farhad, & Fathizadeh, Farah. (2017) Barriers and challenges to realizing integrated, management of tourism in Mashhad metropolis, Vol.4, No.2, pp.47-60. (In Persian)
 9. Boniotti, C. (2019) The Beneficial Role of Survey in the Investment Analysis for Public Cultural Heritage Concessions. 2nd International Conference of Geomatics and Restoration, Milan, Italy.
 10. Bramwell, Sharman. (1999) Approches to Sustainable Tourism Planning and Community Participation: the Case of the Hope Valley, Conference of Canadian Association of Radiologists Journal,, Tourisma and Sustanable community developmet report, European Association for Tourism and Leisure Education, pp.17-35.
 11. Buhalis, Dimitrios. (2000) Marketing the competitive destination of the future, Tourism Management, Vol.21, No.1, pp.97-116.
 12. Carbonara, Nunzia. & Costantino, Nicola, & Pellegrino, Roberta. (2014) Concession period for PPPs: A win–win model for a fair risk sharing, International Journal of Project Management ,Vol. 32, No.7, pp.1223 – 1232.
 13. Chaperon, Samantha. (2017) Tourism industry responses to public-private partnership arrangements for destination management organisations in small island economies: A case study of Jersey, Channel Islands, International Journal of Tourism Policy, Vol.7 , No.1, pp.23-41.
 14. Cheung, Esther. & Chan, A.P. Chan. (2013) Revitalising Historic Buildings through Partnership Scheme: innovative form of social public-private partnership, Journal of Urban Planning and Development, Vol.140, No.1, pp.4-13.
 15. -Chung, Jacky.K.H. (2012) Adaptive Reuse of Historic Buildings through PPP A Case Study of Old Tai-O Police Station in HK. The 2nd International Conference on Management, Bali, pp.148- 151.
 16. Cruz, Carlos Oliveria. & Sarmento, Joaquim. (2017) Airport privatization with public finances under stress: An analysis of government and investor's motivations, Journal of Air Transport Management, Vol.62, pp.197-203.
 17. Di Vaio, Assunta. & Medda, Francesca. & Trujillo, Lourdes. (2011) An analysis of the efficiency of italian cruise terminals, International Journal of Transport Economics, Vol.38, No.1, pp.29-46.
 18. Dubini, Paola. & Leone, Leone. & Forti, Laura. (2012) Role Distribution in Public-Private Partnerships, International Studies of Management & Organization, Vol.42, No.2, pp.57-75.
 19. Ebrahimi, Mehdi, & Sokhandan, Elnaz. (2017) Knowledge Management Performance Appraisal In Organizations With Effect On Crisis Management Process In Tourism Destinations (Case Study: Ardabil City), Vol.4, No.1, pp.29-40. (In Persian)
 20. Ekpenyong, Out. & Mmom, Prince, C. (2015) Public-Private Partnership and Tourism Development in the Niger Delta Region, Journal of Environment and Earth Science, Vol.5, No.2, pp. 80-86.
 21. Franco, Mario, & Estevao, Cristina Maria Santos. (2010). The role of tourism public-private partnerships in regional development: a conceptual model proposal, Cadernos Ebape, Vol.8, No.4, pp.600-612.
 22. Freeman, B. (1984) Development: Case Study Report on the Annapurna and Gorkha Regions of Nepal Kathmandu: International Centre for Integrated Mountain Development, Centre for Environment studies, sterling publications.
 23. Frost, Warwick. & Laing, Jennifer. (2018) Public–private partnerships for nature-based tourist attractions: the failure of Seal Rocks, Journal of Sustainable Tourism, Vol.27, No.7, pp.942-956.
 24. Gusory, Dogan. & Saayman, Melville. & Sotiriadis. Marios. (2015) Collaboration in Tourisim Business and Destination: A Hand Book, edition 1, Emerald Group Publishing.
 25. Hamzah, Suharman. & Adisasmita, Sakti, A. & Harianto, Tri. & Pallu, M, Saleh. (2014) Private involvement in sustainable management of Indonesian port: Need and strategy with PPP scheme, Procedia Environmental Sciences, Vol.20, pp.187–196.
 26. Haq, Farooq. & Medhekar, Anita. & Bretherton, Phillip.W. (2009) Public and Private Partnership Approach for Applying The Tourism Marketing Mix Spirtual Tourism, Intellect base International Consortium (IIC) Conference Committee, Vol.8, pp.62-76.
 27. Heeley, John. (2011) Public: private partnership and best practice in urban destination marketing. Tourism and Hospitality Research, Vol.11, No.3, pp.224-229.
 28. Jamal, Tazim. B. & Getz, Donald. (1995) Collaboration Theory and Community Tourism Planning, Annals of Tourism Research, Vol.22, No.1, pp.186- 204.
 29. Jelincic, Daniela. & Angelina, Tisma. & Sanja, Senkic, Matea. & Doding, Domagoj. (2017) Public-Private Partnership in Cultural Heritage Sector, Transylvanian Review of Administrative Sciences. pp.74- 89.
 30. Kamarudin, M.k. & Yaha, Ziyad. & Harun, Rosta. & Jaapar, Aini. (2014) The needs of having paradigm shift from public sector to private sector on funding digitizing management work of historical building in Malaysia. 8th International Symposium of the Digital Earth, Kuching, Sarawak, Malaysia.
 31. Kaufmane, Dace. & Eglite, Aija. (2016) Private and Public Sector Cooperation in Tourism. International Conference of Economic Science for Rural Development, Jelgava, 21-22 April 2016, pp. 93-100.
 32. Kim, Dae-Kwan. & Kim, Chulwon. & Lee, Tae-Hee. (2005) Public and private partnership for facilitating tourism investment in the Apec Region, Asia-Pacific Economic Cooperation Korea.
 33. Lawther, Wendell. C. (2005) Public–private partnerships in transportation policy: the case of advanced traveler information systems. International Journal of Public Administration, Vol.9, No. 2, pp.120-131.
 34. Majumdar, Arnab. & Ochieng, Washington Yotto. (2004) From ‘our air is not for sale’ to ‘airtrack’: The part privatization of the uk's airspac, Transport Reviews, Vol.24, pp.135-176.
 35. Mistilis, Nina. & Daniele, Roberto. (2004) Challenges for Competitive Strategy in Public and Private Sector Partnerships in Electronic National Tourist Destination Marketing Systems, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.17, No.4, pp.63-73.
 36. Nguyen, David, N. & Imamura, Funihiko. & Iuchi, Kanako. (2017) Public-private collaboration for disaster risk management: A case study of hotels in Matsushima, Japan, Tourism Management, Vol. 61, pp.129-140.
 37. Peric, Marko. (2009) Criteria for Setting up the Public- Private Partnership in Croatian Tourism and Selection of Optimal Public- Private Partnership Model, Poslovna Izvrsnost, Vol.3, No.2, pp.111-125.
 38. Proenca, Nuno. & Revez, Maria. Joao. (2017) Possible routes for Conservation and Restoration in the risk management of Built Heritage: Public-private partnerships within R&D projects (Project STORM), Conservar Património, Vol.25, pp.57-65.
 39. Robson, Singh. (1996) The Kulu Valley: Impact of Tourism Development in the Mountain Area. New Delhi: Himalayan Books, Jai publishers. Vol,4, pp,228-312.
 40. Sai, Judias, Muzondo, Noel. & Marunda, Edmond. (2015) Challenges affecting establishment and sustainability of tourism public private partnerships in Zimbabwe. Asian Social Science, Vol.11 , No.23, pp.35-50.
 41. Sautter, Elise. Truly. & Leisen, Birgit. (1999) Managing Stakeholders A Tourism Planning Model, Annals of Tourism Research, Vol.26, No.2, pp.312- 328.
 42. Shannon, Pubmed. (2002) Critical appraisal of systematic reviews, Canadian Association of Radiologists Journal, Vol.53, No.4, pp.195-7.
 43. Soemitro, Ria, A. A. & Adnyanna, Ida. Bagus, Putu. (2016) Failure Factors of Public-Private Partnership at Tourism Port Development of Tanahampo in Bali, Journal of Sustainable Development, Vol.9, No.4, pp.279-286.
 44. soenDarcy, Simon & Wearing, Stephen. (2009) Public–private partnerships and contested cultural heritage tourism in national parks: a case study of the stakeholder views of the North Head Quarantine Station (Sydney, Australia), Journal of Heritage Tourism, Vol.4, No.3, pp.181-199.
 45. Su, Dan. & Wall, Geoffrey. & Eagles, Paul. F.J. (2007) Emerging governance approaches for tourism in the protected areas of China, Environmental Management,39, pp.749-759.
 46. Teker, Suat. & Teker, Dilek. (2012) Tourism Projects Financing: A Public-Private-Partnership Model, Business Management Dynamics, Vol.2, No.5, pp.5-11.
 47. Ventura, Claudia. & Cassalia, Giuseppina. & Spina, Lucia, Della. (2016) New Models of Public- private in Cultural Heritage Sector: Sponsorships between Models and Traps. 2nd International symposium “New Metropolitan Perspective”. Reggio Calabria, Italy.
 48. Weiermair, Klaus. & Peters, Mike. & Frehse, J. (2008) Success Factors for Public Private Partnership: Cases in Alpine Tourism Development, Journal of Services Research, No.1, pp.7-21.
 49. Wilson, Erica. & Nielsen, Noah. & Buultjens, Jeremy. (2009) From lessees to partners: exploring tourism public–private partnerships within the New South Wales national parks and wildlife service, Journal of Sustainable Tourism, Vol.17, No.2, pp.269-285.
 50. Witt, Stephen, F. & Mountinho, Luiz. (1995) Tourism marketing and management handbook, edition 2, Prentice Hall International New York.
 51. Wong, Emma, P, Y. & Lacy, Terry, De. & Jiang, Min. (2012). Climate change adaptation in tourism in the South Pacific-Potential contribution of public–private partnerships, Tourism Management Perspectives, Vol.4, pp.136-144.
 52. Zaitseva, Natalia. & Alexandrovna, Larionova, Anna. & Anatolyenvna, Semenova, Lyudmila. & Valerievna, Jidkov, Aleksy. Sergeevich. & Dashkova, Elena, Valerienvna. (2017) Realization of projects of public-private partnership in tourism and services in the Russian Federation, Espacios, Vol. 38, pp.25-34.
 53. Zhao. (2015) China’s leading historical and cultural city: Branding Dali City through public–private partnerships in Bai architecture revitalization, Cities, Vol.49, pp.106–112.