شهرت مقصد گردشگری و ادراک شناختی و عاطفی بازدیدکنندگان مطالعه موردی: شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

شهرت یک مقصد نقش مهمی در جذب گردشگران داشته و توجه به مؤلفه‌های شهرتِ شهری و شناسایی آن‌ها بر اساس ادراک بازدیدکنندگان نیز اهمیت به سزایی در درک درست نیازهای گردشگران دارد. بررسی وجهه شهرت اصفهان و فاکتورهای اثرگذار بر شهرت این شهر، بر مبنای ارزیابی عاطفی و ادراک شناختی بازدیدکنندگان از طریق توزیع 384 پرسشنامه میان گردشگران بازدیدکننده اصفهان به روش نمونه‌گیری تصادفی از جامعه در دسترس بررسی شد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. نتایج نشان داد که در میان فاکتورهای اثرگذار بر شهرت مقصد گردشگری اصفهان، فاکتور تصویر مقصد بیش از هر چیز بر شهرت آن اثرگذار است و تفاوت چشمگیری میان نگرش افرادی که به اصفهان سفر کرده و افرادی که سفر نکرده‌اند در خصوص شهرت این شهر وجود ندارد. این پژوهش نشان داد که شهرت و آوازه مقصد و توصیه دوستان و آشنایان عوامل اصلی آشنایی و شناخت افراد از اصفهان هستند و رسانه‌ها، نمایشگاه‌ها و آموزش نقش بسیار کمرنگی را در معرفی و توسعه این مقصد دارند. در نتیجه تدوین محتوی مناسب و معرفی هرچه بیشتر اصفهان در فضای مجازی در قالب وب‌سایت‌های استانداردی که قابلیت دیده شدن در فضای مجازی را دارند و همچنین تدوین برنامه‌های مستند رادیو و تلویزیونی، تدوین اقلام چاپی با کیفیت، متنوع و به‌روز لازم است موردتوجه دست‌اندرکاران گردشگری اصفهان قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


 1. آهنگر احمدی، ساناز (1395) تحلیل نقش برند میراث جهانی در جذب گردشگران بین‌الملل بازدیدکننده از ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی جهانگردی، به راهنمایی روزبه میرزائی و مشاوره آندریاس دیتمن، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 2. رنجبریان، بهرام؛ امامی، علیرضا و غفاری، محمد (1393) رفتار مصرف‌کننده در گردشگری، چاپ اول، تهران: مهکامه.
 3. طباطبایی نسب، محمد و ماه آورپور، فهیمه (1396) مدل‌سازی ساختاری عوامل مؤثر بر شهرت مقصد گردشگری و تأثیر آن بر ارزش ویژه برند مقصد مطالعه موردی: شهر اصفهان، مجله گردشگری شهری، دوره 4، شماره 1، صص.86-71.
 4. غفاری، محمد؛ کنجکاو منفرد، علیرضا و عسگرنژاد نوری، باقر (1398) واکاوی نقش تصویر ذهنی گردشگران از برند بر شهرت مقصد گردشگری مطالعه موردی: شهر یزد، مجله گردشگری شهری، دوره 6، شماره 2، صص 59-45.
 5. Aaker, D. A. (1996) Managing Brand Equity, the Free Press, New York.
 6. Ahangar Ahmadi, S. (2016) Investigating the role of world heritage sites in attracting international tourists visiting Iran (Unpublished master’s thesis). University of Mazandaran, Babolsar, Iran. [In Persian].
 7. Artigas, E. M. & Vilches-Montero, S. & Yrigoyen, C. C. (2015) Antecedents of tourism destination reputation: The mediating role of familiarity, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 26, pp.147-152.
 8. Baloglu, S. & Brinberg, D. (1997) Affective images of tourism destination, Journal of Travel Research, Vol. 35, pp.11–15.
 9. Beerli, A. & Martín, J. D. (2004) Factors influencing destination image. Annals of Tourism Research. Vol.31, No.3, pp. 657–681.
 10. Breitsohl, J. & Garrod, B. (2016) Assessing tourists' cognitive, emotional and behavioural reactions to an unethical destination incident, Tourism Management, Vol,54, pp.209-220
 11. Chen, J. S. & Uysal, M. (2002) Market positioning analysis: a hybrid approach, Annals of Tourism Research, Vol.29, No.4, pp.987–1003.
 12. Christou, E. (2007) Tourist destinations as brands: the impact of destination image and reputation on visitor loyalty. In: Keller, P., Bieger, T. (Eds.), Productivity in Tourism: Fundamentals for Achieving Growth and Competitiveness. Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 13. Crompton, J. L. (1979) An Assessment of the Image of Mexico as a Vacation Destination and the Influence of Geographical Location upon That Image, Journal of Travel Research, Vol. 17, No. 4, pp.18-23.
 14. Fombrun, C. J. & Gardberg, N. & Sever, J. (2000) The Reputation Quotient: a multi stakeholder measure of corporate reputation, Journal of Brand Management. Vol.7, No.4, pp.241-255.
 15. Fombrun, C. J. & Shanley, M. (1990) What’s in a name? Reputation building and corporate strategy, Academy of Management Journal, Vol.33, pp.233-258.
 16. Ghafari, M. & Kojkav Monfared, A. & Asgarnjeadnoori, B. (2019) Investigating the effect of tourism destination image on its reputation (Yazd province as a case study), Journal of Urban Tourism, Vol. 6, No. 2, pp.45-59. [In Persian].
 17. Gursoy, D. & Chen, J. S. & Chi, C. G. (2014) Theoretical examination of destination loyalty formation, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.26, No.5, pp.809-827.
 18. Henkel, R. & Henkel, P. & Agrusa, W. & Tanner, J. (2006) Thailand as a tourist destination Perceptions of international visitors and Thai residents, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol.11, No.3, pp.269 –287.
 19. Herbig, P. & Milewicz, J. & Golden, J. (1994) A model of reputation building and destruction, Journal of Business Research, Vol. 31, pp.23-31.
 20. Herington, C. & Merrilees, B. & Wilkins, H. (2013) Preferences for destination attributes: differences between short and long breaks, Journal of Vacation Marketing, Vol.19, No.2, pp. 149- 163.
 21. Hu, Y. & Ritchie, J. (1993) Measuring destination attractiveness: A contextual approach. Journal of Travel Research, Vol.32, No.2, pp.25–34.
 22. Kim, J. & Ritchie, J. R. (2013) Cross-Cultural Validation of a Memorable Tourism Experience Scale (MTES), Journal of Travel Research, Vol. 53, No. 3, pp.323-335.
 23. Kim, S. & Yoon, Y. (2003) The hierarchical effects of affective and cognitive components on tourism destination image, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol.14, No.2, pp.1–22.
 24. Kozak, M. & Rimmington, M. (1998) Benchmarking: Destination attractiveness and small hospitality business performance, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.10, No.5, pp.184–188.
 25. Lin, C. H. & Morais, D. B. & Kerstetter, D. L. & Hou, J. S. (2007) Examining the role of cog- native and affective image in predicting choice across natural, developed, and theme park destinations, Journal of Travel Research, Vol.46, pp.183–194.
 26. Loureiro, S. M. C. & Kastenholz, E. (2011) Corporate reputation, satisfaction, delight, and loyalty towards rural lodging units in Portugal, International Journal of Hospitality Management, Vol. 30, pp.575–583.
 27. Mariconda, S. & Lurati, F. (2015) Does familiarity breed stability? The role of familiarity in moderating the effects of new information on reputation judgments, Journal of Business Research, Vol.68, No.5, pp.957–964.
 28. Marks, L. J. & Olson, J. C. (1981) Toward a cognitive structure conceptualization of product familiarity, Advances of Consumer Research, Vol.8, No.1, pp.145–150.
 29. Mehrabian, A. & Russell, J. A. (1974) An Approach to Environmental Psychology, Cambridge, MA. MIT Press.
 30. Morgan, N. & Pritchard, A. (2014) Destination reputations and brands: Communication challenges, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.3, No.1, pp.1-12.
 31. Murphy, P. & Pritchard, M. P. & Smith, B. (2000) The destination product and its impact on traveller perceptions, Tourism Management. Vol.21, No.1, pp.43–52.
 32. Ou, W. M. & Russell, A. & Dion, P. (2006) The influence of retailer reputation on store patronage, Journal of Retailing and Consumer Services. Vol.13, No.3, pp.221–230.
 33. Ranjbarian, B. & Emami, A. & Ghafari, M. (2004) Consumer behavior in tourism, Mahkameh, Tehran. [In Persian].
 34. Reitsamer, B. F. & Brunner-Sperdin, A. & Stokburger-Sauer, N. E. (2016) Destination attractiveness and destination attachment: The mediating role of tourists' attitude, Tourism Management Perspectives, Vol.19, pp.93-101.
 35. San Martin, H. & Collado, J. & Rodriguez del Bosque, I. (2013) An exploration of the effects of past experience and tourist involvement on destination loyalty formation, Current Issues in Tourism, Vol.16, No.4, pp.327-342.
 36. Stabler, M. J. (1990) the Image of Destination Regions: Theoretical and Empirical Aspects. In Marketing in the Tourism Industry: The Promotion of Destination Regions.
 37. Su, L. & Huang, Y. & Hsu, M. (2018) Unraveling the impact of destination reputation on place attachment and behavior outcomes among Chinese urban tourists, Journal of hospitality and tourism insights, Vol.1, No.4, pp.290-308.
 38. Tabatabai Nasab, M. & Mahavarpour, F. (2017) Structural modeling factors affecting on tourism destination reputation and its impact on brand equity (case study Isfahan), Journal of Urban Tourism, Vol. 4, No. 1, pp.71-86. [In Persian].
 39. Wilson, H. W. (1985) Reputations in games and markets. In: Roth, A.E. (Ed.), Game-Theoretic Models of Bargaining. Cambridge University Press, New York.
 40. Woodside, A. G. & Lysonsky, S. (1989) A general model of travel destination choice, Journal of Travel Research, Vol.27, pp.8–14.
 41. Yoon, E. & Guffey, H. J. & Kijewski, V. (1993) The effects of information and company reputation on intentions to buy a business service, Journal of Business Research. Vol.27, No.3, pp.215–228.