بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تمایل به سفر گردشگران به مقصد شهری رامسر در طول دوره شیوع کووید-19

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استاد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی توسعه گردشگری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

خطر همه‌گیری کووید-19 نه‌تنها به تهدید زندگی و مرگ‌ومیر محدود نمی‌شود، بلکه منجر به تشدید نگرانی‌ها و سایر رفتارهای احساسی منفی می‌شود و ممکن است بر قصد گردشگر برای سفر تأثیر منفی بگذارد و یا به‌طور کل منجر به ارزیابی دوباره فرآیند انتخاب مقصد شود؛ همچنین ممکن است بی‌تأثیر باشد. پژوهش حاضر نیز باهدف بررسی تأثیر عوامل ذهنی بر تمایلات گردشگران به سفر در دوران همه‌گیری کووید-19 صورت پذیرفته است. این پژوهش، ازنظر هدف، تبیینی، و بر اساس ماهیت از نوع کمّی مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی است. جامعه آماری پژوهش، افرادی هستند که در زمان همه‌گیری کووید-19، اقدام به مسافرت به شهر رامسر نمودند. تعداد نمونه آماری 440 نفر برآورد شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه مجازی جمع‌آوری شدند و طبقه‌بندی و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزارهای SPSS25 و SmartPLS3 انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که ادراک احساسی خطر سفر گردشگران (یعنی نگرانی‌های گردشگران از کووید-19 در ابعاد مختلف) نسبت به سایر متغیرها بیشتر بوده است. در آزمون فرضیات دریافت شد که خود کارآمدی ادراکی گردشگران بر درک آن‌ها از کووید-19 تأثیر منفی می‌گذارد. به‌علاوه، ادراک گردشگران از کووید-19 بر ادراک شناختی و احساسی خطر سفر و نیز تمایلات گردشگران تأثیر مثبت گذاشته است. به‌علاوه ادراک گردشگران از کووید-19 و ادراک شناختی و احساسی خطر سفر بر تمایلات گردشگران نسبت به سفر به رامسر در زمان شیوع کووید-19 تأثیرگذار بودند. به‌عنوان مهم‌ترین پیشنهاد، اتخاذ و اجرای راهبرد "ارتباطات سفر مبتنی بر کووید-19" در مقصد گردشگری رامسر" توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. قربان‌زاده، داود و عابدی، احسان (1399) بررسی نقش دل‌بستگی ایمن در پیش‌بینی نیات تجربی گردشگران در سفر به مقاصد گردشگری در دوران شیوع ویروس کووید-19، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 15، شماره ویژه‌نامه همه‌گیری کووید-19، صص. 178-145.
 2. قربان‌زاده، داود و آقامحمّدی، جواد (1400) بررسی تأثیر ادراک از ریسک ابتلا به کووید-19 بر نیت رفتاری گردشگران نسبت به گردشگری بدون تماس مطالعه موردی: بازدیدکنندگان از جاذبه‌های گردشگری شهرستان آمل در موج دوم شیوع، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 8، شماره 1، صص. 31-15.
 3. محمدی، مصطفی و میرتقیان‌رودسری، سیّدمحمّد (۱۳۹۸) بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر رامسر، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 6، شماره 1، صص. 149-167.
 4. محمدی، مصطفی؛ میرتقیان‌رودسری، سیّدمحمّد؛ ناسوتی، مهشید (۱۳۹۸) ارزیابی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران رویدادهای بومی- فرهنگی در مقصد گردشگری رامسر، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 6، شماره 4، صص. 31-17.
 5. میرتقیان‌رودسری، سیّدمحمّد؛ فرخیان، فیروزه؛ نقوی، مریم (1399) بررسی رفتار جامعه میزبان نسبت به گردشگران در دوران شیوع کووید-19، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 15، شماره ویژه‌نامه همه‌گیری کووید-19، صص. 143-115.
 6. Abbas, Jaffar. & Mubeen, Riaqa. & Iorember, Paul-Terhemba. & Raza, Saqlain. & Mamirkulova, Gulnara. (2021) Exploring the impact of COVID-19 on tourism: transformational potential and implications for a sustainable recovery of the travel and leisure industry, Current Research in Behavioral Sciences, Vol.2, pp.1-11.
 7. Bae, So-Young. & Chang, Po-Ju. (2020) The effect of coronavirus disease-19 (COVID-19) risk perception on behavioural intention towards ‘untact’ tourism in South Korea during the first wave of the pandemic, Current Issues in Tourism, Vol.24, No.7, pp.1017-1035.
 8. Bandura, Albert. (1997) Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: Freeman Press.
 9. Ben-Ami, Michal. & Hornik, Jacob. & Eden, Dov. & Kaplan, Oren. (2014) Boosting consumers’ self-efficacy by repositioning the self, European Journal of Marketing, Vol.48, No.11/12, pp.1914-1938.
 10. Bratić, Marija. & Radivojević, Aleksandar. & Stojiljković, Nenad. & Simović, Olivera. Emil, Juvan. & Lesjak, Miha. & Podovšovnik, Eva. (2021) Should I Stay or Should I Go? Tourists’ COVID-19 Risk Perception and Vacation Behavior Shift, Sustainability, Vol.13, No.6, pp.1-19.
 11. Cahyanto, Ignatius. & Wiblishauser, Michael. & Pennington-Gray, Lori. & Schroeder, Ashley. (2016) The dynamics of travel avoidance: The case of Ebola in the US, Tourism Management Perspectives, Vol.20, pp.195-203.
 12. Cao, Wenjun. & Fang, Ziwei. & Hou, Guoqiang. & Han, Mei. & Xu, Xinrong. & Dong, Jiaxin. & Zheng, Jianzhong. (2020) The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China, Psychiatry Research, Vol. 287, pp.1-5.
 13. Cassidy, Clare. & O’Connor, Rory-C. & Howe, Christine. & Warden, David. (2004) Perceived discrimination and psychological distress: The role of personal and ethnic self-esteem, Journal of Counseling Psychology, Vol.51, No.3, pp.329-339.
 14. Chang, Chia-Lin. & McAleer, Michael. & Ramos, Vicente. (2020) A charter for sustainable tourism after COVID-19, Sustainability, Vol.12, pp.1-4.
 15. Chebli, & Ben Said, Foued. (2020) The impact of Covis-19 on tourist consumption behaviour: a perspective article, Journal of Tourism Management Research, Vol.7, No.2, pp.196-207.
 16. Chew, Elaine-Yin-Teng. & Jahari, Siti-Aqilah. (2014) Destination image as a mediator between perceived risks and revisit intention: A case of post-disaster Japan, Tourism Management, Vol.40, pp.382-393.
 17. Doby, Victoria-J. & Caplan, Robert-D. (1995) Organizational stress as threat to reputation: Effects on anxiety at work at at home, Academy of Management Journal, Vol.38, No.4, pp.1105-1123.
 18. Doran, Rouven. & Hanss, Daniel. & Larsen, Svein. (2010) Attitudes, efficacy beliefs, and willingness to pay for environmental protection when travelling, Tourism and Hospitality Research, Vol.15, No.4, pp.281-292.
 19. Fenichel, Eli-P. & Kuminoff, Nicolai-V. & Chowell, Gerardo. (2013) Skip the trip: air travelers' behavioral responses to pandemic influenza, PloS one, Vol.8, Issue.3, pp.1-13.
 20. Fishbein, Martin. & Ajzen, Icek. (2015) Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. New York, NY: Psychology
 21. Ghorbanzadeh, Davood. & Abedi, Ehsan. (2020) Investigating the Role of Secure Attachment in Predicting the Experimental Intentions of Tourists in Traveling to Tourism Destination during the COVID -19 outbreak, Tourism Management Studies, Vol.15, pp.145-177. [In Persian].
 22. Ghorbanzadeh, Davood. & Aghamohammadi, Javad. (2021) Investigating the effect of perception of risk of Covid-19 on tourists' behavioral intention towards untact tourism Case study: Visitors to the tourist attractions of Amol city in the second wave of outbreak, Journal Urban Tourism, Vol.8, No.1, pp.15-31. [In Persian].
 23. Gössling, Stefan. Scott, Daniel. & Hall, C. Michael. (2020) Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19, Journal of Sustainable Tourism, Vol.29, Issue.1, pp.1-20.
 24. Gretzel, Ulrike. & Fuchs, Matthias. & Baggio, Rodolfo. & Hoepken, Wolfram. & Law, Rob. & Neidhardt, Pesonen, Juho. & Zanker, Markus. & Xiang, Zheng. (2020) e-Tourism beyond COVID-19: a call for transformative research, Information Technology & Tourism, Vol.1, Issue.22, pp.187-203.
 25. Hotle, Susan. & Murray-Tuite, Pamela. & Singh, Kunal. )2020) Influenza risk perception and travel-related health protection behavior in the US: insights for the aftermath of the COVID-19 outbreak, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Vol.5, pp.1-8.
 26. Kock, Florian. & Nørfelt, Astrid. & Josiassen, Alexander. & Assaf, A. George. & Tsionas, Mike. G. (2020) Understanding the COVID-19 tourist psyche: The evolutionary tourism paradigm, Annals of tourism research, Vol.85, pp.1-13.
 27. Kozak, Metin. & Crotts, John. C. & Law, Rob. (2007) The impact of the perception of risk on international travelers, International Journal of Tourism Research, Vol.9, No.4, pp.233-242.
 28. Liu, Dong. & Baumeister, Roy. F. & Veilleux, Jennifer. C. & Chen, Caixia. & Liu, Wenjun. & Yue, Yongjie. & Zhang, Shi. (2020) Risk factors associated with mental illness in hospital discharged patients infected with COVID-19 in Wuhan, China, Psychiatry Research, Vol.292, pp.1-7.
