رابطه مدیریت بحران و تاب‌آوری جامعه مقصد گردشگری در بحران کرونا مطالعه موردی: شهر همدان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت گردشگری، جهاد دانشگاهی، یزد، ایران

2 دانشجوی دکترای گردشگری، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

بحران‌ها، آسیب‌پذیری و تاب‌آوری از مسائل اصلی بوده که صنعت گردشگری همواره با آن درگیر هستند. این مطالعه به درک رابطه بین روند مدیریت بحران و پاسخ‌های تاب‌آوری جامعه محلی مقصد گردشگری شهر همدان می‌پردازد. با توجه به بحران پاندمیک ویروس کویید-19 این مطالعه مطرح می‌کند که تاب‌آوری جامعه فرآیندی است که در تصمیم‌گیری پیرامون کاهش اثرات بحران تأثیر می‌گذارد. روش این پژوهش کیفی و به روش داده بنیاد (گراندد تئوری) صورت پذیرفته است. داده‌ها با روش نمونه‌گیری گلوله برفی و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق با 13 نفر از خبرگان و فعالان صنعت گردشگری شهر همدان گردآوری و از طریق اصول تحلیل داده‌ها و مبانی کدگذاری، تحلیل و مدل نهایی پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اطلس– تی ارائه‌شده است. پس از انجام مصاحبه‌ها و بررسی و تفسیر داده‌ها، 56 زیر مقوله در قالب 12 مقوله اصلی و 2 مقوله محوری استخراج شد و اشباع نظری حاصل شد. نتایج این پژوهش بیان می‌کند که تفسیر پاسخ جامعه میزبان به مدیریت بحران از دریچه تاب‌آوری به تصمیم‌گیرندگان این امکان را می‌دهد تا به‌طور کامل تأثیرات بحران پاندمیک ویروس کویید-19 بر جامعه و صنعت گردشگری را درک کنند. این پژوهش مسیری یکپارچه برای مدیریت بحران و تاب‌آوری جامعه پیشنهاد می‌کند تا برای هدایت بحران‌ها و پایداری جامعه گردشگری مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1)   اذکائی، پرویز (1380) همدان نامه بیست گفتار درباره مادستان، همدان: نشر مادستان.
2)   اشتراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1397) مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای، مترجم: افشار، ابراهیم، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.
3)   رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و صادقلو، طاهره (1398) تاب‌آوری اجتماعات محلی در برابر مخاطرات محیطی، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
4)   سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان (1381) طرح مطالعات جامع توسعه استان همدان.
5)   صابری­فر، رستم و توت­زاری، محمدعلی (1396) مقایسه سطح تقاضای درآمدی گردشگری شهر همدان، فصلنامه گردشگری شهری، سال 4، شماره 3، صص.107-95.
6)    طاهری، محمد (1400) کرونا جان 13 نفر دیگر را در استان همدان گرفت، ایرنا استان همدان، 12 اردیبهشت 1400. www.irna.ir/news/84315820/
7)   فراست خواه، مقصود (1395) روش‌های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه بر پایه (گراندد تئوری)، تهران: انتشارات آگاه.
8)   فرهنگی، علی‌اکبر؛ کروبی، مهدی؛ صادق‌وزیری، فراز (1394) نظریه داده بنیاد کلاسیک؛ شرح مراحل تولید نظریه مرکز ثقلی هویت برند توریسم سلامت ایران، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره7، شماره1، صص.162-145.
9)   مؤیدفر، سعیده (1397) ارزیابی فضاهای گردشگری شهر یزد با تأکید بر بحران‌های گردشگری، فصلنامه گردشگری شهری، سال 5، شماره 4، صص. 72-51.
10)   میرصفدری، شراره السادات و محمدی‌فر، یعقوب (1397) ظرفیت‌های گردشگری استان همدان و راهبردها، فصلنامه مدیریت شهری و روستایی، سال 17، شماره 51، صص. 5-20.
11)   وهابیان، مریم؛ قنبری، نوذر؛ نوری، سید علی؛ کلهرنیا، بیژن (1399) بررسی و تبیین مؤلفه‌های برندینگ شهری با تأکید بر ابعاد گردشگری نمونه موردی؛ کلان‌شهر همدان، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال 13، شماره 1، صص. 98-74.
