تبیین مدل توسعه گردشگری شهری با تاکید بر محرک‌های فرهنگی-اجتماعی نمونه مورد مطالعه: شهر اراک

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان ، ایران

2 استادیار وعضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک ، ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک ، ایران

چکیده

گردشگری یکی از راهبردهای اساسی توسعه جوامع در سطوح ملی، منطقه‌ای، شهری-محلی به شما می‌آید. توسعه صنعت گردشگری در قیاس با توسعه سایر انواع صنایع، دارای منافع قابل توجه است. در حقیقت روند گسترش جهانی توریسم به واسطه منافع اقتصادی-زیست‌محیطی مورد توجه کشورها و مناطق(درون کشور) قرار گرفته است. این صنعت دارای جایگاه مهم و برجسته-ای در اقتصادی جهانی بوده و کشورهای مختلف در رقابتی سنگین سعی دارند در همین راستا، توجه به نیازهای گردشگران، عوامل تامین کننده رضایت آنان، خدمات مورد نیاز و مواردی از این دست به شده حیاتی است. هدف، پژوهش حاضر تبیین مدلی بوده که روابط و ابعاد تاثیرگذار بر جذب، ماندگاری، وفاداری گردشگران را شناسایی نماید، و زمینه ساز توصیه به دیگران و بازدید مجدد را فراهم نماید، بوده است. روش به کار رفته در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی، ابزار مورد استفاده پرسشنامه و آزمون مورد استفاده نیز معالات ساختاری(اجرا شده در نمر‌م‌افزار لیزرل) و تحلیل عاملی از نوع اکتشافی بوده است. جامعه آماری بازدیدکنندگان از اماکن گردشگری شهر اراک در نوروز 1398 بوده است، تعداد نمونه نیز با روش کوکران به تعداد 384 نفر انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ابعاد و روابط مختلف شش شاخص پژوهش شامل محرک‌های فرهنگی، انتظار از محل بازدید، کیفیت خدمات گردشگری، ماندگاری و وفاداری، تبلیغات شفاهی و در نهایت رضایت گردشگر تشکیل دهنده مدل توسعه گردشگری در استان مرکزی و شهر اراک هستند. نتایج این تحقیق در ارائه دو حوزه پژوهش و اجرا(طرح‌های توسعه گردشگری) کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها