رابطه هوش فرهنگی با ارزش درک شده گردشگری پایدار مطالعه موردی: شهر یزد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی توسعه گردشگری، دانشگاه سمنان، ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

هوش فرهنگی؛ توانایی یک فرد را برای موفقیت در کارهای متنوع و تنظیمات فرهنگی (سازمانی، قومی، ملی و بین‌المللی) تعیین می‌کند. در این راستا این عامل، به‌عنوان مانعی برای جلوگیری از تعارضات و تناقضات فرهنگی به شمار می‌آید. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش فرهنگی با ارزش درک شده گردشگری پایدار در گردشگران خارجی ورودی به شهر یزد می‌باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی گردشگران خارجی ورودی به یزد در دو بازه زمانی فروردین و آبان 1397 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس، 260 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش (138 نفر مرد و 122 نفر زن) انتخاب شدند. همه گردشگران پرسش‌نامه‌های هوش فرهنگی و ارزش درک شده گردشگری پایدار را تکمیل کردند. پس از محاسبه روایی و پایایی ابزارها، داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که هوش شناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاری اثر مستقیم و معناداری بر ارزش درک شده عملکردی، معرفتی و عاطفی دارد و همچنین تأثیر آن‌ها بر بعد عاطفی ارزش درک شده نسبت به ابعاد عملکردی و معرفتی بیشتر است. یافته‌های فرعی پژوهش نیز نشان دادند که در بین طبقه‌بندی گردشگران نمونه پژوهش شامل (اروپایی، آسیایی، آمریکایی و استرالیا- اقیانوسیه) گردشگران آمریکایی، بالاترین هوش فرهنگی و گردشگران آسیایی، پایین‌ترین میزان هوش فرهنگی رادارند.

کلیدواژه‌ها


 1. آقایی، مریم؛ الله‌وردی، زهرا؛ باغبانی آرانی، ابوالفضل (1390) هوشمندی مدیران؛ مزیت رقابتی هزاره سوم با تأکید بر هوش فرهنگی، اخلاقی و عاطفی، چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 2. آپوستولوپولوس، یورکوس (1388) جامعه‌شناسی گردشگری، ترجمه: بیژن شفیعی، رشت: انتشارات وارسته.
 3. افراخته، حسن و خدائی، بهرام علی (1390) ساماندهی گردشگری در تفرجگاه‌های پیرا شهری هماهنگ با ظرفیت تحمل محیطی، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 17، شماره 20، صص. 88-69.
 4. تولایی، سیمین (1386) مروری بر صنعت گردشگری تهران: دانشگاه تربیت‌معلم.
 5. جعفری، سکینه؛ احسان‌فر، سعید؛ ملکی مجد، شیلا (1396) حمایت ساکنان از توسعه گردشگری: نقش تصویر مکان و اثرات تصوری گردشگری، نشریه توسعه گردشگری شهری، دوره 4، شماره 4، صص. 53-35.
 6. زیاری، کرامت الله؛ جمالی، کیوان؛ صادقی، فرشید (1396) ارائه الگوی توسعه پایدار گردشگری (نمونه موردی: شهر لاهیجان)، نشریه گردشگری شهری، دوره 4، شماره 4، صص. 71-55.
 7. سپهر، مسعود (۱۳۷۵) یزد، نگین کویر مجموعه اطلاعات و راهنمای سیاحتی، یزد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 8. کروبی، مهدی؛ امیری، زینب؛ محمود زاده، مجتبی (1395) تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی موردمطالعه: راهنمایان تور ورودی شهر تهران، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 5، شماره 18، صص. 136-119.
 9. مرادی مسیحی، واراز و قاسمی، علی (1393) نقش گردشگری در توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان بهشهر، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 2، صص. 125-106.
 10. وثوقس، لیلا و خوش‌نمک، صادق (1394). تبیین تفاوت‌های میان فرهنگی در گردشگری مبتنی بر درک جامعه محلی موردمطالعه: ناحیه قره‌داغ (ارسبان)، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 8، شماره 2، صص. 129-95.
