تدوین چارچوبی برای سنجش تجربه ماندگار گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه حضرت معصومه(س) قم ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران

10.22059/jut.2021.305794.812

چکیده

صنعت گردشگری سهم عمده‌ای در ایجاد ارزش‌افزوده برای کشورها داشته و امروزه به‌عنوان یک منبع عظیم درآمد ارزی و داشتن ظرفیت‌های فراوان در ایجاد اشتغال در کانون توجه دولت‌ها قرار گرفته است. ایران کشوری با پیشینه‌ی تاریخی چند هزارساله و با داشتن ابنیه تاریخی فراوان، مناطق بکر طبیعی و آب‌وهوای متنوع می‌تواند به مقصد جذابی برای گردشگران در سطح جهان تبدیل شود و تجربه منحصربفردی را برای آنها به ارمغان آورد. لذا پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد تجربه ماندگار گردشگران سفرکرده به شهر تهران است. پژوهش جاری از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تهران در سال 1398 هستند که برای تعیین حجم نمونه آماری از الگوی کومر و ولی استفاده شد و تعداد نمونه 400 نفر در نظر گرفته شد. جهت انتخاب اعضای نمونه آماری از روش نمونه‌گیری ترکیبی و برای جمع‌آوری داده‌ها از دو روش کتابخانه‌ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی (توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه) استفاده‌ شده است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد تائید و پایایی آن به‌ وسیله ضریب آلفای کرونباخ (875/.) مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد ابعاد تجربه ماندگار گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تهران به ترتیب شامل موارد زیر است: 1. تجربه پدیده‌های جدید و خوب، 2. تجربه منحصربه‌فرد، 3. تجربه بهبود خود، 4. تجربه حسی، 5. تجربه ایده آل‌ها، 6. تجربه تعامل با افراد محلی، 7. تجربه کیفیت خدمات، 8. تجربه راهنماهای محلی، 9. تجربه اخت پیدا کردن. تجربه‌های پدیده‌های خوب و جدید در رتبه اول و تجربه اخت پیدا کردن در رتبه آخر اهمیت از نظر گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تهران قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها