نویسنده = ���������� ��������������
ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح گردشگری دره گردو اراک

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 101-111

10.22059/jut.2018.223917.275

آزاده کاظمی؛ محمدرضا گیلی