 11. Afrakhteh, H. & Khodaei, B.A. (2011) Organizing tourism in suburban resorts in accordance with the environmental tolerance capacity, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Vol.17, No.20, pp. 69-88. [In Persian]
 12. Aghaei, M. & Allahwerdi, Z. & Baghbani Arani, A. (2011) Intelligence of managers; "The competitive advantage of the third millennium with an emphasis on cultural, moral and emotional intelligence, first edition, Tehran: Sociologists Publications. [In Persian]
 13. Amir Mazaheri, A. M. & Navidnia, M. & Jamehdaran, A. (2017) Study of the relationship between the level of cultural intelligence and the performance of the staff of Dar al-Hadith Scientific and Cultural Institute, Journal of Religion and Cultural Policy, Vol.8, pp. 65-87. [In Persian]
 14. Ang, S. & Inkpen, A. C. (2008) Cultural intelligence and offshore outsourcing success: A framework of firm‐level intercultural capability, Decision Sciences, Vol.39, No.3, pp. 337-358.
 15. Ang, S. & Van Dyne, L. & Koh, C. & Ng, K. Y. & Templer, K. J. & Tay, C. & Chandrasekar, N. A. (2007) Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance, Management and organization review, Vol.3, No.3, pp. 335-371.
 16. Apostolopoulos, Yorkus. (2009) Sociology of Tourism, Translation: Bijan Shafiee, Rasht: Varasteh Publications. [In Persian]
 17. Benkenstein, M. & Yavas, U. & Forberger, D. (2003) Emotional and cognitive antecedents of customer satisfaction in leisure services: the case of the Rostock Zoo, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, Vol.10, No.3-4, pp. 173-184. 
 18. Bontis, N. & Booker, L. D. & Serenko, A. (2007) The mediating effect of organizational reputation on customer loyalty and service recommendation in the banking industry, Management decision, Vol.45, No.9, pp. 1426-1445. 
 19. Boo, S. & Busser, J. & Baloglu, S. (2009) A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations, Tourism management, Vol.30, No.2, pp. 219-231. 
 20. De Mooij, M. & Hofstede, G. (2011) Cross-cultural consumer behavior: A review of research findings, Journal of international consumer marketing, Vol.23, No.3-4, pp. 181-192. 
 21. Earley, P. C. (2002) A theory of cultural intelligence in organizations, Research in organizational behavior, Vol.24, pp. 271-299.  
 22. Earley, P. C. & Ang, S. (2003) Cultural intelligence: Individual interactions across cultures, Stanford University Press.
 23. Inskeep, E. (1991) Tourism planning: An integrated and sustainable development approach, John Wiley & Sons.
 24. El-Adly, M. I. (2019) Modelling the relationship between hotel perceived value, customer satisfaction, and customer loyalty, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.50, pp. 322-332. 
 25. Elliott, J. (2020) Tourism: Politics and public sector management, Routledge.
 26. Fallahi, K. (2013)Behavior of other people,Tehran: The Voice of the Land of Mahour. [In Persian]
 27. Frías-Jamilena, D. M. & Sabiote-Ortiz, C. M. & Martín-Santana, J. D. & Beerli-Palacio, A. (2018) Antecedents and consequences of cultural intelligence in tourism, Journal of destination marketing & management, Vol.8, pp. 350-358. 
 28. Fu, Y. & Liu, X. & Wang, Y. & Chao, R. F. (2018) How experiential consumption moderates the effects of souvenir authenticity on behavioral intention through perceived value, Tourism Management, Vol.69, pp. 356-367. 
 29. Gallarza, M. G. & Saura, I. G. (2006) Value dimensions, perceived value, satisfaction and loyalty: an investigation of university students’ travel behavior, Tourism management, Vol.27, No.3, pp. 437-452. 
 30. Gonçalves, G. & Reis, M. & Sousa, C. & Santos, J. & Orgambídez-Ramos, A. & Scott, P. (2016) Cultural intelligence and conflict management styles, International Journal of Organizational Analysis.
 31. Higgins-Desbiolles, F. (2018) Sustainable tourism: Sustaining tourism or something more? Tourism management perspectives, Vol.25, pp. 157-160.
 32. Jafari, S. & Ehsanafar, S. & Maleki Majd, Sh. (2017) Residents' support for tourism development: The role of place image and the imaginative effects of tourism, Journal of Urban Tourism Development, Vol.4, No.4, pp. 53-35. [In Persian]
 33. Jamal, A. & Sharifuddin, J. (2015) Perceived value and perceived usefulness of halal labeling: The role of religion and culture, Journal of Business research, Vol.68, No.5, pp. 933-941. 
 34. Jordan, E. J. & Spencer, D. M. & Prayag, G. (2019) Tourism impacts, emotions and stress. Annals of Tourism Research, Vol.75, pp. 213-226.
 35. Ziari, K. & Jamali, K. & Sadeghi, F. (2017) Presenting the model of sustainable tourism development (case study: Lahijan city), Journal of Urban Tourism, Vol.4, No.4, pp.71-55. [In Persian]
 36. Karroubi, M. & Amiri, Z. & Mahmoudzadeh, M. (2015)The effect of cultural intelligence on the job performance under study: Inbound tour guides in Tehran,Tourism Planning and Development, 5, No.18, pp. 119-136. [In Persian]
 37. Karroubi, M. & Hadinejad, A. & Mahmoudzadeh, S. (2014) A study on relationship between cultural intelligence and cross-cultural adjustment in tour management, Management Science Letters, Vol.4, No.6, pp.1233-1244.
 38. Kesari, B. & Atulkar, S. (2016) Satisfaction of mall shoppers: A study on perceived utilitarian and hedonic shopping values, Journal of Retailing and Consumer services, Vol.31, pp. 22-31. 
 39. Kim, K. H. & Park, D. B. (2017) Relationships among perceived value, satisfaction, and loyalty: Community-based ecotourism in Korea, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.34, No.2, pp. 171-191. 
 40. Lee, J. S. & Lee, C. K. & Choi, Y. (2011) Examining the role of emotional and functional values in festival evaluation, Journal of Travel Research, Vol.50, No.6, pp. 685-696.
 41. Lorenz, M. P. & Ramsey, J. R. & Richey Jr, R. G. (2018) Expatriates’ international opportunity recognition and innovativeness: The role of metacognitive and cognitive cultural intelligence, Journal of World Business, Vol.53, No.2, pp. 222-236. 
 42. Moradi Masihi, V.& Ghasemi, A. (2014)The role of tourism in the economic development of rural settlements in Behshahr,Space Economics and Rural Development, 2, pp. 106-125. [In Persian]
 43. Prebensen, N. K. & Woo, E. & Chen, J. S. & Uysal, M. (2013) Motivation and involvement as antecedents of the perceived value of the destination experience, Journal of travel research, Vol.52, No.2, pp. 253-264. 
 44. Qi, H. & Smith, K. A. & Yeoman, I. (2018) Cross-cultural event volunteering: Challenge and intelligence, Tourism Management, Vol.69, pp. 596-604. 
 45. Sepehr, M. (1996)Yazd, Negin Kavir, information collection and tourist guide,Yazd: Ministry of Culture and Islamic Guidance. [In Persian]
 46. Simão, J. N. & Partidário, M. D. R. (2012) How does tourism planning contribute to sustainable development? Sustainable Development, Vol.20, No.6, pp. 372-385. 
 47. Swarbrooke, J. (1999) Sustainable tourism management, Cabi.
 48. Tavallaei, S. (2007) A Review of Tehran Tourism Industry: Tarbiat Moallem University. [In Persian]
 49. Tsaur, S. H. & Lin, Y. C. & Lin, J. H. (2006) Evaluating ecotourism sustainability from the integrated perspective of resource, community and tourism. Tourism management, Vol.27, No.4, pp. 640-653.  
 50. Vosoughs, L. & Khosh Namak, S. (2015).Explaining Intercultural Differences in Tourism Based on the Perception of the Study Local Community: Qarahdagh District (Arsban), Iranian Cultural Research Quarterly, Vol.8, No.2, pp.95-129. [In Persian]
 51. Zeithaml, V. A. (1982) Consumer response to in-store price information environments, Journal of consumer research, Vol.8, No.4, pp. 357-369.