بررسی چالش‌های توسعه گردشگری دیجیتال مطالعه موردی: شهر تهران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی،واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

3 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

صنعت گردشگری با دارا بودن ابعاد بسیار مهم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کسب‌وکارهای اقتصادی محسوب می‌شود و همچون دیگر صنایع از ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات بی‌بهره نمانده است. بنابراین با توجه به اهمیت صنعت گردشگری دیجیتال، شناسایی چالش‌های به‌کارگیری آن می‌تواند اولین گام برای توسعه همه‌جانبه این صنعت باشد. این پژوهش با ترکیب روش‌های کیفی (دلفی) و کمی، به بررسی چالش‌های توسعه گردشگری دیجیتال، پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دودسته، خبرگان و مدیران ارشد صنعت گردشگری (دسته اول) و کارکنان و مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهر تهران (دسته دوم) هستند. برای انتخاب خبرگان از روش نمونه‌گیری گلوله برفی (۱۰ نفر) استفاده شد و جامعه نمونه دسته دوم به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از نوع بدون جایگذاری 60 نفر انتخاب گشتند. در ادامه و با مرور ادبیات پژوهش و استفاده از تکنیک دلفی، 3 چالش اصلی و 16 چالش فرعی شناسایی گشت که با استفاده از نرم‌افزار SMART PLS2 مدل اصلی پژوهش ساختاردهی شد. نتایج نشان داد، چالش زیرساخت‌ها به‌عنوان تأثیرگذارترین و چالش‌های ضعف در نظام اقتصادی و ساختار فرهنگی به‌عنوان چالش‌های اصلی شناخته شدند. در این میان تأثیر زیرساخت‌ها بر توسعه گردشگری دیجیتال با کسب ضریب 803/0 بیشترین امتیاز را دارد. بعدازآن تأثیر ضعف نظام اقتصادی بر توسعه گردشگری دیجیتال با ضریب 742/0 در رتبه دوم قرار دارد. چالش ضعف ساختار فرهنگی با ضریب 653/0 بر توسعه گردشگری دیجیتال تأثیر دارد. در نتیجه مدیران و برنامه‌ریزان گردشگری، با استناد به نتایج این پژوهش قادر خواهند بود اقدامات لازم برای برداشتن چالش‌های پیش روی صنعت گردشگری دیجیتال را انجام دهند و در جهت توسعه صنعت گردشگری دیجیتال حرکت نمایند.

کلیدواژه‌ها


 1. بلوچ، محمود و برفروشان، شازیه (1397) بررسی کارکردهای هوشمند سازی مقاصد گردشگری در توسعه گردشگری الکترونیکی، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران، تهران.
 2. تاج‌الدین، علی و نوروزی مبارکه، علی (1396) بررسی موانع استقرار تجارت الکترونیکی در صنعت گردشگری کشور، کنفرانس بین‌المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی، تهران، صص. 9-1.
 3. جهانیان، منوچهر (1397) گردشگری دیجیتال و تحولات دیجیتالی پیش رو در صنعت گردشگری، ماهنامه الکترونیکی سفر.
 4. حسنی، علی و رحیم زاده، معصومه (1398) آینده‌نگاری صنعت گردشگری در شهر تهران، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 6، شماره 1، صص. 148-135.
 5. شفیعی، حمید محمد و نوری، سجاد (1399) تجزیه‌وتحلیل کیفیت خدمات گردشگری دیجیتال بر مبنای راهبرد AHP فازی مطالعه موردی: بررسی کیفیت خدمات گردشگری دیجیتال شهر اصفهان، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی، پنانگ، مالزی.
 6. شیرشمسی، عبدالمهدی؛ میرابی، وحیدرضا؛ حسن‌پور، اسماعیل؛ رنجبر، محمدحسین (1399) تأثیر بازاریابی الکترونیکی در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی: شهر یزد، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 4، صص. 48-35.
 7. فرامرزنیا، آتا (1385) بررسی اثرات استفاده از ICT در توسعه صنعت گردشگری ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
 8. قنبری، ابوالفضل؛ آقایاری هیر، محسن؛ زیدی، لاله (1399) ارزیابی تأثیر آمادگی الکترونیکی بر گردشگری الکترونیکی موردمطالعه: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان شرقی، فصلنامه گردشگری و توسعه، سال 9، شماره 3، صص. 30-17.
 9. لوافان، امیر مسعود و گندم‌کار، امیر (1398) تحول دیجیتال و بررسی تغییر زیرساخت‌ها و نگرش‌ها بر مبنای فروش آنلاین در گردشگری (موردمطالعه: هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی شهر اصفهان)، فصلنامه فضای گردشگری، دوره 8، شماره 31، صص. 16-1.
 10. مختاری، حسین؛ اکبری، مرتضی؛ مرادی، محمدعلی (1398) تأثیر نوآوری خدمات بر عملکرد آژانس‌های مسافرتی در شهر تهران؛ نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتری، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 6، شماره 2، صص. 116-99.
 11. یوسفی، امیرعباس؛ مختاری ملک‌آبادی، رضا؛ خادم الحسینی، احمد (1391) بررسی تحلیلی – تطبیقی شاخص‌های توسعه گردشگری الکترونیک در شهر اصفهان، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دوره 23، شماره 2، صص. 150-133.
 12. Ghanbari. & Mohsen, Aghayari Hir. & laleh, Zaidi. (2020)The Impact of E- Readiness on E-Tourism (Case Study: The Administration of the Cultural Heritage Department of Tourism and Handicrafts of East Azerbaijan Province), Journal of Tourism and Development, Vol. 9, No. 3, pp. 17-30. [in Persian].
 13. Abolmahdi Shirshamsi; VahidReza Mirabi; Esmaeil Hasanpour; MohamadHosein Ranjbar (2021) The Effect of E-Marketing on the Development of the Tourism Industry Case Study: Yazd City, Journal of Urban Tourism, Vol. 7, No. 4, pp. 35-47. [in Persian].
 14. Ali, hasani. & Masoumeh, rahimzadeh. (2019) Tehran Tourism industry foresight, Journal of Urban Tourism, Vol. 6, No. 1, pp. 135-148. [in Persian].
 15. Amir Masoud, Lavafan. Amir Gandomkar (2019) Digtal Evolutin and Reviewing the Infrastructural and Attitude Changes Based on online Sales in Tourism (Case study: The city of Isfahan), Journal of Tourism space, Vol. 8, No. 31, pp. 1-16 [in Persian].
 16. Bagheri Dargah, B. & Golrokhsari, H. (2012) E-tourism and Customer Satisfaction Factors, International Journal of Advances in Management Science, 2 No.3 pp.35-44.
 17. Baluch, Mahmoud. & Barforoshan, Shazieh. (2015) A Study of the Functions of Smartening Tourism Destinations in the Development of E-Tourism, Fourth National Conference on Applied Research in Management, Economics and Accounting, Iran, Tehran. [in Persian].
 18. Bednarczyk, M. (2011) Czynniki konkurencyjności biznesu turystycznego w regionach-podstawy metodyczne badań, Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach.
 19. Bello, D C. & Radulovich, L P. & Javalgi, R.G. & Scherer, R F. & Taylor, J. (2016) Performance of professional service firms from emerging markets: Role of innovative services and firm capabilities, Journal of World Business, Vol.51, No.3, pp. 413–424.
 20. Bhuiyan, M. A. H. & Siwar, C. & Ismail, S. M. (2013) Tourism development in Malaysia from the perspective of development plans, Asian Social Science, Vol.9, No. 9, pp.11-22.
 21. Bookman, M. Z. & Bookman, K. R. (2007) Medical tourism in developing countries, New York: Palgrave Macmillan.
 22. Cho, V. (1998) World Wide Web resources, Annals of Tourism Research, Vol. 25, No. 2, pp.518-521.
 23. Faramarznia, Ata. (2006) Investigating the effects of using ICT in the development of Iran's tourism industry, Master Thesis, Faculty of Management, University of Tehran. [in Persian].
 24. Freidman, M. & Sen, S. (2017) Hospitality in the Digital Era Cognizant, The Road to 2025
 25. Gavilan, D. & Avello, M. & Navarro, G, M. (2018) The influence of online ratings and reviews on hotel booking consideration, Tourism Management, Vol.66, pp. 53-61.
 26. Havle, C.A. & Üçler, Ç. (2018) Enablers for Industry, 2018 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies.
 27. Heung, V. C.& Kucukusta, D. & Song, H. (2011) Medical tourism development in Hong Kong: An assessment of the barriers, Tourism Management, Vol. 32, No. 5, pp. 995-1005.
 28. Hossein, mokhtari. & Morteza, Akbari. & mohamad ail, moradi. (2019) The impact of service innovation on performance of travel agencies in the city of Tehran: The mediating role of service quality and customer satisfaction, Journal of Urban Tourism, Vol. 6, No. 2, pp. 99-116. [in Persian].
 29. Jahanian, Manouchehr. (2019) Digital Tourism and the Upcoming Digital Developments in the Tourism Industry, Electronic Travel Monthly. [in Persian].
 30. Jaliu, D. D. (2012) The effectiveness of public policies and Structural Funds in enhancing tourism development. The case of Romania, Theoretical and Applied Economics, Vol. 12, No. 12, pp.37- 51.
 31. Jaw, C. & Lo, J.Y. & Lin, Y.H. (2010) The determinants of new service development: Service characteristics, market orientation, and actualizing innovation effort, Technovation, Vol.30, No.4, pp. 265–277.
 32. Keller, P. (2006) Towards an innovation oriented tourism policy: A new agenda, Innovation and product development in tourism, pp.55-70.
 33. Kozhokulov, S. & Chen, X. & Yang, D. & Issanova, G. & Samarkhanov, K. & Aliyeva, S. (2019) Assessment of Tourism Impact on the Socio-Economic Spheres of the Issyk-Kul Region (Kyrgyzstan), Journal of Sustainability, Vol.17, No.11, pp.1-14.
 34. Kshetri, N. (2008) Barriers to e-commerce and competitive business models in developing countries: A case study”. Electronic commerce research and applications, Vol. 6, No.4, pp.443-452.
 35. Leonidou, L. C. (1999) Barriers to international purchasing: the relevance of firm characteristics, International Business Review, Vol. 8, No. 4, pp.487-512.
 36. -Liao, Z. & Shi, X. (2017) Web functionality, web content, information security, and onine tourism service continuance, Journal of Relating and Consumer Services, Vol.39, pp.258-263.
 37. Najda-Janoszka, M. & Kopera, S. (2014) Exploring barriers to innovation in tourism industry-the case of southern region of Poland, Procedia-Social and Behavioral Sciences, No. 110, pp.190-201.
 38. Pencarelli, Tonino. (2019) The digital revolution in the travel and tourism industry, Journal Information Technology & Tourism, Vol. 2, No. 8, pp.
 39. Petrovis, D. (2014) Hotel Industry in this Digital World What will the Future Bring? Bachelor’s Thesis, Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management. Haaga-Helia University of Applied Science, December
 40. Racoma, Brandon. (2018) Digital Tourism: How We Travel in the Digital Age, I.G.I. Global, DECEMBER 26, 2018.
 41. Shafiei, Hamid Mohammad. & Nouri, Sajjad. (2020) Analysis of the quality of digital tourism services based on the fuzzy AHP strategy Case study: Assessing the quality of digital tourism services in Isfahan, the first international conference on management, tourism and technology, Penang, Malaysia. [in Persian].
 42. Singh, P. K. (2008) Medical tourism, India: Kanishka.
 43. Sundbo, J. & Orfila-Sintes, F. & Sørensen, F. (2007) The innovative behavior of tourism firms—Comparative studies of Denmark and Spain, Research policy, Vol. 36, No.1, pp.88-106.
 44. Tajuddin, Ali. and Nowruzi, Mobarakeh, Ali. (2017) Investigating the Barriers to Establishing E-Commerce in the Tourism Industry, International Conference on Applied Management and Organizational Agility, Tehran, pp. 1-9. [in Persian].
 45. Tajzadeh-Namin, A. (2012) Barriers to establish e-business for developing tourism industry: A case study of Kish Island, Management Science Letters, Vol.2, No.3, pp.921-926.
 46. Taleghani, G. R. & Amirkhani, A. H. & Froughi, H. (2014) Identify and prioritize the factors affecting the implementation of agile manufacturing (Case Study: Khui Sugar Factory), Journal of Novel Applied Sciences, Vol. 3, No. 10, pp.1122-1124
 47. UNWTO (2018) Hand book on E-marketing for tourism destinations, Madrid: UNWTO & the European travel commission.
 48. Walczuch, R. & Van Braven, G. & Lundgren, H. (2000) Internet adoption barriers for small firms in the Netherlands, European Management Journal, Vol. 18, No.5, pp.561-572.
 49. Yosefi, A.A & Mokhtari, R. & Malekabadi, A. & Khadem, al hosaini. (2012)The Analytical – comparative investigation of E-Tourism development indicators in Isfahan, Geography and Environmental planning, Vol. 23, No. 2, pp. 133-150 [in Persian].