12) Adger, W. Neil. (2000) Social and ecological resilience: are they related?, Progress in human geography Journal, Vol.24, No.3, pp.347-364.‌
13) Amore, Alberto. (2016) Regeneration is the focus now: Anchor projects and delivering a new CBD for Christchurch, Business and post-disaster management Business, organizational and consumer resilience and the Christchurch earthquakes, Publisher Routledge.
14) Anderson, Barbara A. (2006) Crisis management in the Australian tourism industry: Preparedness, personnel and postscript, Tourism Management Journal, Vol.27, No.6, pp.1290-1297.
15) Azkaei, Parviz. (2001) Hamedan Letter of twenty speeches about Madestan, Hamedan: Madestan Publications. (In Persian).
16) Bastaminia, Amir. & Mohammad Reza Rezaei. & Maryam Dastoorpoor. (2017) Identification and evaluation of the components and factors affecting social and economic resilience in the city of Rudbar in Iran, International Journal of Disaster Risk Reduction, No.22, pp.269–280.
17) Basurto-Cedeño. & Estefania M. & Lori, Pennington-Gray. (2018) an applied destination resilience model, Journal of Tourism Review International, Vol.3-4, No.22, pp.293–302.
18) Beattie, Maureen A. (1992) the effect of natural disasters on tourism a study of Mount Saint Helens and Yellowstone National Park, M.S. Hospitality-Tourism Management, Rochester Institute of Technology.
19) Becken, Susanne. & John E. Hay. (2007) Tourism and climate change: Risks and opportunities, edition1, Publisher Channel View Publications.
20) Becken, Susanne. (2013) Developing a framework for assessing resilience of tourism sub-systems to climatic factors, Annals of Tourism Research, No.43, pp.506–528.
21) Biggs, Duan C. & Michael Hall, & Natalie Stoeckl. (2012) the resilience of formal and informal tourism enterprises to disasters: Reef tourism in Phuket, Thailand, Journal of Sustainable Tourism, Vol.20, No.5, pp.645–665.
22) Brown, Nancy A. & Rovins, Jane. E. & Feldmann-Jensen, Shirley. & Orchiston, Caroline. & Johnston, David. (2017) Exploring disaster resilience within the hotel sector: A systematic review of literature, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol.22, pp. 362–370.
23) Cahyanto, Ignatius. & Lori, Pennington-Gray. (2017) toward a comprehensive destination crisis resilience framework, the 2017 Annual International Conference of the Travel and Tourism Research Association, Quebec City, Canada, pp.1-10.
24) Calgaro, Emma. & Kate Lloyd. (2008) Sun, sea, sand and tsunami: Examining disaster vulnerability in the tourism community of Khao Lak Thailand, Journal of Tropical Geography, Vol.29, No.3, pp.288–306.
25) CARRI (Community and Regional Resilience Initiative). (2013) www.Resilientus.org
26) Cinner, Joshua. & Fuentes, Mariana MPB. & Randriamahazo, Herilala. (2009) Exploring social resilience in Madagascar's marine protected areas, Ecology and Society Journal, Vol.14, No.1, pp.1-20.
27) Creswell, John W. (2012) Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4 Ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
28) Cutter, Susan L. & Burton, Christopher G. & Emrich, Christopher T. (2010) Disaster resilience indicators for benchmarking baseline conditions. Journal of Homeland Security and Emergency Management, Vol.7, No.1, pp.1-22.
29) Cutter, Susan. & Barnes, Lindsey. & Berry, Melissa. & Burton, Christopher. & Evans, Elijah. & Tate, Eric. & Webb, Jennifer. (2008) A placebased model for understanding community resilience to natural disasters, Global Environmental Change Journal, Vol.18, No.4, pp.598–606.
30) De Sausmarez, Nicolette. (2004) Crisis management for the tourism sector: Preliminary considerations in policy development, Tourism and Hospitality Planning & Development, Vol.1, No.2, pp.157-172.
31) Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (Eds.) (2011) The Sage handbook of qualitative research (4th Ed.). London: Sage.
32) Dwyer, Larry. & Forsyth, Peter. & Spurr, Ray. & Van Ho, Thiep. (2006) Economic effects of the world tourism crisis on Australia, Tourism Economics, Vol.12. No.2, pp.171–186.
33) Faraskhah, Maghsoud. (2016) Qualitative Research Methods in Social Sciences with Emphasis on Grounded Theory, Tehran: Agah Publications. (In Persian).
34) Farhangi, Ali Akbar. & Karoubi, Mehdi. & Saadeghvaziri, Faraz. (2015) Classic Grounded Theory; description of generating Gravity Center of Iranian Health Tourism Brand Identity Theory, Journal of Business Management, Vol.7, No,1, pp.145-162. (In Persian).
35) Faulkner, Bill. (2001) Towards a framework for tourism disaster management, Publisher Multilingual Matters.
36) Gurtner, Yetta. (2016) Returning to paradise: Investigating issues of tourism crisis and disaster recovery on the island of Bali, Journal of Hospitality and Tourism Management, No.28, pp.11–19.
37) Hall, C Michael. & Timothy, Dallen. J. & Duval, David Timothy. (2004) Security and tourism, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.15, No. 2–3, pp.1–18.
38) Hall, C, Michael. & Prayag, Girish. & Amore, Alberto. (2018) Tourism and resilience: Individual, organizational and destination perspectives, Bristol, UK: Channel View Publications.
39) Hall, C. Michael. (2010) Crisis events in tourism: Subjects of crisis in tourism, Current Issues in Tourism, Vol.13, No.5, pp.401–417.
40) Hollinshead, Keith. (2004) A primer in ontological craft: The creative capture of people and places through qualitative research. In J. Phillimore, & L. Goodson (Eds.), Qualitative research in tourism: Ontologies, epistemologies, and methodologies, Vol.14, pp.63–82.
41) Joerin, Jonas. & Shaw, Rajib. & Takeuchi, Yukiko. & Krishnamurthy, Ramasamy. (2012) Assessing community resilience to climate-related disasters in Chennai, India, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol.1, No.1, pp.44–54.
42) Kristjánsdóttir, Kristín. Rut. & Ólafsdóttir, Rannveig. & Ragnarsdóttir, Kristin Vala. (2018) Reviewing integrated sustainability indicators for tourism, Journal of Sustainable Tourism, Vol.26, No.4, pp.583-599.
43) Lean, Hooi Hooi. & Smyth, Russell. (2008) Are Malaysia's tourism markets converging? Evidence from univariate and panel unit root tests with structural breaks, Tourism Economics Journal, Vol.14, No.1, pp.97–112.
44) Lew, Alan A. (2014) Scale, change and resilience in community tourism planning, Tourism Geographies Journal, Vol.16, No.1, pp.14–22.
45) Liu, Ying. & Gayle, A. Albert. & Wilder-Smith, Annelies. & Rocklöv, Joacim. (2020) The reproductive number of COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus. Journal of travel medicine, Vol.27, No.2, pp.1-4.
46) Luthe, T. & Wyss, Romano. (2014) Assessing and planning resilience in tourism, Tourism Management Journal, Vol.44, pp.161–163.
47) Management and Planning Organization of Hamadan Province. (2002) Comprehensive Development Studies Plan of Hamadan Province. (In Persian).
48) Mansfield, Yoel. & Pizam, Abraham. (2006) Tourism, security and safety. From Theory to Practice, Publisher Routledge.
49) Mirsafdari, Sharareh Sadat. & Mohammadifar, Yaghoub. (2018) Tourism potential of the Hamadan province and strategies, Journal of Urban and Rural Management, Vol.17, No.51, pp.5-20. (In Persian).
50) Moayedfar, Saeedeh. (2019) Evaluation of tourism spaces of Yazd with an emphasis on tourism crises. Urban tourism Journal, Vol.5. No.4, pp.51-72. (In Persian).
51) Novelli, Marina. & Morgan, Nigel. & Nibigira, Carmen. (2012) Tourism in a post-conflict situation of fragility. Annals of Tourism Research, Vol.39, No.3, pp.1446-1469.
52) Park, kwangsoo. & Reisinger, Yvette. (2010) Differences in the perceived influence of natural disasters and travel risk on international travel, Tourism Geographies Journal, Vol.12, No.1, pp.1–24.
53) Pennington-Gray, L. (2018) Reflections to move forward: Where destination crisis management research needs to go, Tourism Management Perspectives Journal, Vol.25, pp.136–139.
54) Pennington-Gray, Lori. & Pizam, Abraham. (2011) Destination crisis management, In Wang, Youcheng. & Pizam, Abraham. (Eds.). Destination Marketing and Management: Theories and Applications, pp.314–325.
55) Pennington-Gray, Lori. & Thapa, Brijesh. & Kaplanidou, Kyriaki. & Cahyanto, Ignatius. & McLaughlin, Elaine. (2011) Crisis planning and preparedness in the United States tourism industry, Cornell Hospitality Quarterly, Vol.52, No.3, pp.312–320.
