تأثیر تجربه گردشگری بر خاطرات، رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران مطالعه موردی: شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت گردشگری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گردشگری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گردشگری، دانشگاه سمنان سمنان، ایران

چکیده

امروزه مقصدهای گردشگری برای دستیابی به موفقیت، نباید صرفاً بر ارائه خدمات متمرکز شوند، بلکه باید تجربیاتی را شناسایی و ارائه نمایند که آن‌ها را از مقصدهای دیگر متمایز سازد و به این نحو، یک مزیت رقابتی ارائه دهند. باارزش‌ترین ابزار بازاریابی مقصدها و کسب‌وکارهای گردشگری "تجربه"ای است که به گردشگران ارائه می‌دهند. درصورتی‌که گردشگران تجربه سفر را در سطح بالایی ارزیابی کنند، مقصدهای گردشگری می‌توانند انتظار وفاداری و تبلیغات دهان‌به‌دهان را برای کمک به فروش محصولات خود داشته باشند. به همین دلیل پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر تجربه گردشگری بر خاطرات، رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران در شهر شیراز انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی محسوب می‌شود. برای نیل به هدف، ۳۸۴ پرسشنامه در بین گردشگران داخلی شیراز، در مکان‌هایی مانند سعدیه و حافظیه توزیع شد که از میان آن‌ها ۳۱۸ پرسشنامه قابل‌استفاده بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام و نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که: 1- تجربه گردشگری تأثیر مستقیم و معناداری بر خاطرات، رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران دارد، 2- خاطرات گردشگری به‌صورت معنادار رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و 3- رضایتمندی گردشگران تأثیر معناداری بر نیات رفتاری آن‌ها دارد. این نتایج حاکی از تأثیرات گسترده تجربه گردشگری بر ایجاد پیامدهای گردشگری مثبت برای شهر شیراز هستند.

کلیدواژه‌ها


 1. آرین، مریم؛ منصوری مؤید، فرشته؛ کردنائیج، اسدالله (1397) رضایتمندی از برند و قصد خرید مجدد مصرف‌کننده: تبیین نقش سبک زندگی و ارزش لذت‌جویانه، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره 8، شماره 1، صص.21-1.
 2. افشاری، علیرضا؛ پارسامهر، مهربانو؛ کریمیان، کبری (1396) عوامل مؤثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی موردمطالعه: دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهرکرد، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 27، شماره 80، صص. 237-209.
 3. اکبری، محسن؛ آل‌طه، سیدحسن؛ حاتمی‌نژاد، محمد (1398) تأثیر همخوانی تصویر خود واقعی و ایده‌آل بر تجربه، رضایت و ارتباط دهان‌به‌دهان گردشگران کیش، مطالعات اجتماعی گردشگری، دوره 7، شماره 14، صص. 388- 309.
 4. دهشیری، محمدرضا (1391) بررسی نقش عوامل زمینه‌ای بر اهمیت به توسعه گردشگری بین‌المللی (مطالعه موردی: نگرش مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری)، نشریه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 3، شماره 8، صص.136-116.
 5. شاهین، آرش؛ علامه، سیدمحسن؛ اسدی، علی (1393) تحلیل تأثیر تناسب خود پنداره و شخصیت مقصد بر نیت‌های رفتاری گردشگر داخلی در شهر اصفهان، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 18، صص. 86- 69.
 6. عبداللهی، علی‌اصغر؛ غضنفرپور، حسین؛ بشردوست، نسرین (1395) بررسی بافت فرسوده شهری با رویکرد توسعه گردشگری مورد شناسی: محله درب شازده واقع در منطقه 8 شیراز، جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، دوره 6، شماره 21، صص. 95-76.
 7. قادری، اسماعیل؛ مقیمی، شوکت؛ حاجی‌ها، بهاره (1391) اقتصاد تجربه؛ رویکردی نو در نظام عرضه و تقاضای گردشگری (موردمطالعه: دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره 1، شماره 1، صص. 13-1.
 8. کریمی علویجه، محمدرضا؛ اصلانی افراشته، امیر؛ نائلی، مریم (1398) کاوشی بر تبیین پیشایندها (پیش‌زمینه‌ها) و پیامدهای رضایت از تجربه سفر گردشگران سالمند، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 14، شماره 5، صص. 1-34.
 9. Abdollahi, Ali Asghar. & Ghazanfarpour, Hossain. & BasharDoost, Nasrin. (2016) Evaluation of Urban old Texture with Tourism Development Approach(Case Study: DarbeShazdeh District Located in Region No. 8 Shiraz, Geography and Territorial Spatial Arrangement,Vol.6, No.21, pp.76-95. (In persian).
 10. Afshari, Alireza. & Parsamehr, Mehrbano. & Karimian, Kobra. (2018) factors effecting tendency to virtual social networks(case-study: adolescentfemale students in Shahrekordhighschools), Social Sciences, Vol.27, No.80, pp.209-237. (In persian)
 11. Akbari, Mohsen. & Al-Taha, SeyedHasan. & HatamiNejad, Mohammad. (2019) The effect of real and ideal self-image alignment on the experience, satisfaction and word of mouth of Kish tourists, Tourism Social Studies,Vol.7, No.14, pp.309-388. (In persian)
 12. Ali, Faizan. & Amin, Muslim. (2014) The effect of physical environment on customer’s emotions, satisfaction and behavioural loyalty, Journal for Global Business Advancement, Vol.7, No.3, pp.249–266.
 13. Ali, Faizan. & Ryu, Kisang. & Hussain, Kashif. (2015) Influence of Experiences on Memories, Satisfaction and Behavioral Intentions: A Study of Creative Tourism, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.33, No.1, pp.85-100.
 14. Aryan, Maryam. & MansoorMoayyed, Fereshte. & Kordnaeij, Asadollah. (2018) Brand Satisfaction and Repurchase Intention: The Role of Lifestyle and Hedonic Valve. Organizational Resources Management Research, Vol.8, No.1, pp.1-21. (In persian).
 15. Bintarti, Surya. & Kurniawan, Ergo. Nurpatria. (2017) A Study of Revisit Intention: Experiential Quality and Image of MuaraBeting Tourism Site in Bekasi District, European Research Studies Journal, Volume XX, Issue 2A Vol.2, No.2, pp 521-537.
 16. Campos, Ana Claudia. & Mendes, Julio. & Oom do Valle, Patricia. & Scott, Noel. (2016) CO-CREATION EXPERIENCES: ATTENTION AND MEMORABILITY, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.33, No.9, pp.1309-1336.
 17. Chen, Ching-FU. & Chen, Fu-Shian. (2010) Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists, Tourism Management, Vol.3, No.1, pp.29–35.
 18. Chen, Han. & Rahman, Imran. (2018) Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, memorable tourism experience and destination loyalty, Tourism Management Perspectives, Vol.14, No.26, pp.153–163.
 19. Çoban, Omer. & Yetis, SuleArdic. (2019) The Effect of Customers’ Hotel Experience on Satisfaction: The Mediating Role of Memorability, Revista Anais Brasileiros de EstudosTurísticos - ABET, Vol.9, No.1, pp.1-12.
 20. Coudounaris, Dafnis. & Sthapit, Erose. (2017) Antecedents of memorable tourism experience related to behavioral intentions, Psychol Mark, Vol.12, No.34, pp.1084–1093.
 21. Dehshiri, Mohammadreza. (2014) Investigating The Role of Contextual Factors in the Promotion of International Tourism Case Study: the attitude of the Managers and Experts of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, Journal of Tourism Planning and Development, Vol.3, No.8, pp.116-136. (In persian).
 22. Gade, J. & Ankathi, R. (2016) Tourism Management Philosophies, Principles and Practices, Heyderabad: Zenon Academic Publishing.
 23. Ghaderi, Esmaeel. & Moghimi, Shokat. & Hajiha, Bahare. (2013) Experience Economy: A New Approach to Supply and Demand System in Tourism (The Case of High School Students in the City of Tehran), Journal of urban economics and management, Vol.1, No.1, pp.1-13. (In persian).
 24. Henseler, Jorg. & Ringle, Christian. & Sinkovics, Radolf. (2009) The use of partial least squares path modeling in international marketing, Advances in International Marketing, Vol.20, No.3, pp.277-319.
 25. Hosany, Sameer. & Martin, Drew. (2012) Self-image congruence in consumer behavior, Journal of Business Research, Vol 65, No.5, pp.685-691.
 26. Hosany, Sameer. & Witham, Mark. (2010) Dimensions of cruisers’experiences satisfaction, and intention to recommend, Journal of Travel Research, Vol.49, No.3, pp.351–364.
 27. Huang, Chiung-En. & Liu, Chin-Hsing. (2018) The creative experience and its impact on brand image and travel benefits: The moderating role of culture learning, Tourism Management Perspectives, Vol.2, No.28, pp.144-155.
 28. Jeong, Yunduk. & Yu, Andrew. & Kim, Suk-Kyu. (2020) The Antecedents of Tourists’Behavioral Intentions at Sporting Events: The Case of South Korea, Sustainability, Vol.12, No.1, pP.3-33.
 29. KarimiAlavijeh, Mohammadreza. & Aslaniafrashteh, Amir. & Naeli, Maryam. (2019) Explanation of Antecedents and Consequences of the Satisfaction of Elderly Tourists’ Travel Experience, Tourism Management Studies, Vol.14, No.5, pp.1-34. (In persian).
 30. Kim, J. H. (2018) The impact of memorable tourism experiences on loyalty behaviors: The mediating effects of destination image and satisfaction, Journal of Travel Research, Vol.57, No.7, pp.856-870.‌
 31. Marschall, Sabine. (2012) Tourism and memory, Annals of Tourism Research, Vol.39, No.4, pp.2216–2219.
 32. Mutanga, Chiedza. & Vengesayi, Sebastian. & Chikuta, Oliver. & Muboko, Never. & Gandiwa, Edson. (2017) Travel motivation and tourist satisfaction with wildlife tourism experiences in Gonarezhou and Matusadona National Parks, Zimbabwe, Journal of Outdoor Recreation and Tourism, Vol.20, No.4, pp.1–18.
 33. Oh, Haemoon. & Fiore, Ann. Marie. & Jeoung, Miyoung. (2007) Measuring experiencee conomy concepts: Tourism applications, Journal of Travel Research, Vol.46, No.2, pp.119–132.
 34. Pine, B. J. & Pine, J. & Gilmore, J. H. (1999) The experience economy: work is theatre & every business a stage, Harvard Business Press.‌
 35. Quadri, Donna. & Fiore, Ann Marie. (2013) Destination loyalty: Effects of wine tourists’ experiences, memories, and satisfaction on intentions, Tourism and Hospitality Research, Vol.13, No.1, pp.47-62.
 36. Rahman, Mahfuzur. & Shariful, Islam. & Mohammad, Amin. & Sultana, Rebaka. & Talukder, Imran. (2019) Effective Factors of Service Marketing Mix on Tourist Satisfaction: A Case Study, Asian Social Science, Vol.15, No.7, pp.1-15.
 37. Rather, Raouf Ahmad. (2018) Customer Experience, Memories and Loyalty in Indian Hospitality Sector, International Journal of Marketing and Business Communication, Vol.7, No.3, pp.36-48.
 38. Shahin, Arash. & Allameh, SeyedMohsen. & Asadi, Ali. (2014) Analysis of the effect of self-concept and destination personality congruence on the behavioral intentions of domestic tourists in Isfahan. Business Management Perspectives, Vol.4, No.18, pp.86-69. (In persian).
 39. Sharma, Pramod. & Kumar Nayak, Jogendra. (2018) Testing the role of tourists'emotional experiences in predicting destination image, satisfaction, and behavioral intentions: A case of wellness tourism, Tourism Management Perspectives, Vol.28, No.18, pp.41-52.
 40. Sotiriadis, Marios. (2017) Experiential Dimensions and Their Influence on Behavioral Intentions Within theContext of Nature-Based Tourism,Tourism and Hospitality Management, Vol.23, No.1, pp.35-50.
 41. Srivastava, Mala & Kaul, Dimple. (2014) Social interaction, convenience andcustomersatisfaction: The mediating effect of customer experience, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.2, No.6, pp.1028-1037.
 42. Suhartanto, Dwi. (2016) Tourist satisfaction with souvenir shopping: evidence from Indonesian domestic tourists, Current Issues in Tourism, Vol.2, No.6, pp.1-17.
 43. Tan, Siow. & Kian, Kung. & Luh, Ding-bang. (2013) A model of‘creative experience’ in creative tourism,Annals of Tourism Research, Vol.41, No.26, pp. 153–174.
 44. Tung, Vincent. Wing. & Ritchie, Brent. (2011) Exploring the essence of memorable tourim experiences, Annals of Tourism Research, Vol.38, No.4, pp.1367–1386.
 45. Xu, Jing (Bill). & Chan, Andrew. (2010) Service experience and package tours, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol.15, No.2, pp.177–194.