نویسنده = ���������������� ����������
تدوین مدل رضایتمندی جامعة میزبان از توسعة گردشگری (مورد مطالعه: ساکنان شهر لاهیجان)

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 127-141

10.22059/jut.2018.209574.227

نسیبه محمدپور؛ علی رجب زاده؛ عادل آذر؛ حمید ضرغام بروجنی