بررسی چالش‌های توسعه گردشگری دیجیتال مطالعه موردی: شهر تهران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی،واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

3 استاد مدعو دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران ، ایران

چکیده

صنعت گردشگری با دارا بودن ابعاد بسیار مهم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کسب و کارهای اقتصادی محسوب می‌شود و همچون دیگر صنایع از ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات بی‌بهره نمانده است. بنابراین با توجه به اهمیت صنعت گردشگری دیجیتال، شناسایی چالش‌های بکارگیری آن می‌تواند اولین گام برای توسعه همه جانبه این صنعت باشد. این پژوهش با ترکیب روش‌های کیفی (دلفی) و کمی (تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم)، مدلی را برای تبیین ارتباط بین چالش‌های توسعه گردشگری دیجیتال، تبیین می‌کند. جامعه آماری این پژوهش شامل دو دسته، خبرگان و مدیران ارشد صنعت گردشگری (دسته اول) و کارکنان و مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر تهران (دسته دوم) هستند. برای انتخاب خبرگان از روش نمونه گیری گلوله برفی (۱۰ نفر) استفاده شد و جامعه نمونه دسته دوم به روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر انتخاب گشتند. در ادامه و با مرور ادبیات پژوهش و استفاده از تکنیک دلفی، ۷ چالش اصلی و ۲۲ چالش فرعی شناسایی گشت که با استفاده از نرم افزار SMART PLS2 مدل اصلی پژوهش ساختاردهی شد. نتایج نشان داد بر اساس مدل ایجاد شده با تکنیک FISM، شاخص‌های اقتصادی به‌عنوان تاثیرگذارترین و شاخص‌های نرم‌افزاری و آموزشی و رفتاری به-عنوان تاثیرپذیرترین چالش‌ها شناخته شدند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که تاثیر به‌سزایی در پیاده‌سازی موفق گردشگری دیجیتال دارد، میزان آمادگی الکترونیکی یک کشور است، در نتیجه مدیران و برنامه‌ریزان گردشگری، با استناد به نتایج این پژوهش قادر خواهند بود اقدامات لازم برای برداشتن چالش‌های پیش‌روی صنعت گردشگری دیجیتال را انجام دهند و در جهت توسعه صنعت گردشگری دیجیتال حرکت نمایند.

کلیدواژه‌ها