تدوین چارچوبی برای سنجش تجربه ماندگار گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه حضرت معصومه(س) قم ایران

چکیده

صنعت گردشگری سهم عمده‌ای در ایجاد ارزش‌افزوده برای کشورها داشته و امروزه به‌عنوان یک منبع عظیم درآمد ارزی و داشتن ظرفیت‌های فراوان در ایجاد اشتغال در کانون توجه دولت‌ها قرارگرفته است. ایران کشوری با پیشینه تاریخی چند هزارساله و با داشتن ابنیه تاریخی فراوان، مناطق بکر طبیعی و آب‌وهوای متنوع می‌تواند به مقصد جذابی برای گردشگران در سطح جهان تبدیل شود و تجربه منحصربه‌فردی را برای آن‌ها به ارمغان آورد. لذا پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد تجربه ماندگار گردشگران سفرکرده به شهر تهران است. پژوهش جاری ازنظر هدف کاربردی-توسعه ای و ازنظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تهران در سال 1398 هستند که برای تعیین حجم نمونه آماری از الگوی کومر و ولی استفاده شد و تعداد نمونه 400 نفر در نظر گرفته شد. جهت انتخاب اعضای نمونه آماری از روش نمونه‌گیری ترکیبی و برای جمع‌آوری داده‌ها از دو روش کتابخانه‌ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی (توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه) استفاده‌شده است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد تائید و پایایی آن به‌وسیله ضریب آلفای کرونباخ (875/.) مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد ابعاد تجربه ماندگار گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تهران به ترتیب شامل موارد زیر است: 1. تجربه پدیده‌های جدید و خوب، 2. تجربه منحصربه‌فرد، 3. تجربه بهبود خود، 4. تجربه حسی، 5. تجربه ایده آل‌ها، 6. تجربه تعامل با افراد محلی، 7. تجربه کیفیت خدمات، 8. تجربه راهنماهای محلی، 9. تجربه اخت پیدا کردن. تجربه‌های پدیده‌های خوب و جدید در رتبه اول و تجربه اخت پیدا کردن در رتبه آخر اهمیت ازنظر گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تهران قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدی، منیژه؛ خیراللهی، ارسطو؛ چراغی، مهدی (1396) ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون، نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال 5، شماره 9، صص.216-191.
 2. پورنگ، علی؛ پورنگ، ناهید؛ غیور باغبانی، سید مرتضی (1399) ارائه مدل عوامل مقصد محور مؤثر بر گرایش به مقصد و طول مدت اقامت گردشگران مطالعه موردی: شهر مشهد، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 2، صص. 69-51.
 3. جعفری، سید محمدباقر؛ غفاری، محمد؛ عباسی، محمد (1397) شناسایی و مفهوم‌پردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (موردمطالعه: گردشگران خارجی شهر قم)، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 8، شماره 3، صص. 29-7.
 4. حبیب پور گتابی، کرم و صفری شالی، رضا (1395) راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)، تهران: انتشارات متفکران، لویه.
 5. حیدر زاده، کامبیز؛ نجفی، کبری؛ حسینی، سید علی (1396) تأثیر کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری به مقصد گردشگری با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی از مقصد گردشگری و رضایت گردشگران، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 12، شماره 40، صص. 153- 115.
 6. دشت لعلی، زهرا؛ علیقلی، منصور؛ نوربخش، سید کامران (1399) ارائه الگوی کاربردی گردشگری هوشمند در مناطق شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 2، صص.141-127.
 7. رسول‌زاده، اقدم؛ میر محمدتبار، صمد؛ عدلی پور، سید احمد؛ زینی وند، صمد (1395) فرصت‌ها و محدودیت‌های صنعت گردشگری در ایران، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناسی، دوره 9، شماره 30، صص. 80-63.
 8. شاطریان، محسن؛ موسوی، سید حجت؛ کیانی سلمی، صدیقه؛ زارعی، میان (1396) مدل ساری عوامل شکل‌دهنده گردشگری آشپزی و اثر آن بر وفاداری گردشگران (نمونه موردی: گردشگران شهر اصفهان)، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال 9، شماره پیاپی 32، صص. 66-53.
 9. عباسی، عباس؛ رستم پور شهیدی، نیایش؛ بازیار حمزه خانی، اسماعیل (1395) شکل‌گیری وفاداری به مقصد باتجربه مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد، مدیریت، فصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال 9، شماره 17، صص. 196-175.
 10. علاءالدینی، پویا و سید عارف، چینی (1391) کیفیت خدمات و رضایت‌مندی گردشگران (مطالعه موردی: مشتریان خارجی هتل‌های چهار و پنج ستاره ایران)، فصلنامه راهبرد اجتماعی، سال 1، شماره 4، صص. 102- 87.
 11. غفاری، محمد؛ رضایی دولت‌آبادی، حسین؛ دهقانی اناری، فرشید (1393) تحلیل عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری موردمطالعه: گردشگران خارجی سفرکرده به شهر اصفهان، فصلنامه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، دوره 12، شماره 3، صص.568-551.
 12. محجوب، مروارید؛ رنجبریان، بهرام؛ زاهدی، محمد (1394) تحلیل تأثیر مؤلفه‌های حسی بر رضایت و نیات رفتاری گردشگران خارجی موردمطالعه: هتل‌های چهار و پنج ستاره شهر اصفهان، فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 4، شماره 15، صص. 61-42.
 13. محمودی، سمیه؛ رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید (1394) شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران، فصلنامه اقتصاد برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 4، شماره 13، صص. 92-72.
 14. Abbasi, Abbas. & Rostampour Shahidi, Prayer. & Baziar Hamzeh Khani, Ismail. (2016) the formation of loyalty to the destination with the experience of the destination, the image of the destination and satisfaction with the destination. Management, Quarterly Journal of Business Management Research, Vol.9, No. 17, pp. 175-196. [In Persian].
 15. Adongo, Charles. & Samuel W, Anuga& Frederick, Dayour. (2015) Will they tell others to taste? International tourists experience of Ghanaian cuisines, Tourism Management Perspectives, Vol.1. No.15, pp.57-64.
 16. Ahmadi, Manijeh. & Khairullahi, Aristotle. & Cheraghi, Mehdi. (2017) the formation of destination loyalty by destination experience, destination image and destination satisfaction, Journal of Business Administration Researches, Vol.9, No.17, pp.191-216. [In Persian].
 17. Aladdin, Pouya. & Seyed Aref, Chini. (2012) Quality of Services and Tourist Satisfaction (Case Study: Foreign Customers of Four- and Five-Star Hotels in Iran), Quarterly Social Strategy, Vol.1, No.4, pp.87-102. [In Persian].
 18. Albayrak, Tahir. & Ram, Herstein. & Meltem, Caber. & Netanel, Drori. & Mujde, Bideci. & Ron, Berger. (2018) Exploring religious tourist experiences in Jerusalem: The intersection of Abrahamic religions, Tourism Management, Vol.1, No.69, pp.285-296.
 19. Alegre, Joaquín. & Catalina, Juaneda. (2006) Destination loyalty: Consumers economic behavior, Annals of tourism research, Vol.33, No.3, pp.684-706.
 20. Aratuo, David N. & Xiaoli L, Etienne.)2019) Industry level analysis of tourism-economic growth in the United States, Tourism Management, Vol.1, No.70, pp.333-340.
 21. Bălan, Diana. & Virgil, Balaure & Călin, Veghes. (2009) Travel and tourism competitiveness of the world’s top tourism destinations: an exploratory assessment, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol.11, No.2, pp.979-987.
 22. Baloglu, Seyhmus. & Ken W, McCleary. (1999) A model of destination image formation, Annals of tourism research, Vol.26, ­4, pp.868-897.
 23. Chandralal, Lalith. & Fredy-Roberto, Valenzuela. (2015) Memorable tourism experiences: Scale development, Contemporary Management Research, Vol.11, No.3, pp.291-310.
 24. Chen, Han. & Imran, Rahman. (2018) Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, and memorable tourism experience and destination loyalty, Tourism Management Perspectives, Vol.1, No.26, pp.153-163.
 25. Coudounaris, Dafnis N. & Erose, Sthapit. (2017) Antecedents of memorable tourism experience related to behavioral intentions, Psychology & Marketing, Vol.34, No.12, pp. 1084-1093.
 26. Dasht Lali, Zahra. & Aligoli, Mansour. & Noorbakhsh, Seyed Kamran. (2020) Practical Pattern of Smart Tourism in Urban Areas Case Study: Esfahan City, Journal Urban Tourism, Vol.7, No.2, pp.127-141. [In Persian].
 27. Del, Bosque & Ignacio, Rodríguez & Héctor, San Martín. (2008) Tourist satisfaction a cognitive-affective model, Annals of tourism research, Vol.35, No.2, pp. 551-573.
 28. Ghaffari, Mohammad. & Rezaei Dolatabadi, Hossein. & Dehghani Anari, Farshid. (2014) Studying the Effective Factors on the Tourists’ Loyalty to Tourism Destinations (Inbound Tourists who Visited Isfahan as Case Study), Organizational Culture Management, Vol.12, No.3, pp.551-568. [In Persian].
 29. Habibpour Gotabi, Karam. & Safari Shali, Reza. (2016) Comprehensive guide to the application of SPSS in survey research (quantitative data analysis), Motafakiran Publications. [In Persian].
 30. Haidarzadeh, Kambiz. & Najafi, Kobra. & Hosseini, Seyed Ali. (2017) The Impact of Tourism Services Quality on Tourism Destination Loyalty, Considering the Mediating Role of the Tourism Destination Image and the Tourists Satisfaction, Tourism Management Studies, Vol.12, No.4, pp.115-153. [In Persian].
 31. Jafari, Seyed Mohammad Baqir. & Ghaffari, Mohammad. & Abbasi, Mohammad. (2018) Identifying and Conceptualizing the Quality of Religious Experience of Tourist (The Case of Foreign Tourists in the City of Qom), Geography (Regional Planning), Vol.8, No.3, pp.7-29. [In Persian].
 32. Kao, Yie-Fang. & Li-Shia, Huang & Cheng, Hsien Wu. (2008) Effects of theatrical elements on experiential quality and ssLoyalty intentions for theme parks, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol.13, No.2, pp.163-174.
 33. Kim, Jong-Hyeong & JR Brent, Ritchie & Bryan, McCormick. (2012) Development of a scale to measure memorable tourism experiences, Journal of Travel Research, Vol.51, No.1, pp.12-25.
 34. Kim, Jong-Hyeong. (2014) The antecedents of memorable tourism experiences: The development of a scale to measure the destination attributes associated with memorable experiences, Tourism management, Vol.1, No.44, pp.34-45.
 35. Kim, Jong-Hyeong. (2018) The impact of memorable tourism experiences on loyalty behaviors: The mediating effects of destination image and satisfaction, Journal of Travel Research, Vol.57,­ No.7, pp 856-870.
 36. Laimer, Peter. & Juergen, Weiss. (2009) Portfolio Analysis as a Strategic Tool for Tourism Policy, Tourism Review, Vol.64, No.1, pp.1660-5373
 37. MacCannell, Dean. (1973) Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings, American journal of Sociology, Vol.79, No.3, pp.589-603.
 38. Mahjob, Morvarid. & Ranjbarian, Bahram. & Zahedi, Mohammad. (2015) Analysis of the effect of sensory components on the satisfaction and behavioral intentions of foreign tourists, Case Study: Four and Five Star Hotels in Isfahan, Journal of Tourism Planning and Development, Vol.4, No.15, pp.42-61. [In Persian].
 39. Mahmoudi, Somayeh. & Ranjbarian, Bahram. & Fathi, Saeed. (2015) Understanding the Effective Factors in the Mental Image of Foreign Tourists Who Visit Iran, Journal of Tourism Planning and Development, Vol.4, No.13, pp.72-92. [In Persian].
 40. Otto, Julie E. & JR Brent, Ritchie. (1996) The service experience in tourism, Tourism management, Vol.17, No.3, pp.165-174.
 41. Pine, B Joseph & James H, Gilmore. (1999) The experience economy: work is theatre & every business a stage, Harvard Business Press.
 42. Pourang, Ali. & Pourang, Nahid. & Ghayour Baghbani, Morteza. (2020) the Model of Effective Destination-Oriented Factors on the Attraction and Length of Tourist Stay in Mashhad, Journal Urban Tourism, Vol.7, No.2, pp.51-69. [In Persian].
 43. Rasoulzadeh, Aqdam. & Mir Mohammad Tabar, Samad. & Adlipour, Seyed Ahmad. & Zeynivand, Samad. (2016) Opportunities and Limitations of Tourism Industry in Iran, Journal of Sociological Studies, Vol.9, No.30, pp.63-80. [In Persian].
 44. Shaterian, Mohsen. & Mousavi, Seyed Hojjat. & Kiani Salmi, Sedigheh. & Zarei, meian. (2018) modeling the factors shaping culinary tourism and its impact on the loyalty of tourist’s case tourist of the Esfahan city, Journal of Urban Research and Planning, Vol.9, No.32, pp.53-66. [In Persian].
 45. Stylos, Nikolaos. & Chris A, Vassiliadis. & Victoria, Bellou & Andreas, Andronikidis. (2016) Destination images, holistic images and personal normative beliefs: Predictors of intention to revisit a destination, Tourism Management, Vol.1, No.53, pp.40-60.
 46. Urry, John. (1990) the tourist gaze, London American Behavioral Scientist, Vol.36, No. 2, pp.172-186.
 47. Vada, Sera. & Catherine, Prentice & Aaron, Hsiao. (2019) The influence of tourism experience and well-being on place attachment, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.1, No.47, pp.322-330.
 48. Wang, Wanfei. & Josep, Chen. & Lingling, Fan. & Jiaying, Lu. (2012) Tourist experience and wetland parks: A case of Zhejiang, China, Annals of Tourism Research, Vol.39, No.4, pp.1763-1778.
 49. Wu, Mao-Ying. & Geoffrey, Wall. & Philip, L Pearce. (2014) Shopping experiences: international tourists in Beijing's silk market, Tourism Management, Vol.1, No.41, pp.96-106.
 50. Zatori, Anita. & Melanie K, Smith & Laszlo, Puczko. (2018) Experience-involvement, memorability and authenticity: The service provider's effect on tourist experience, Tourism Management, Vol.1, No.67, pp.111-126.
 51. Zhang, Hongmei. & Feifei Xu, Ho Hon Leung. & Liping A, Cai A. (2016) The influence of destination-country image on prospective tourists visit intention: Testing three competing models, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol.21, No.7, pp.811-835.
 52. Zhang, Hongmei. & Xiaoxiao, Fu. & cai, Liping A. & lu, lin. (2014) Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis, Tourism management, Vol.1, No.40, pp.213-223.