نویسنده = ������������ ����������
سنجش میزان احساس امنیت و آسایش گردشگران داخلی (مطالعۀ موردی شهر ساحلی بندر گناوه)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 107-121

10.22059/jut.2018.220991.268

بهنام مغانی؛ مجتبی سلیمانی دامنه؛ یاسر صباحی گراغانی