بررسی تأثیر ادراک از ریسک ابتلا به کووید-19 بر نیت رفتاری گردشگران نسبت به گردشگری بدون تماس، مطالعه موردی: بازدیدکنندگان از جاذبه‌های گردشگری شهرستان آمل در موج دوم شیوع

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دکترا مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش گردشگری بدون تماس را به‌عنوان یک رفتار محافظت‌کننده سلامتی ناشی از ادراک گردشگران از ریسک ابتلا به کووید- 19 برجسته می‌کند. بر اساس چارچوب‌های مدل باور سلامتی و نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده، این پژوهش به بررسی تأثیر ادراک از ریسک ابتلا به کووید -19 بر نیت رفتاری نسبت به گردشگری بدون تماس می‌پردازد. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه‌ای از 246 گردشگری که در طی شیوع موج دوم کووید-19 در شهریور و مهرماه 1399 اقدام به بازدید از جاذبه‌های گردشگری شهر آمل کردند به روش در دسترس انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه آنلاین که در شبکه‌های اجتماعی مرتبط با گردشگری توزیع شد نسبت به جمع‌آوری اطلاعات اقدام شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، شیوه جمع‌آوری اطلاعات پیمایشی و به لحاظ بررسی روابط بین متغیرها، همبستگی با تأکید بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. نتایج آزمون فرضیه‌ها با به‌کارگیری نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS 3.0 حاکی از آن است که ادراک از ریسک ابتلا به کووید- 19 بر نگرش نسبت به گردشگری بدون تماس، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده گردشگران تأثیر مثبت دارد. همچنین، نگرش نسبت به گردشگری بدون تماس، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده گردشگران بر نیت رفتاری گردشگران نسبت به گردشگری بدون تماس نیز تأثیر مثبتی دارد. بینش به‌دست‌آمده از این پژوهش مکانیسمی را برای رفتارهای محافظت‌کننده سلامتی ناشی از ادراک افراد از ریسک در مواقع بحران‌های بهداشت جهانی و پیامدهای آن برای مقاصد گردشگری فراهم می‌کند تا استراتژی‌های مناسبی را برای مقابله با اثرات همه‌گیری در پیش گیرند.

کلیدواژه‌ها


1)    مشکینی، ابوالفضل؛ حسینی، معصومه؛ ربانی، طاها؛ عباس‌زاده، صغری (۱۳۹۵) بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه)، فصلنامه گردشگری شهری، دوره ۳، شماره ۱، صص.۳۰-۱۷.
2)    مغانی، بهنام؛ سلیمانی دامنه، مجتبی؛ صباحی گراغانه، یاسر (۱۳۹۶) سنجش میزان احساس امنیت و آسایش گردشگران داخلی (مطالعه موردی شهر ساحلی بندر گناوه)، فصلنامه گردشگری شهری، دوره ۴، شماره ۴، صص. ۱۲۱-۱۰۷.
3)    میر تقیان رودسری، سیّد محمد؛ فرخیان، فیروزه؛ نقوی، مریم (1399) بررسی رفتار جامعه میزبان نسبت به گردشگران در دوران شیوع کووید-19، نشریه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 15 ، شماره 5، صص. 143-115.
4)    قربان­زاده، داود و عابدی، احسان (1399) بررسی نقش دل‌بستگی ایمن در پیش‌بینی نیات تجربی گردشگران در سفر به مقاصد گردشگری در دوران شیوع ویروس کووید-19، نشریه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 15، شماره 5، صص. 178-145.
5)       Bae, So Young. & Chang, Po-Jo. (2020) The effect of coronavirus disease-19 (COVID-19) risk perception on behavioural intention towards ‘untact’tourism in South Korea during the first wave of the pandemic (March 2020), Current Issues in Tourism, Vol. 24, No.7, pp.1-19.
6)       Ban, Hyun-Jeong. & Kim, Hak-Seon. (2020) Applying the Modified Health Belief Model (HBM) to Korean Medical Tourism, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol.17, No.10, pp.1-13.
7)       Chaulagain, Suja. & Pizam, Abraham. & Wang, Youcheng. (2020) An Integrated Behavioral Model for Medical Tourism: An American Perspective, Journal of Travel Research, Vol. 10, No.3, pp.1-18.
8)       Chen, Jie. & Wu, Hao. & Qian, Hui. & Gao, Yanyan. (2017) Assessing nitrate and fluoride contaminants in drinking water and their health risk of rural residents living in a semiarid region of Northwest China, Exposure and Health, Vol. 9, No.3, pp.183-195.
9)       Chen, Mei-Fang. & Tung, Pei-Ju. (2014) Developing an extended theory of planned behavior model to predict consumers’ intention to visit green hotels, International Journal of Hospitality Management, Vol.36, No.8, pp.221-230
10)    Chew, Elaine Yin Teng. & Jahari, Siti Aqilah. (2014) Destination image as a mediator between perceived risks and revisit intention: A case of post-disaster Japan, Tourism Management, Vol.40, No.6, pp.382-393.
11)      Fuchs, Lynn. & Schumacher, Robin. & Long, Jessica. & Namkung, Jessica. & Hamlett, Carol. (2013). Improving at-risk learners’ understanding of fractions, Journal of Educational Psychology, Vol.105, No.3, pp.1-19.
12)     Ghorbanzadeh, D. & Abedi, E. (2020) Investigating the Role of Secure Attachment in Predicting the Experimental Intentions of Tourists in Traveling to Tourism Destination during the COVID -19 outbreak, Tourism Management Studies, Vol. 15, No.5, pp.145-178. (in Persian).
13)     Girish, V. G. & Lee, Choong-Ki. (2019) The relationships of brand experience, sports event image and loyalty, International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, Vol. 20, No.4, pp.567-582.
14)     Gössling, Stefan. & Scott, Daniel. & Hall, C. Michael. (2020) Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19, Journal of Sustainable Tourism, Vol.29, No.1, pp.1-20.
15)     Graburn, Nelson. (1983) The anthropology of tourism. Annals of tourism research, Vol. 10, No.1, pp.9-33.
16)     Huang, Xingyu. & Dai, Shanshan. & Xu, Honggang. (2020) Predicting tourists' health risk preventative behaviour and travelling satisfaction in Tibet: Combining the theory of planned behaviour and health belief model. Tourism Management Perspectives, Vol.33, No.4, pp.1-10.
17)     Kim, Miyoung. & Qu, Hailin. (2014) Travelers' behavioral intention toward hotel self-service kiosks usage, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 26, No.2, pp.225-245.
18)     Lee, Sang M. & Lee, DonHee. (2020) “Untact”: a new customer service strategy in the digital age, Service Business, Vol.14, No.1, pp.1-22.
19)     McLean, Graeme. & Osei-Frimpong, Kofi. (2017) Examining satisfaction with the experience during a live chat service encounter-implications for website providers, Computers in Human Behavior, Vol.77, No.3, pp.494-508.
20)     Meshkini, A. & Hoseini, M. & Rabbani, T. & Abbaszadeh, S. (2017) Study of Effective factors The Sense of Social Security, Urban Tourists Case Study: Torghabeh City, Journal Urban Tourism, Vol. 3, No.1, pp.17-30. (in Persian).
21)     Mirtaghian Rudsari, S. & Farokhian, F. & Naghavi, M. (2020) Investigation of Residents' Behavior towards Tourists during COVID 19 Outbreak, Tourism Management Studies, Vol.15, No.5, pp.115-143. (in Persian).
22)     Moghani, B. & Soleimani Dameneh, M. & Sabahi goraghani, Y. (2018) Assessing the Domestic Tourists’ Sense of Security and Comfort (Case Study: The Coastal City of Bandar Ganaveh), Journal Urban Tourism, Vol. 4, No.4, pp.107-121. (in Persian).
23)     Neuburger, Larissa. & Egger, Roman. (2020) Travel risk perception and travel behaviour during the COVID-19 pandemic 2020: a case study of the DACH region, Current Issues in Tourism, Vol.7, No.1, pp.1-14.
24)     Oh, Haemoon. & Jeong, Miyoung. & Baloglu, Seyhmus. (2013) Tourists' adoption of self-service technologies at resort hotels, Journal of Business Research, Vol.66, No.6, pp.692-699.
25)     Parady, Giancarlos. & Taniguchi, Ayako. & Takami, Kiyoshi. (2020) Travel behavior changes during the COVID-19 pandemic in Japan: Analyzing the effects of risk perception and social influence on going-out self-restriction, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Vol.7, No.8, pp.1-15.
26)     Park, Sung Hee. & Hsieh, Chi-Ming. & Lee, Choong-Ki. (2017) Examining Chinese college students’ intention to travel to Japan using the extended theory of planned behavior: Testing destination image and the mediating role of travel constraints, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.34, No.1, pp.113-131.
27)     Portnoy, David B. & Kaufman, Annette R. & Klein, William M.P. & Doyle, Todd A. & De Groot, Mary. (2014) Cognitive and affective perceptions of vulnerability as predictors of exercise intentions among people with type 2 diabetes, Journal of Risk Research, Vol. 17, No.2, pp.177-193.
28)     Quintal, Vanessa Ann. & Lee, Julie Anne. & Soutar, Geoffrey N. (2010) Risk, uncertainty and the theory of planned behavior: A tourism example, Tourism Management, Vol.36, No.1, pp.797-805.
29)     Rosenstock, Irwin M. (1974) The health belief model and preventive health behavior, Health education monographs, Vol. 2, No.4, pp.354-386.
30)     Sánchez-Cañizares, Sandra M. & Cabeza-Ramírez, L. Javier. & Muñoz-Fernández, Guzmán. & Fuentes-García, Fernando J. (2020) Impact of the perceived risk from Covid-19 on intention to travel, Current Issues in Tourism, Vol.7, No.1, pp.1-15.
31)     Seck, Anne Marianne. & Philippe, Jean. (2013) Service encounter in multi-channel distribution context: virtual and face-to-face interactions and consumer satisfaction, The Service Industries Journal, Vol.33, No.6, pp.565-579.
32)     Shim, Minsun. & You, Myoungsoon. (2015) Cognitive and affective risk perceptions toward food safety outbreaks: mediating the relation between news use and food consumption intention, Asian Journal of Communication, Vol.25, No.1, pp.48-64.
33)     Shin, Hakseung. & Kang, Juhyun. (2020) Reducing perceived health risk to attract hotel customers in the COVID-19 pandemic era: Focused on technology innovation for social distancing and cleanliness, International Journal of Hospitality Management, Vol.91, No.3, pp. 1-9.
34)     Van Nguyen, Duy. & Pham, Giang Hoang., & Nguyen, Dat Ngoc. (2020) Impact of the Covid-19 pandemic on perceptions and behaviors of university students in Vietnam, Data in Brief, Vol.31, No.1, pp.1-7.
35)     Wang, Chang. & Zhang, Jinhe. & Sun, Jinkun. & Chen, Min. & Yang, J. (2020) Public environmental facilities: Hygiene factors for tourists' environmental behavior, Environmental Science & Policy, Vol.106, No.5, pp.40-47.
36)     Wang, Chang. & Zhang, Jinhe. & Yu, Peng. & Hu, Huan. (2018) The theory of planned behavior as a model for understanding tourists’ responsible environmental behaviors: The moderating role of environmental interpretations, Journal of Cleaner Production, Vol.194, No.8, pp.425-434.