نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و ارزیابی توان‌های گردشگری شهرستان بیرجند

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 95-105

10.22059/jut.2020.231458.296

علی اصغر عبداللهی؛ مسلم قاسمی؛ مهدی مرادی