 29. MacIntyre, C. Raina. (2020) Global spread of COVID-19 and pandemic potential, Global Biosecurity, Vol.1, No.3, pp.1-3.
 30. Mirtaghian Rudsari, Seyyed Mohammad. & Farokhian, Firozeh, Naghavi, Maryam. (2020) Investigation of Residents' Behavior towards Tourists during COVID-19 Outbreak, Tourism Management Studies, Vol.15, pp.115-143. [In Persian].
 31. Mohammadi, Mostafa. & Mirtaghian Rudsari, Seyyed Mohammad. & Nasouti, Mahshid. (2020) Evaluation of Factors Affecting the Loyalty of Local-Cultural Events Tourists in Ramsar Tourism Destination, Journal Urban Tourism, Vol.6, 4, pp.17-31. [In Persian].
 32. Mohammadi, Mostafa. & Mirtaghian Rudsari, Seyyed Mohammad. (2019) Investigating the Factors Affecting the Loyalty of Urban Destination Case Study: Ramsar City, Journal Urban Tourism, Vol.6, 1, pp.149-167. [In Persian].
 33. Nashirah, Abu Bakar. & Rosbi, Sofian. (2020) Effect of Coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry, International Journal of Advanced Engineering Research and Science, Vol.7, No.4, pp.189-193.
 34. Neuburger, Larissa. & Egger, Roman. (2021) Travel risk perception and travel behaviour during the COVID-19 pandemic 2020: a case study of the DACH region, Current Issues in Tourism, Vol.24, No.7, pp.1003-1016.
 35. Osland, Gregory. E. & Mackoy, Robert. & McCormick, Marleen. (2017) Perceptions of personal risk in tourists’ destination choices: nature tours in Mexico, European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, Vol.8, No.1, 38-50.
 36. Pappas, Nikolaos. & Glyptou, Kyriaki. (2021) Accommodation decision-making during the COVID-19 pandemic: Complexity insights from Greece, International Journal of Hospitality Management, Vol.2, No.93, pp.1-9.
 37. Parady, Giancarlos. & Taniguchi, Ayako. & Takami, Kiyoshi. (2020) Travel behavior changes during the COVID-19 pandemic in Japan: Analyzing the effects of risk perception and social influence on going-out self-restriction, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Vol.7, pp.1-15.
 38. Qiu, TR-Richard. & Park, Jinah. & Li, ShiNa. & Song, Haiyan. (2020) Social costs of tourism during the COVID-19 pandemic, Annals of Tourism Research, Vol.84, pp.1-14.
 39. Rasoolimanesh, Seyyed. Mostafa. & Seyfi, Siamak. & Rastegar, Raymond & Hall, C. Michael. (2021) Destination image during the COVID-19 pandemic and future travel behavior: The moderating role of past experience, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.21, pp.1-11.
 40. Shamshiripour, Ali. & Rahimi, Ehsan. & Shabanpour, Ramin. & Mohammadian, Kouros. (2020) How is COVID-19 reshaping activity-travel behavior? Evidence from a comprehensive survey in Chicago, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Vol.7, pp.1-16.
 41. S‌igala, M. (2020) Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research, Journal of Business Research, Vol.117, pp.312-321
 42. Sjöberg, Lennart. (1998) Worry and risk perception, Risk Analysis, Vol.18, Issue.1, pp.85-93.
 43. Wang, Cuiyan. & Pan, Riyu. & Wan, Xiaoyang. & Tan, Yilin. & Xu, Linkang. & Ho, C. Cyrus. & Ho, Roger. C. (2020) Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in china, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vo.17, No.5, pp.1-25.
 44. Wang, Iris M. & Ackerman, Joshua. M. (2019) The infectiousness of crowds: Crowding experiences are amplified by pathogen threats, Personality and Social Psychology Bulletin, Vol.45, 1, pp.120-132.
 45. Wen, Jun. & Kozak, Metin. & Yang, Shaohua. & Liu, Fang. (2020) COVID-19: potential effects on Chinese citizens’ lifestyle and travel. Tourism Review, Vol.76, No.1, pp.74-87.
 46. Wolff, Katharina. & Larsena, Svein. & Øgaard, Torvald. (2019) How to define and measure risk perceptions, Annals of Tourism Research, Vol.79, pp.1-9.
 47. Yang, Fiona X. & Wong, IpKin Anthony. (2021) The social crisis aftermath: tourist well-being during the COVID-19 outbreak, Journal of Sustainable Tourism, Vol.29, 6, pp.859-878.
 48. Zhang, Ke. & Hou, Yuansi. & Li, Gang. (2020) Threat of infectious disease during an outbreak: Influence on tourists' emotional responses to disadvantaged price inequality, Annals of Tourism Research, Vol.84, pp.1-11.