تحلیل تأثیر پاندمی کووید 19 بر تخریب خلاق گردشگری از دیدگاه ساکنان مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر یزد

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

با همه‌گیری کووید 19، جهان با چالشی بسیار فراتر از جنگ جهانی دوم روبرو شده است. بحرانی که علاوه بر به خطر انداختن سلامت جامعه، تهدیدی اساسی علیه اقتصاد جهانی است. با گسترش این ویروس و عدم وجود واکسن و داروی مشخص تا زمان انجام پژوهش (آگوست 2020)، بسیاری از کشورها از مداخلات غیر دارویی مانند قرنطینه و اعمال محدودیت‌ها بهره می‌برند. همین موضوع باعث شده تا فشار روانی ناشی از نگرانی ابتلا به بیماری، بحث قرنطینه و تعطیلی برخی از فعالیت‌های اقتصادی نظیر گردشگری، بر عموم مردم افزایش یابد. بدین منظور، ضروری است تا با بهره‌مندی از فرصت‌ها بر تهدیدها غلبه کرده و بتوان اقتصاد جوامع را احیا نمود. یکی از پارادایم‌های کاربردی در این زمینه تخریب خلاق می‌باشد. تخریب خلاق با استفاده از منابع، دانش و مهارت افراد، به اشکال جدیدی از تقاضاها پاسخ گفته و فرصت کارآفرینی خلاق را گسترش می‌دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش اسنادی-پیمایشی صورت گرفته است. جامعه موردمطالعه، ساکنان بافت تاریخی شهر یزد می‌باشد که 308 نفر به‌عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران انتخاب‌شده و داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با استفاده از Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج، ضریب مسیر 402/0 و ضریب T 621/9 بیانگر تأثیر مثبت و معنادار اضطراب ناشی از پاندمی کرونا بر تخریب خلاق در بافت تاریخی شهر یزد می‌باشد. بر این اساس باوجود پاندمی کووید 19، ساکنان به خاطر اضطراب ناشی از آن سعی در جبران فرصت‌های ازدست‌رفته داشته و در تلاش هستند تا به نحوی با خلاقیت و نوآوری این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و فعالیت‌های اقتصادی خود در راستای گردشگری را به شکل جدیدی احیا نمایند.

کلیدواژه‌ها


1)       Altekreeti, B. & Daud, S. (2020) Determinants of Halal Food New Product Adoption Intention in Malaysia: A Smart PLS Approach, Sciences, Vol.10, No.5, pp.209-220.
2)       Andersen, K. G. & Rambaut, A. & Lipkin, W. I. & Holmes, E. C. & Garry, R. F. (2020) The proximal origin of SARS-CoV-2, Nature Medicine, Vol.26, No.4, pp.450-452
3)       Bakas, F. E. & Duxbury, N. & de Castro, T. V. (2019) Creative tourism: catalysing artisan entrepreneur networks in rural Portugal, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol.25, No.4, pp.731-752
4)       Banks, J, & Cunningham, S. (2016) Creative destruction in the Australian videogames industry, Media International Australia, Vol.160, No.1, pp.127–139.
5)       Bloch, H. & Metcalfe, S. (2018) Innovation, creative destruction, and price theory, Industrial and Corporate Change, Vol.27, No.1, pp.1-13.
6)       Brooks, SK. & Webster, RK. & Smith, LE. & Woodland, L. & Wessely, S. & Greenberg, N. (2020) The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence, Lancet, Vol.395, pp.912–920.
7)       Büscher, B. & Fletcher, R. (2017) Destructive creation: Capital accumulation and the structural violence of tourism, Journal of Sustainable Tourism, Vol.25, No.5, pp.651-667.
8)       Cao, B. & Wang, Y. & Wen, D. & Liu, W. & Wang, J. & Fan, G. & Ruan, L. & Song, B. & Cai, Y. & Wei, M. & Li, X. & Xia, J. & Chen, N. & Xiang, J. & Yu, T. & Bai, T. & Xie, X. & Zhang, L. & Li, C. & Wang, C. (2020) A trial of lopinavir–ritonavir in adults hospitalized with severe Covid-19, The New England Journal of Medicine, Vol.382, pp.1787-1799.
9)       Chen, L. & Li, Q. & Zheng, D. & Jiang, H. & Wei, Y. & Zou, L. & Zhao, Y. (2020) Clinical characteristics of pregnant women with Covid-19 in Wuhan, China, New England Journal of Medicine, Vol.382, pp.1800-1813.
10)    Christopher, J. & Coyne, Claudia.  & Williamson, R. (2012) Trade openness and cultural creative destruction, Journal of Entrepreneurship and Public Policy, Vol.1 No.1 pp.22–49.
11)    Debbage, K. (2019) Geographies of tourism entrepreneurship and innovation: an evolving research agenda, In A Research Agenda for Tourism Geographies, Edward Elgar Publishing.
12)    Dong, L. & Bouey, J. (2020) Public mental health crisis during COVID-19 pandemic, China, Emerg Infect Dis, Vol.26, No.7, pp.10-32.
13)    Duxbury, N. & Silva, S. & Castro, T. V. D. (2019) Creative tourism development in small cities and rural areas in Portugal: Insights from start-up activities. Creating and Managing Experiences in Cultural Tourism, Singapore: World Scientific Publishing.
14)    Ei, T. & Karamanis, K. (2017) The evolution of alternative forms of Tourism: a theoretical background, Business & Entrepreneurship Journal, 6, No.1, pp.1-4.
15)    Erumban, A. A., & Timmer, M. P. (2012) The dark side of creative destruction: innovation and retirement of capital. Industrial and Corporate Change, Vol.21, No.5, pp.1149-1174.
16)    FCO (The Foreign & Commonwealth Office) (2020) Foreign Secretary advises all British travelers to return to the UK now. Retrieved March 31, 2020, from https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-advises-all-british- travellers -to-return-to-the-uk-now.
17)    Flight Radar 24 (31 March 2020) https://www.flightradar24.com/data/flights.
18)    Florida, R. (2005) Cities and the creative class, Routledge.
19)    Gössling, S. & Scott, D. & Hall, C. M. (2020) Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19, Journal of Sustainable Tourism, Vol.29, No.1, pp.1-20.
20)    Gregory Brock (2016) Creative destruction on the Chechen frontier, Post-Communist Economies, Vol.28, No.2, pp.220-231
21)    Hetemaki, Lauri. (2014) Creative destruction and bio economy, EFI news, Vol.2, No.22, pp.6-7.
22)    Higgins-Desbiolles, F. (2020) Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19, Tourism Geographies, Vol.22, No.6, pp.1-14.
23)    https://parsmodir.com/db/research/ave.php
24)    https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdUOA?Si.
25)    https://yazd.ir/en/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87
26)    Huang, Yeen. & Zhao, Ning. (2020) Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 epidemic in China: a web-based cross-sectional survey. Medrixiv, The Preprint Server for Health Sciences. March 09, 2020.
27)    Hutt, Rosamond. (2020) the economic effect of covid-9 around the world www.weforum.org.agenda/2020/02/coronavirus-economic-effects-global-economy-trade-travel.
28)    Liss, J. M. (2013) Creative destruction and globalization: The rise of massive standardized education platforms, Globalizations, Vol.10, No.4, pp.557-570.
29)    Mitchell, C. J. (2013) Creative destruction or creative enhancement? Understanding the transformation of rural spaces, Journal of rural studies, Vol.32, pp.375-387
30)    Navickiene, R. (2013) Entrepreneurship and Needs of Tourism Service Users Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2329261 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2329261.
31)    Nelson, R. R. (2013) Demand, supply and their interaction on markets, as seen from the perspective of evolutionary economic theory, Journal of Evolutionary Economics, Vol.23, No.1, pp.17–38.
32)    Niewiadomski, P. (2020) COVID-19: from temporary de-globalisation to a re-discovery of tourism?, Tourism Geographies, Vol.22, No.3, pp.651-656
33)    Ötsch, W. (2020) What type of crisis is this? The coronavirus crisis as a crisis of the economicised society (No. 57). Working Paper Serie.
34)    Pitsuwan, S. (2014) Creative Destruction” and the Political Transition in Thailand, Asian Politics & Policy, Vol.6, No.3, pp.471-473.
35)    Prideaux, B. & Thompson, M. & Pabel, A. (2020) Lessons from COVID-19 can prepare global tourism for the economic transformation needed to combat climate change, Tourism Geographies, Vol.22, No.3, pp. 667-678.
36)    Ryan, C., & Huimin, G. (Eds.) (2009) Tourism in China: Destination, cultures and communities. Routledge.
37)    Schiavone, F. & Esposito De Falco, S. (2016) Limits to creative destruction and technologies in practice: the case of ham radio, Technology Analysis & Strategic Management, Vol.28, No.1, pp.60-75.
38)    Schumpeter, J.A. (1943) Capitalism, Socialism and Democracy, First publishing, British Library.
39)    Sigala, M. (2020) Tourism and COVID-19: impacts and implications for advancing and resetting industry and research, Journal of Business Research, Vol.117, pp.312-321.
40)    Sleuwaegen, L. & Boiardi, P. (2014) Creativity and regional innovation: Evidence from EU regions, Research Policy, Vol.43, No.9, pp.1508-1522.
41)    UNWTO. (2020) UNWTO World Tourism Barometer (Vol. 18, No.2, May 2020). Madrid, Spain: UNWTO.
42)    Wen, J. & Wang, W. & Kozak, M. & Liu, X. & Hou, H. (2020) Many brains are better than one: the importance of interdisciplinary studies on COVID-19 in and beyond tourism, Tourism Recreation Research, 1-4.
43)    Wu, J. T. & Leung, K. & Bushman, M. & Kishore, N. & Niehus, R. & de Salazar, P. M. & Cowling, B. J. & Lipsitch, M. & Leung, G. M. (2020) Estimating clinical severity of COVID-19 from the transmission dynamics in Wuhan, China, Nature Medicine,
44)    Wu, T. & Perrings, C. & Kinzig, A. & Collins, J. P. & Minteer, B. A. & Daszak, P. (2017) Economic growth, urbanization, globalization, and the risks of emerging infectious diseases in China: a review, Ambio, Vol.46, No.1, pp.18–29.
45)    Yang, X. & Xu, H. & Wall, G. (2019) Creative destruction: the commodification of industrial heritage in Nanfeng Kiln District, China. Tourism Geographies, Vol.21, No.1, pp.54-77.
46)    Ye, Z. & Nurse, K. (2013) Creative Industries for Youth: Unleashing Potential and Growth, UNIDO.