نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی وضعیت اجتماعی‌ـ اقتصادی شاغلان بخش گردشگری شهر خرم‏ آباد

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 33-44

10.22059/jut.2015.54064

مهدی قرخلو‌؛ سعید حیدری نیا؛ نبی مرادپور؛ فاطمه هادی‌الاصل