بررسی تاثیر عوامل موثر بر تمایل به سفر گردشگران به مقصد شهری رامسر در طول دوره شیوع کووید-19

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت جهانگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری گردشگری، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی توسعه گردشگری، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران،

10.22059/jut.2021.324660.907

چکیده

خطر همه‌گیری کووید-19 نه تنها به تهدید زندگی و مرگ و میر محدود نمی‌شود، بلکه منجر به تشدید نگرانی‌ها و سایر رفتارهای احساسی منفی می‌شود و ممکن است بر قصد گردشگر برای سفر تأثیر منفی بگذارد و یا به طور کل منجر به ارزیابی دوباره فرآیند انتخاب مقصد شود؛ همچنین ممکن است بی‌تاثیر باشد. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی تاثیر عوامل ذهنی بر تمایلات گردشگران به سفر در دوران همه‌گیری کووید-19 صورت پذیرفته است. این پژوهش، از نظر هدف، تبیینی، و بر اساس ماهیت از نوع کمّی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی است. جامعه‌ی آماری پژوهش، افرادی هستند که در زمان همه‌گیری کووید-19، اقدام به مسافرت به شهر رامسر نمودند. تعداد نمونه آماری 440 نفر برآورد شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه مجازی جمع‌آوری شدند و طبقه‌بندی و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزارهای SPSS25 و SmartPLS3 انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که ادراک احساسی خطر سفر گردشگران (یعنی نگرانی‌های گردشگران از کووید-19 در ابعاد مختلف) نسبت به سایر متغیرها بیشتر بوده است. در آزمون فرضیات دریافت شدکه خودکارآمدی ادراکی گردشگران بر درک آنها از کووید-19 تاثیر منفی می‌گذارد. به علاوه، ادراک گردشگران از کووید-19 بر ادراک شناختی و احساسی خطر سفر و نیز تمایلات گردشگران تاثیر مثبت گذاشته است. به علاوه ادراک گردشگران از کووید-19 و ادراک شناختی و احساسی خطر سفر بر تمایلات گردشگران نسبت به سفر به رامسر در زمان شیوع کووید-19 تاثیرگذار بودند. به عنوان مهمترین پیشنهاد، اتخاذ و اجرای راهبرد "ارتباطات سفر مبتنی بر کووید-19" در مقصد گردشگری رامسر" توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها