بررسی تأثیر هوش فرهنگی اصناف و کسبه ی بازار تبریز بر وفاداری گردشگران داخلی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسنده

استادیار

10.22059/jut.2020.298301.776

چکیده

شهرها به علت جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و مراکز خرید متنوع، از مهمتر ین مقاصد گردشگری به شمار می‌آیند. شهر تبریز به دلیل دارا بودن آب و هوای مطبوع و بناها و آثار تاریخی گوناگون یکی از مقاصد مورد علاقه برای گردشگران داخلی به حساب می‌آید. در میان بناهای تاریخی شهر تبریز، بازار بزرگ تبریز که به ثبت جهانی یونسکو نیز رسیده است، سالانه پذیرای تعداد زیادی گردشگر می‌باشد. این مهم ضرورت بررسی هوش فرهنگی اصناف و کسبه‌ی بازار تبریز و تأثیر آن بر وفاداری گردشگران داخلی را آشکار می‌نماید. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش فرهنگی اصناف و کسبه‌ی بازار تبریز بر وفاداری گردشگران داخلی انجام شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق، گردشگران ورودی و بازدیدکننده از بازار تبریز هستند و حجم نمونه به وسیله ی فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد. نمونه‌گیری به وسیله‌ی روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در دسترس و ابزار جمع‌آوری داده‌های این تحقیق پرسشنامه می‌باشد. برای سنجش پایایی، از ضریب آلفای‌کرونباخ استفاده شد که با توجه به ضرایب بزرگتر از عدد 7/0 متغیرها، می‌توان نتیجه گرفت که پایایی پرسشنامه‌ی تحقیق، در سطح بالایی قرار دارد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق SPSS و AMOS صورت گرفت. همچنین برای بررسی رابطه‌ی متغیرها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که در این مدل بعد انگیزشی هوش فرهنگی اصناف و کسبه‌ی بازار تبریز با مقدار ضریب مسیر 699/0 بیشترین تآثیر بر وفاداری گردشگران داخلی را دارد.

کلیدواژه‌ها