بررسی تأثیر هوش فرهنگی اصناف و کسبه بازار تبریز بر وفاداری گردشگران داخلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استاد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

شهرها به علت جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و مراکز خرید متنوع، از مهم‌ترین مقاصد گردشگری به شمار می‌آیند. شهر تبریز به دلیل دارا بودن آب‌وهوای مطبوع و بناها و آثار تاریخی گوناگون یکی از مقاصد موردعلاقه برای گردشگران داخلی به‌حساب می‌آید. در میان بناهای تاریخی شهر تبریز، بازار بزرگ تبریز که به ثبت جهانی یونسکو نیز رسیده است، سالانه پذیرای تعداد زیادی گردشگر می‌باشد. این مهم ضرورت بررسی هوش فرهنگی اصناف و کسبه بازار تبریز و تأثیر آن بر وفاداری گردشگران داخلی را آشکار می‌نماید. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش فرهنگی اصناف و کسبه بازار تبریز بر وفاداری گردشگران داخلی انجام‌شده است. جامعه آماری این تحقیق، گردشگران ورودی و بازدیدکننده از بازار تبریز هستند و حجم نمونه به‌وسیله فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد. نمونه‌گیری به‌وسیله روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در دسترس و ابزار جمع‌آوری داده‌های این تحقیق پرسشنامه می‌باشد. برای سنجش پایایی، از ضریب آلفای‌کرونباخ استفاده شد که با توجه به ضرایب بزرگ‌تر از عدد 7/0 متغیرها، می‌توان نتیجه گرفت که پایایی پرسشنامه تحقیق، در سطح بالایی قرار دارد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق SPSS و AMOS صورت گرفت. همچنین برای بررسی رابطه متغیرها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که در این مدل بعد انگیزشی هوش فرهنگی اصناف و کسبه بازار تبریز با مقدار ضریب مسیر 699/0 بیشترین تأثیر بر وفاداری گردشگران داخلی را دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیم‌پور، حبیب؛ حسن‌زاده، محمد؛ نعمتی، ولی (1391) رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران، فصلنامۀ مطالعات مدیریت گردشگری سال 7، شماره 18، صص. 93-73.
 2. اصلانلو، بهاره و خدامی، سهیلا (1393) بررسی اثر هوش فرهنگی بر شوک فرهنگی، سازگاری میان فرهنگی و عملکرد، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، دوره 2، شماره 4، صص. 96-75.
 3. اکبریان رونیزی، سعید رضا و رمضان زاده لسبوئی، مهدی (1394) هوش فرهنگی جامعه میزبان و توسعه گردشگری روستایی مطالعه موردی: منطقه رودبار قصران، شهرستان شمیرانات، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، دوره 5، شماره 16، صص. 212-201.
 4. امیران، حیدر (1384) ارزیابی و سنجش میزان وفاداری کارکنان به سازمان، ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیران کیفیت، تهران.
 5. تیموری، راضیه؛ کرمی، فریبا؛ تیموری، زینب؛ صفدری، امین (1393) عوامل مؤثر بر گردشگری مکان‌های تاریخی شهری نمونه موردی: بازار تاریخی کلان‌شهر تبریز، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 1، شماره 1، صص. 78-63.
 6. خاماچی، بهروز (1386) شهر من تبریز، نوبت اول، تبریز : ندای شمس.
 7. خوارزمی، امید علی و ابراهیمی، لیلی (1396) تحلیل تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، شماره 1، صص. 75- 57.
 8. قنبری، ابوالفضل و احمدیان، فرشته (1397) بررسی عوامل مؤثر در معرفی بازار تبریز به‌عنوان برند گردشگری، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 5، شماره 3، صص. 16-1.
 9. کروبی، مهدی؛ امیری، زینب، محمودزاده؛ سید مجتبی (1395) تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی مطالعه موردی: راهنمایان تور ورودی شهر تهران، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 5، شماره 18، صص.136-119.
 10. محبی، سراج‌الدین (1395) بررسی و تجزیه‌وتحلیل تأثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی فرایند جذب گردشگر، فصلنامه جغرافیا، سال 6، شماره 2، صص.192-183.
 11. محمدی، مصطفی و میرتقیان رودسری، سید محمد (1398) بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر رامسر، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 6، شماره 1، صص. 167-149.
 12. مرصوصی، نفیسه و خانی، محمدباقر (1389) تحلیل کارکردهای اقتصادی بازار تبریز و حوزه نفوذ آن، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 75، صص. 152-133.
 13. همتی، رضا و زهرانی، داود (1393) بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران خارجی به اصفهان به‌مثابه برند گردشگری، نشریه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 3، شماره 10، صص. 182-204.
 14. Akbarianronizi, Saeed Reza. & Ramezanzadeh Lasboyee, Mahdi. (2015) Cultural intelligence of the host community, and rural tourism development Case study: Roudbar-e Qasran district (Shemiranat Township), Geography and Territorial spatial Arrangment, Vol. 5, No.16, pp.201-212. [In Persian].
 15. Amiran, Heidar. (2005) Evaluate and measure the level of employee loyalty to the organization, 6th International Conference of Quality Managers, City Tehran. [In Persian].
 16. Arora, Pallvi. Rohmetra, Neelu. (2010) Cultural intelligence: Leveraging differences to bridge the gap in the international hospitality industry, International Review of Business Research Papers, Vol.6, No.5, pp.216-234.
 17. Aslanloo, Bahareh & Khodami, Soheila. (2014) Considering Effects of Cultural Intelligence on Culture Shock: Cross-Cultural Adaptation and Performance, Journal of Socio-Cultural Development Studies, Vol.2, No.4, pp. 75-96. [In Persian]
 18. Cossio-Silva, Francisco-José. & Revill-Camacho, María-Ángeles. & Vega-Vazquez, Manuela. (2019) The tourist loyalty index: A new indicator for measuring tourist destination loyalty?, Journal of Innovation & Knowledge, Vol.4, No.2, pp.71–77.
 19. Deng, Ling. & Gibson, Paul Stephen. (2008) A Qualitative Evaluation on the Role of Cultural Intelligence in Cross-Cultural Leadership Effectiveness, International Journal of Leadership Studies, Vol.3, No.2, pp.181-197.
 20. Early, Christopher. & Ang, Soon. (2003) Cultural Intelligence, Individual Interaction across Culture, Stanford, CA, Stanford business books.
 21. Ebrahim pour, Habib. & Hasanzadeh, Mohammad. & Nemati, Vali. (2012) Organizational Citizenship Behavior and Tourist, Tourism Management studies Journal,Vol.7, No.18, pp.73-92. [In Persian].
 22. Frangos, C.C. & Karapistolis, Dimitrios. & Stalidis, George. & Fragkos, Constantions. & Sotiropoulos, Ioannis. & Manolopoulos, I. (2014) Tourist Loyalty is All about Prices, Culture and the Sun: A Multinomial Logistic Regression of Tourists Visiting Athens. The 3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing, Madrid, Spain, pp.7.
 23. Frías-Jamilena. Dolores, M. & Sabiote-Ortiz, Carmen M. & Martín-Santana, Josefa D. & A. Beerli-Palacio, Asunción. (2018) Antecedents and consequences of cultural intelligence in tourism, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.8, pp.350-358.
 24. Ghanbari, Abolfazl. & Ahmadian, Fereshteh. (2018) The Study of Effective Factors in Introduction of Tabriz Market as a Tourism Brand, Journal of Urban Tourism, Vol.5, No.3, pp. 1-16. [In Persian].
 25. Hemati, Reza. & Zahrani, Davoud. (2014) An Investigation of Determinants of Satisfaction of Foreign Tourists and Level of Loyalty in Isfahan as a Tourism Destination Brand, Tourism planning and development, Vol.3, No. 10, pp. 182-204. [In Persian]
 26. Hui, Tak Kee. & Wan, David. & Ho, Alvin. (2007) Tourists’ satisfaction, recommendation and revisiting Singapore, Tourism Management, Vol. 28, No.4, pp.965-975.
 27. Imai, Lynn. & Gelfand, Michele J. (2010) The culturally intelligent negotiator: The impact of cultural intelligence (CQ) on negotiation sequences and outcomes, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol.112, No.2, pp. 83–98.
 28. Kanwel, Shahida. & Lingqiang, Zhou. & Asif, Muhammad. & Hwang, Jinsoo. & Hussain, Abid. & Gameel, Arif. (2019) The influence of destination image on tourist loyalty and intention to visit: Testing a multiple mediation approach, Sustainability, No.11, pp.1-19.
 29. Karoubi, Mahdi. & Amiri, Zeinab. & Mahmoodzadeh, Seyed Mojtaba. (2016) The Impact of Cultural Intelligence on Job Performance (Case Study: Incoming Tour Leaders in Tehran), Tourism planning and development, Vol.5, No.18, pp.119-136. [In Persian].
 30. Kelidbari, Hamid Reza. & Rezaieedizgah, Morad. & RajabiJourshari, Pezhman. (2012) The relationship between Cultural Intelligence and job performance of operational staff in ports, Journal of Basic and Applied, Scientific Research, Vol.2, No.6, pp. 6133-6138.
 31. Khamachi, Behroz. (2007) My city is Tabriz, Edition 1, Nedaie Shams, Tabriz. [In Persian].
 32. Kharazmi, Omid Ali. & Ebrahimi, Leili. (2017) An Analysis of the Impact of Destination Image on Tourists’ Loyalty (Case Study: Tabriz City), Geography and urban space development, Vol.4, No.6, pp. 57-75. [In Persian].
 33. Kumar, Naresh. & Rose, Raduan Che. & Subramaniam, Sri Ramalu. (2008) The effects of personality and cultural intelligence on international assignment effectiveness, Journal of Social Sciences. Vol.4, No.4, pp.320-328.
 34. Marsosi, Nafiseh. & Khani, Mohamad Bagher. (2011) The Study of Economic Function of Tabriz Bazaarand its Surrounding Areas, Human geography reaserch quatrely, No.75, 133- 152. [In Persian].
 35. Ming Li, Mobley. & William, H. & Kelly, Aidan. (2012) When do global leaders learn best to develop cultural intelligence? An investigation of the moderating role of experiental learning style, Academy of Management Learning and Education, Vol.12, No.1, pp.32-50.
 36. Mohammadi, Mostafa. & Mirtaghian Rudsari, Seyyed Mohammad. (2019) Investigating the Factors Affecting the Loyalty of Urban Destination Case Study: Ramsar City, Journal of Urban Tourism, Vol.6, No.1, pp.149-167. [In Persian].
 37. Mohebbi, Serajedin. (2017) Investigation and Analysis of the effect Cultural Intelligence on the Process of Tourist Attraction (Case Study: Managers and Experts in Qeshm Free Zone Organization), Qualterly of Geography (Rigonal planning), Vol.6, No.4, pp.183-192. [In Persian].
 38. Plum, Elisabeth. & Achen, Benedikte. & Dræby, Inger. & Jensen, Iben. (2007) Cultural intelligence: a concept for bridging and benefiting from cultural differences, Borsens Forlag, Copenhagen. Available at: http://culturalintelligence.org/cqiloapp.
 39. Rose, Raduan Che. & Kumar, Naresh. (2008) A review on individual differences and cultural intelligence, Journal of International Social Research, Vol.1/4, pp.504-522.
 40. Shin, Shung Jae. & Morgeson, Frederick. & Campion, Michael A. (2007) What you do depends on where you are: Understanding how domestic and expatriate work requirements depend upon the cultural context, Journal of International Business Studies, No.38, pp. 64–83.
 41. Teimouri, Hadi. & Afshar Hoojaghan, Farnaz. & Jenab, Kouroush. & khoury, Sam. (2015) the effect of manager’s cultural intelligence on attracting foreign tourists, journal of tourism and hospitality management, Vol. 3, No.2, pp.39-51.
 42. Teimouri, Razieh. & Karami, Fariba. & Teimouri, Zeynab. & Safdari, Amin. (2015) Affecting Factors in Urban Historical Sites Tourism Case Study: Tabriz Metropolis Historic Market, Journal of Urban Tourism, Vol.1, No.1, 63-78. [In Persian]
 43. Thomas, David.C. & Inkson, Keer. (2003) Cultural Intelligence: people skills for Global Business, San Francisco: Berrett- Koehler Publishers, No.1, pp. 20-26.
 44. Ward, Colleen. & Wilson, Jessie. & Fischer, Ronald. (2011) Assessing the predictive validity of cultural intelligence over time, Personality and individual differences, Vol.51, No.2, pp.138-142.
 45. Zhang, Hongmei. & Fu, Xiaoxiao. & CAI, Liping A. & Lu, Lin. (2014) Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis, Tourism management, No.40, pp.213-223.