تبیین الگو برنامه‌ریزی گردشگری بیوفیلیک , مطالعه موردی:کلان شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی

2 عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه آزاد

10.22059/jut.2021.299414.782

چکیده

با عنایت به نقش مهم گردشگری در توسعه همه‌جانبه مناطق و پایداری محیط زیست و حراست از تنوع‌های زیستی موجود در زیستگاه‌ها و آشنایی گردشگران با محیط پیرامون در عصر حاضر و با شکل‌گیری توسعه پایدار گردشگری‌های با محوریت طبیعت‌گرا از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند. گردشگری بیوفیلیک به‌عنوان شکل نوینی از گردشگری نیز با ماهیت طبیعت محوری خود علاوه بر جنبه های اقتصادی بر محیط طبیعی و حفاظت و توسعه طبیعت و تنوع‌های زیستی در محیط پیرامون موثر است. مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی سعی دارد ضمن ارائه راهبردهای مناسب به بررسی مهم‌ترین راهبردهای گردشگری بیوفیلیک بپردازد و ضمن تجزیه و تحلیل روابط درونی میان این راهبردها الگویی از گردشگری بیوفیلیک را برای شهر تهران ارائه دهد تا در این راستا بتوان ضمن حداکثر منافع از صنعت گردشگری، حداقل تاثیرات منفی بر طبیعت را داشت. جامعه آماری پژوهش گروه خبرگان می‌باشد که به روش در دسترس انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است راهبرد نهادها و سازمان ها که نقش مدیریتی در الگو ایفا می‌کند مهم‌ترین عامل در برنامه‌ریزی راهبردی وتوسعه گردشگری بیوفیلیکی شهر تهران می‌باشد. این راهبرد می‌تواند سایر راهبردها را تحت الشعاع خود قرار دهد و آن‌ها را در راستای توسعه گردشگری جهت‌دهی نماید.

کلیدواژه‌ها