56) Pernecky, Tomas. (2012) Constructionism: Critical pointers for tourism studies, Annals of Tourism Research, Vol.39, No.2, pp.1116–1137.
57) Post, Washington. (2020) Mapping the worldwide spread of the coronavirus, Washington Post.
58) Qiu, Jianyin. & Shen, Bin. & Zhao, Min. & Wang, Zhen. Xie, Bin. & Xu, Yifeng. (2020) a nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations, General psychiatry Journal, Vol.33, No.2, pp.1-3.
59) Ren, Chiang. H. (2000) Understanding and managing the dynamics of linked crisis events, Disaster Prevention and Management Journal, Vol.9, No.1, pp.12–17.
60) Ritchie, Brent. W. (2009) Crisis and disaster management for tourism. Publisher Channel View Publications.
61) Roknedin Eftekhari, Abdolreza & Sadeghloo, Tahereh. (2019) Community Resilience in the environmental hazards, Publisher Tarbiat Modares University Press. (In Persian).
62) Saberifar, Rostam. & Toutzari, Mohammad. Ali. (2017) A Comparison of Tourism Income Demand Level in Hamedan, urban tourism journal, Vol.4, No.3, pp. 95-107. (In Persian).
63) Saja, AM. Aslam. & Teo, Melissa. & Goonetilleke, Ashantha. & Ziyath, Abdul. M. (2018) an inclusive and adaptive framework for measuring social resilience to disasters. International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol.28, pp.862–873.
64) Schroeder, Ashley. & Pennington-Gray, Lori. & Donohoe, Holly. & Kiousis, Spiro. (2013) Using social media in times of crisis, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.30, No.1–2, pp.126–143.
65) Schroeder, Ashley. & Pennington-Gray, Lori. (2018) Resilience: The new paradigm for planning, what do we know and where do we need to go?, Tourism Review International Journal, Vol.22, No.3–4, pp.229–302.
66) Scott, Noel. & Laws, Eric. & Prideaux, Bruce. (2007) Tourism crises and marketing recovery strategies. Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.23, No.2-3-4, pp.1-13.
67) Sharifi, ayyoob. & Yamagata, Yoshiki. (2016) on the suitability of assessment tools for guiding communities towards disaster resilience. International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol.18, pp.115–124.
68) Sharifi, Ayyoob. (2016) A critical review of selected tools for assessing community resilience, Ecological Indicators, Vol.69, pp.629–647.
69) Sheppard, Valerie. & Williams, Peter. (2015) Systems-based and internal factors enhancing resort community resilience, Paper presented at TTRA International Conference, Portland, Oregon, pp.1–10.
70) Strauss, Anselm. & Corbin, Juliet. (2018) Basics of Qualitative Research: Techniques and Stages of Production of Underlying Theory (Translator: Afshar, Ebrahim), Seventh Edition, Tehran: Ney Publications. (In Persian).
71) Strickland-Munro, Jennifer. K. & Allison, Helen. E. & Moore, Susan. A. (2010) Using Resilience Concepts to Investigate the Impacts of Protected Area Tourism on Communities, Annals of Tourism Research, Vol.37, No.2, pp.499 -519.
72) Taheri, Mohammad. (1400) Corona took the lives of 13 other people in Hamadan province, IRNA, Islamic Republic of Iran News Agency, Hamadan province, May 4, 1400. www.irna.ir/news/84315820 /. (In Persian).
73) Vahabian, Maryam. & Ghanbari, Nowzar. & Nouri, Said Ali. & Kalhornia, Bizhan. (2021) Explain the Components of Urban Branding, Emphasizing the Dimensions of Tourism (Case Study: Hamadan City), New Attitudes in Human Geography Journal, Vol.13, No.1, pp. 74-98. (In Persian).
74) World Health Organization (WHO). (2020) Corona Virus Disease 2019. Retrieved from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-theyhappen. (April 03, 2020).
75) Ye, Zi. Wei. & Yuan, Shuofeng. & Yuen, Kit. San. & Fung, Sin. Yee. & Chan, Chi. Ping. & Jin, Dong. Yan. (2020) Zoonotic origins of human coronaviruses, International journal of biological sciences, Vol.16, No.10, pp.16-86.
76) Zhang, Yingfei. & Ma, Zheng. Feei. (2020) Impact of the COVID-19 pandemic on mental health and quality of life among local residents in Liaoning Province, China: A cross-sectional study, International journal of environmental research and public health, Vol.17, No.7, pp.23-81.