تبیین مدل رفتار هم‌آفرینی ارزش مشتری در توسعه صنعت گردشگری سلامت استان گیلان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی،رشت، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22059/jut.2021.327185.927

چکیده

امروزه با گسترش فنون ارتباطی همراه با انتقال دانش پزشکی شکل جدیدی از گردشگری به نام سلامت مطرح گردیده است که یکی از بازارهای جذاب و پررونق خدماتی حوزة گردشگری محسوب می شود. هم‌آفرینی ارزش شکل جدیدی از استراتژی کسب و کار است که بر ایجاد و تشخیص مستمر ارزش‌های مشترک سازمان‌ها و مشتریان‌شان تأکید دارد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل رفتار هم‌آفرینی ارزش مشتری در توسعه صنعت گردشگری سلامت استان گیلان، از نوع کاربردی و ترکیبی و در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق در فاز کیفی شامل خبرگان حوزه گردشگری پزشکی و گردشگران سلامت و در فاز کمی شامل رؤسای بیمارستان‌ها و گردشگران سلامت استان گیلان بودند. حجم نمونه در فاز کیفی 16 نفر به روش نمونه‌گیری هدف‌مند و در فاز کمی شامل 50 نفر رؤسای بیمارستان‌های استان گیلان و 250 نفر گردشگران سلامت آن بیمارستان‌ها، به روش غیر احتمالی در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها در فاز کیفی از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در فاز کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. تحلیل داده‌های کیفی با کمک نرم‌افزار MAXQDA10 و داده‌های کمی با نرم افزار PLSانجام گرفت. یافته تحقیق پس از پیاده سازی مصاحبه‌ها و حذف هم پوشانی‌ها تعداد 59 مفهوم اولیه، 13 مفهوم اصلی و در نهایت، 5 مقوله در قالب یک الگوی پارادایمی شامل راهبردهای هم‌آفرینی ارزش سازمانی و قابلیت‌های گردشگری سلامت، هم‌آفرینی ارزش و رفتار هم-آفرینی ارزش استخراج شد. در مرحله کمی مدل آزمون و کلیه روابط و فرضیه‌های تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها