تببین عوامل موثر بر جذابیت مقاصد گردشگری شهری (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 دانشجوی پسا دکتری گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

10.22059/jut.2021.325500.914

چکیده

اهمیت جذابیت مقاصد گردشگری برای محققین و متولیان صنعت گردشگری روشن است. این اهمیت به دلیل تاثیر بر رفتار گردشگران یعنی انتخاب مقاصد گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تببین عوامل موثر بر جذابیت مقاصد گردشگری شهری با استفاده از رویکرد مدل ساختاری تفسیری تدوین شد. این پژوهش از نظر نتیجه، جزء تحقیقات توسعه‌ای قلمداد می‌گردد زیرا به دنبال طراحی مدل تحلیل تفسیری ساختاری عوامل مؤثر بر جذابیت مقاصد گردشگری می‌باشد. از لحاظ هدف انجام این تحقیق جزء تحقیقات کاربردی است. در واقع رویکرد پژوهشی این مطالعه به لحاظ منطق گردآوری داده‌ها از نوع استقراء - قیاسی است. جامعه آماری، اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه موضوع مورد نظر بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند20 نفر از اساتید دانشگاهها و متخصصین عرصه پژوهش به منظور انجام پژوهش انتخاب شده‌ند. نتایج حاصل از پیاده ‌سازی مدل ISM نشان داد که مدل مورد نظر دربرگیرنده هفت سطح است. تأثیرگذارترین، سطح هفتم می‌باشد که دو عامل چشم انداز طبیعی و امکانات زیرساختی را شامل می‌شود. این سطح به طور مستقیم بر سطح بعدی یعنی سطح ششم که در برگیرنده عامل امکانات رفاهی است تاثیر می‌گذارد سطح پنجم در برگیرنده دسترسی مناسب و کیفیت زیست محیطی بود که از سطح ششم تاثیر و بر سطح چهارم که در برگیرنده رویدادهای ویژه و منابع تاریخی بود، تاثیر می-گذارد. در سطح سوم عوامل تعاملات اقتصادی و رفتار جامعه محلی، در سطح دوم امنیت محیطی و تبلیغات رسانه‌ای و در نهایت در سطح اول شهرت و اعتبار مقصد و تصویر ذهنی قرار داشت سطح اول در واقع تاثیرپذیرترین سطح می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از پیاده سازی مدل میک مک نشان داد که از بین نواحی چهارگانه، ناحیه سوم که مربوط به خوشه پیوندی بود دارای بیشترین عامل بود این عوامل شامل تعاملات اقتصادی مردم با گردشگران ، شکل و چشم انداز طبیعی ، رفتار جامعه محلی ، رویدادهای ویژه ، عوامل ، امکانات رفاهی ، کیفیت زیست محیطی مقصد بود. همچینن خوشه وابسته که تحت تاثیر خوشه های پیوندی و خوشه محرک می‌باشد در برگیرنده عوامل امنیت محیطی، وضعیت ‌شهرت‌ و ‌اعتبار‌‌‌ مقصد ‌گردشگری ، و تصویر ذهنی از مقصد بود.

کلیدواژه‌ها