تبیین مدل توسعه گردشگری با تأکید بر نقش محرک‌های فرهنگی- اجتماعی مطالعه موردی: شهر اراک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 دانشیار مدیریت صنعتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

گردشگری یکی از راهبردهای اساسی توسعه جوامع در سطوح ملی، منطقه‌ای، شهری-محلی به شمار می‌آید. در همین راستا، توجه به نیازهای گردشگران، عوامل تأمین‌کننده رضایت آنان، خدمات موردنیاز و مواردی ازاین‌دست برای توسعه گردشگری حیاتی است. هدف، پژوهش حاضر تبیین مدلی است که روابط و ابعاد تأثیرگذار برجذب، ماندگاری، وفاداری گردشگران را شناسایی نماید و زمینه‌ساز توصیه به دیگران و بازدید مجدد را فراهم نماید. روش به‌کاررفته در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی، ابزار مورداستفاده پرسشنامه و آزمون مورداستفاده معادلات ساختاری اجراشده در نرم‌افزار لیزرل و تحلیل عاملی از نوع تأییدی بوده است. جامعه آماری بازدیدکنندگان از اماکن گردشگری شهر اراک در نوروز 1398 بوده است، تعداد نمونه نیز با روش کوکران به تعداد 384 نفر انتخاب‌شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ابعاد و روابط مختلف شش شاخص پژوهش شامل محرک‌های فرهنگی، انتظار از محل بازدید، کیفیت خدمات گردشگری، ماندگاری وفاداری، تبلیغات شفاهی و درنهایت رضایت گردشگر تشکیل‌دهنده مدل توسعه گردشگری در استان مرکزی و شهر اراک هستند. نتایج این تحقیق در ارائه دو حوزه پژوهش و اجرای طرح‌های توسعه گردشگری کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. اکبریان رونیزی، سعید رضا و رستگار، ابراهیم (1399) تبیین و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران از مقصدهای گردشگری (مطالعه موردی شهرستان درگهان)، فصلنامه گردشگری شهری، سال 7، شماره 4، صص. 143-129.
 2. ایمانی خوشخو، محمد و جوادانه، علی (1390) میزان رضایت گردشگران اروپایی از تجربه سفر به ایران، فصلنامه گردشگری و توسعه، سال 1، شماره 1، صص. 30-17.
 3. بشارت، مهدی و پژوهان فر، میلاد (1396) بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران (منطقه بنایی گنبد قابوس در استان گلستان)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، سال 19، شماره 2، صص. 404-393.
 4. حیدرزاده، کامبیز؛ نجفی، کبری؛ حسینی، سیدعلی (1396) تأثیر کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری به مقصد گردشگری با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی مقصد گردشگری و رضایت گردشگران، مطالعات مدیریت گردشگری، سال 40، شماره 12، صص. 153-115.
 5. روستایی حسین‌آبادی، عادل؛ قلی پور سلیمانی، علی؛ شبگو منصف، محمود؛ دل‌افروز، نرگس (1399) بازاریابی قابلیت‌های فرهنگی تاریخی، گردشگری شهری (مطالعه موردی استان گیلان)، فصلنامه گردشگری شهری، سال 7، شماره 4، صص. 33-21.
 6. شوهانی، نادر؛نیک‌سرشت، مهدی؛ تردست، زهرا؛ مقیمی، مهدی (1397) ارزیابی رضایت گردشگران از محصول گردشگری با استفاده از مدل HOLSAT (مطالعه موردی استان ایلام)، فصلنامه گردشگری شهری، سال 5، شماره 4، صص. 104-87.
 7. کرمی، فریبا و زینلی، بهرام (1394) کیفیت محصول مقاصد گردشگری، رضایت گردشگر و آینده گردشگر (مطالعه موردی، پارک ائل گلی، تبریز)، فضای جغرافیایی، سال 15، شماره 51، صص. 119-97.
 8. کیانی فیض‌آبادی، زهره (1397) عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری با نقش میانجی رضایت گردشگران (مطالعه موردی شهر کاشان)، فصلنامه گردشگری شهری، سال 5، شماره 4، صص. 120-105.
 9. یاوری، محمد و یزدانی، سعید: شیخ‌الاسلامی، علیرضا (1397) بررسی اهمیت برنامه‌های ارتقاء کیفیت فضای شهری با تأکید بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهر اراک)، مطالعات مدیریت شهری، سال 10، شماره 35، صص. 57-43.
 10. Akbarian Ronizi, Saeed Reza. & Rastega, Ebrahim (2021) The Explaining and Analyzing of the Effective Factors on the Tourist Satisfaction with Tourism Destinations Case Study: Dargahan city, Journal of Urban Tourism, Vol.7, No.4, pp. 129-143. [In Persian].
 11. Asmelash, Abey. & Kumar, Samouel. (2019) The structural relationship between tourist satisfaction and sustainable heritage tourism development in Tigrai, Ethiopia, Heliyon, Vol.63, No.7, pp. 1-12.
 12. Bayih, Beli. & Singh, Alex. (2020) Modeling domestic tourism: motivations, satisfaction and tourist behavioral intentions, Heliyon, Vol.63, No.4, pp. 1-26.
 13. Besharat, Mehdi. & Pajohanfar, Milad. (2018) Investigation and analysis of factors affecting the satisfaction of tourists from the Gonbad Qaboos construction area in Golestan province, Journal of Environmental Science and Technology, Vol.19, No.2, pp. 393-404. [In Persian].
 14. Choovanichchannon, Campel. (2015) Satisfaction in Thai Standard of Tourism Quality. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.63, No.3, pp. 179–201.
 15. deMatos, Samouel. & Duarte, Oxyn. (2021) A review and extension of the flow experience concept. Insights and directions for Tourism research, Tourism Management Perspectives, Vol.63, No.8, pp. 327-336.
 16. Di Vaio, Alyot. & López-Ojeda, Amanda. & Manrique-de-Lara-Peñate, Cane. & Trujillo, Lou. (2021) The measurement of sustainable behaviour and satisfaction with services in cruise tourism experiences. An empirical analysis, Research in Transportation Business & Management, Vol.63, No.5, pp.3-16.
 17. Ersan, Ölsun. & Üzümcüoğlu, Yaqub. & Azık, Damnit. (2020) Cross-cultural differences in driver aggression, aberrant, and positive driver behaviors, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol.63, No.2, pp. 303-320
 18. Guerrero, Ebraham. & Khachikian, Tam. & Frimpong, Joo. & Kong, Yaser. (2019) Drivers of continued implementation of cultural competence in substance use disorder treatment, Journal of Substance Abuse Treatment, Vol.63, No.5, pp. 137–145.
 19. Heidarzadeh, Kambiz. & Najafi, Kazem. & Hosseini, Saeed. (2018) The Impact of Tourism Services Quality on Tourism Destination Loyalty, Considering the Mediating Role of the Tourism Destination Image and the Tourists Satisfaction, Tourism Management Studies, journal of Management & Accounting School, Vol.40, No.12, pp 115- 153. [In Persian].
 20. Herrera, MR G. & Sasidharan, V. & Hernández, J. A. Á. & Herrera, L, D, A. (2018) Quality and sustainability of tourism development in Copper Canyon, Mexico: Perceptions of community stakeholders and visitors. Tourism Management Perspectives, Vol.63, No.7, pp. 389-401.
 21. Imani Khoshkhoo, Mohammad. & Javadaneh, Ali. (2011) Satisfaction of European tourists with the experience of traveling to Iran. Tourism and Development, Vol.1, No.1, pp. 17-30. [In Persian].
 22. Kanwal, Sam. & Rasheed, May I. & Pitafi, Alex Hence. & Pitafi, Ayory. & Ren, Mousan. (2020) Road and transport infrastructure development and community support for tourism: The role of perceived benefits, and community satisfaction, Tourism Management, Vol.63, No.5, pp. 3-11.
 23. -Karami, Fariba. & Zeinali, Bahram. (2015) Product quality of tourist destinations, tourist satisfaction and tourist future (Case study, Ail Goli Park, Tabriz), Geographical Space, Vol.15, No.51, pp. 97-119. [In Persian].
 24. -Kiani Feyzabadi, Zahra. (2018) Factors Affecting Loyalty to Tourism Destination with the Mediating Role of Tourist Satisfaction (Case Study: Shahrkashan), Journal of Urban Tourism, Vol.5, No.4, pp 105-120. [In Persian].
 25. Kirillova, Ken. & Wang, Daglas. & Lehto, Xeyao. (2020) Beyond culture: A comparative study of forces structuring tourism consumption, Annals of Tourism Research, Vol.63, No.5, pp.832–837.
 26. Kofler, I. & Marcher, A. & Volgger, M. & Pechlaner, H. (2018) The special characteristics of tourism innovation networks: The case of the Regional Innovation System in South Tyrol, Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol.63, No.9, pp. 526-553.
 27. Kozak, Milad. & Martin, Daglas. (2012) Tourism life cycle and sustainability analysis: Profit-focused strategies for mature destinations, Tourism Management, Vol.63, No.3, pp. 474-487.
 28. Lee, Sam. & Kim, Dan. (2020) The BRAND tourism effect on loyal customer experiences in luxury hotel: The moderating role of psychological ownership, Tourism Management Perspectives, Vol.63, No.5, pp.832–837.
 29. Liu, Yo. & Yuan, Po. & Liu, Wo. & Li, Xo. (2015) What Drives Click-Through Rates of Tourism Product Advertisements on Group Buying Websites? Procedia Computer Science, Vol.63, No.1, pp. 71-93.
 30. Lorenz, Freed. & Dittmer, Catrin. (2021) Disasters in the ‘abode of gods’—Vulnerabilities and tourism in the Indian Himalaya, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol.63, No.5, pp. 474-487.
 31. Nurmatov, Reza. & Fernandez Lopez, XLee. & Coto Millan, Peao. (2021) Tourism, hospitality, and DEA: Where do we come from and where do we go? International Journal of Hospitality Management, Vol.63, No.2, pp.83-95.
 32. OviedoGarcía, Maya. & VegaVázquez, Melika. & CastellanosVerdugo, Micheal, Orgaz. & Agüera, Freed. (2019) Tourism in protected areas and the impact of servicescape on tourist satisfaction, key in sustainability, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.63, No.5, pp.832–837.
 33. Quaglione, David. & Crociata, Andra. & Agovino, Mou. & Iaia, Layla. (2020) Cultural capital and online purchase of tourism services, Annals of Tourism Research, Vol.63, No.7, pp. 215-228.
 34. -Roustaei Hossein Abadi, Adel. & Gholipour Soleimani, Ali. & Shabgo Monsef, Mahmoud. & Del Afrooz, Narges. (2021) Marketing of cultural-historical capabilities of urban tourism Case study: Guilan province, Journal of Urban Tourism, Vol.7, No.4, pp, 21-33. [In Persian].
 35. Shaykh-Baygloo, Roy. (2021) Foreign tourists' experience: The tri-partite relationships among sense of place toward destination city, tourism attractions and tourists' overall satisfaction - Evidence from Shiraz, Iran, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.63, No.3, pp.832–837.
 36. -Shohani, Nader. & Nikseresht, Mehdi. & Tardast, Zahra. & Moghimi, Mehdi. (2019) Assessment of tourist satisfaction from tourism product using HOLSAT model Case Study: Ilam Province, Journal of Urban Tourism, Vol.5, No.4, pp.87-104. [In Persian].
 37. Tasci, Deyvid. (2017) A quest for destination loyalty by profiling loyal travelers, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.63, No.1, pp. 32–83.
 38. Tomej, Kiera. & Xiang, Zaylot. (2020) Affordances for tourism service design, Annals of Tourism Research, Vol.63, No.5, pp. 71-93.
 39. Ursache, Mally. (2019) Tourism – Significant Driver Shaping a Destinations Heritage. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.63, No.4, pp.832–837.
 40. Varnajot, Ahmed. & Saarinen, J. (2021) After glaciers Towards post-Arctic tourism. Annals of Tourism Research, Vol.63, No.5, pp.832–837.
 41. Wang, Walas. & Cheng, Quey. & Li, Cina. & André, Danmit. & Jiang, Xeyao. (2015) A cross-cultural analysis of driving behavior under critical situations: A driving simulator study. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol.63, No.2, pp. 1-35.
 42. Yavari, Mohammad. & Yazdani, Saeed. & Shaykh al-Islami, Alireza. (2018) Investigating the importance of urban space quality improvement programs with emphasis on tourism development (Case study: Arak city), Urban Management Studies, Vol.10. No.35, pp. 43-57. [In Persian].
 43. Ye, Sou. & Wu, Jeng. & Zheng, C. Jila. (2019) Are tourists with higher expectation more sensitive to service performance? Evidence from urban tourism, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.63, No.5, pp. 9–19.
 44. Zhang, Jil. (2021) Impacts of the emissions policies on tourism: An important but neglected aspect of sustainable tourism, Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol.63, No.2, pp. 402-410.
 45. Zhang, Joo. & Zhang, Yao. (2021) A qualitative comparative analysis of tourism and gender equality in emerging economies, Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol.63, No.1, pp.832–837.