نویسنده = ���������� ���� �������������� ������ ��������