نویسنده = �������������� ��������
تبیین تاثیرشاخص‌های پیاده‌مداری برتوسعه گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر خرم‌آباد)

دوره 4، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 99-112

10.22059/jut.2017.203099.192

نبی مرادپور؛ اسماعیل تقویی زیروانی؛ حمید قربانی