ارزیابی پیشران‌های تأثیرگذار بر تحقق مدیریت سیستمی گردشگری با تأکید بر رویکرد حکمروایی خوب (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 عضو هیات علمی ومدیرگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 استادیارگروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

امروزه گردشگری به‌عنوان یکی از مهمترین صنایع درآمدزا، ارتباطات گسترده‌ای با سایر قسمت‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و ... دارد. با توجه به ارتباطات وسیع گردشگری با بخش‌های مختلف، تأکید بر رویکرد مدیریت سیستمی در راستای دست‌یابی به توسعه‌ی این صنعت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. در این راستا، هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیشران‌های تأثیرگذار بر تحقق مدیریت سیستمی گردشگری در کلان‌شهر تبریز با تأکید بر رویکرد حکمروایی خوب می‌باشد. روش تحقیق از نظر نوع آمیخته (کمی-کیفی)، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به‌منظور تحلیل داده‌ها نیز از معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با روش حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزار Smart-pls استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل مسئولان، مدیران و کارشنان مرتبط با حوزه‌ی گردشگری و نخبگان دانشگاهی (حدود 1400 نفر) می‌باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به‌دست آمده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت در حوزه‌ی گردشگری کلان‌شهر تبریز دارای مشکلاتی همچون عدم هماهنگی و همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و موازی‌کاری سازمان‌ها، ساختار معیوب اداری و بوروکراتیک سازمان گردشگری و فقدان خط‌مشی و سیاست‌گذاری مناسب در حوزه‌ی گردشگری می‌باشد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که بیشترین اثرگذاری در بین مؤلفه‌های مورد بررسی در راستای تحقق مدیریت سیستمی گردشگری در کلان‌شهر تبریز مربوط به وجود رهبری واحد شایسته و پاسخگو؛ وجود تعامل و اعتماد بین‌نهادی در نهادهای درگیر با امور گردشگری و تلاش مدیریت شهری در ایجاد و تقویت انجمن‌ها و نهادهای غیردولتی به منظور مشارکت در اداره‌ی امور گردشگری به ترتیب با امتیاز 822/0، 803/0 و 756/0 می‌باشد. از طرفی شاخص نیکویی برازش مدل GOF برای اندازه‌گیری برازش مدل‌های اندازه‌گیری و ساختاری مقدار 682/0 به‌دست آمده است که از مطلوبیت کلی مدل ساختاری تحقیق حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها