شهرت مقصد گردشگری و ادراک شناختی و عاطفی بازدیدکنندگان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه مازندران

2 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

3 گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

10.22059/jut.2021.302828.798

چکیده

شهرت یک مقصد نقش مهمی در جذب گردشگران داشته و توجه به مؤلفه‌های شهرتِ شهری و شناسایی آنها بر اساس ادراک بازدیدکنندگان نیز اهمیت به سزایی در درک درست نیازهای گردشگران دارد. بررسی وجهه‌ی شهرت اصفهان و فاکتورهای اثر گذار بر شهرت این شهر، بر مبنای ارزیابی عاطفی و ادراک شناختی بازدیدکنندگان از طریق توزیع 384 پرسشنامه میان گردشگران بازدید کننده اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی از جامعه در دسترس بررسی شد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. نتایج نشان داد که در میان فاکتورهای اثرگذار بر شهرت مقصد گردشگری اصفهان، فاکتور تصویر مقصد بیش از هر چیز بر شهرت آن اثر گذار است و تفاوت چشمگیری میان نگرش افرادی که به اصفهان سفر کرده و افرادی که سفر نکرده اند در خصوص شهرت این شهر وجود ندارد. این پژوهش نشان داد که شهرت و آوازه مقصد و توصیه‌ی دوستان و آشنایان عوامل اصلی آشنایی و شناخت افراد از اصفهان هستند و رسانه ها، نمایشگاه‌ها و آموزش نقش بسیار کمرنگی را در معرفی و توسعه‌ی این مقصد دارند. در نتیجه تدوین محتوی مناسب و معرفی هرچه بیشتر اصفهان در فضای مجازی در قالب وب سایت های استانداردی که قابلیت دیده شدن در فضای مجازی را دارند و همچنین تدوین برنامه های مستند رادیو و تلویزیونی، تدوین اقلام چاپی با کیفیت، متنوع و به روز لازم است مورد توجه دست اندرکاران گردشگری اصفهان قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها