توسعه ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی در شهر تهران با تکیه بر مصرف فیلم‌های هنری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22059/jut.2021.326979.925

چکیده

در سال‌های گذشته در گردشگری فرهنگی از تأکید قبلی بر گردشگری فرهنگی مبتنی بر میراث ملموس تغییر دیدگاهی به سمت زمینه بسیار گسترده‌تر و فراگیر که دربرگیرنده اقدامات و ابزارهای متنوع فرهنگی است، ایجادشده است. بر این اساس نیز توجه به استفاده از ابزارهای فرهنگی همچون مصرف فیلم و رویدادهای فیلم از ابزارهای توسعه ظرفیت‌های گردشگری بخصوص گردشگری فرهنگی به شمار می‌رود. و در طول چند دهه گذشته فیلم و تلویزیون به یکی از پرکاربردترین سیستم ارتباطات رسانه‌ای تبدیل‌شده و به‌نوبه خود صنعت گردشگری را تحت تأثیر قرارداده است. مبتنی بر این دیدگاه نیز در این تحقیق تلاش شد توسعه ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی در شهر تهران با تکیه‌بر مصرف فیلم‌های هنری موردبررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه گردشگران ورودی به شهر تهران در سال 1399 بوده‌اند، و به دلیل حجم نامحدود جامعه‌ آماری، 384 نفر از گردشگران به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSSو AMOS با روش آمار توصیفی و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌ها نشان داد که مصرف فیلم‌های هنری تأثیر معنی‌دار و مثبتی بر توسعه ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی و ابعاد آن (فرهنگی و اجتماعی، زیرساختی و نهادی) در شهر تهران دارد.

کلیدواژه‌ها