نویسنده = �������������� ����������
رهیافتی بربهبودکیفیت خدمات گردشگری شهری با استفاده از مدل سرکوال (مطالعه موردی:شهریاسوج)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 15-28

10.22059/jut.2017.62000

فریبا کرمی؛ الهام درخشان؛ مهرشاد حسن زاده؛ امید صفایی