سنجش و ارزیابی توان‌های گردشگری شهرستان بیرجند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

صنعت گردشگری امروزه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده است و به دلیل مزایایی که دارد توجه دولت‌ها و مسئولان ملی و محلی را به خود جلب کرده است. این تحقیق باهدف، سنجش و ارزیابی توان‌های گردشگری شهرستان بیرجند می‌باشد که با تکیه‌بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از تکنیک‌های رینارد - پری یرا -وایکور - کوپراس و کپلند به دنبال دستیابی به این مهم می‌باشد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که شاخص «تعداد آثار و بناهای تاریخی» در هر دو تکنیک رینارد و وایکور بهترین وضعیت را دارا می‌باشد. در بررسی گزینه‌های موردبررسی نیز مشخص گردید که بیرجند، خوسف و محمد شهر جایگاه‌های اول تا سوم را ازنظر توان گردشگری شهرستان بیرجند در برگرفته‌اند. درمجموع می‌توان نتیجه گرفت در سطح شهرستان، شهر بیرجند، خوسف و محمد شهر به ترتیب دارای وضعیت‌های ورا توسعه، میان توسعه و فرو توسعه می‌باشند. در پی نتایج به‌دست‌آمده، پیشنهادهایی مشتمل بر افزایش کیفیت زیرساخت‌ها از جمله امکانات اقامت، حمل‌ونقل و...، توسعه امکانات بهداشتی، استراحتگاهی، تفریحی، ورزشی و ... در منطقه، تشویق مردم منطقه به مشارکت در جهت توسعه زیرساخت‌ها، تجهیزات و تسهیلات گردشگری، استفاده از مشارکت بخش خصوصی در احداث تأسیسات گردشگری منطقه ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


1)    پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی (1385) گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
2)    تقوایی، مسعود و اکبری، محمود (1388) مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری شهری، چاپ دوم، اصفهان: انتشارات پیام علوی.
3)      تولایی، سیمین (1386) مروری بر صنعت گردشگری، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت‌معلم.
4)    حقیقت، علی؛ خرسندیان، عبدالخالق؛ عربی، حامی (1392) بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره1، شماره 2، صص. 108- 71.
5)    رحمانی، خلیل (1389) ارزیابی عملکرد اماکن مذهبی در توسعه روستایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
6)    رنج پور، رضا؛ کریمی تکانلو، زهرا؛ نجفی نسب، میرحجت (1390) بررسی فرضیه توریسم منجر به رشد در ایران طی دوره 1347- 1388، مجله تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، دوره16، شماره 3، صص 134 – 115.
7)    زنگی‌آبادی، علی؛ محمدی، جمال؛ زیرکباش، دیبا (1387) تحلیل گردشگری داخلی مطالعه موردی: شهر اصفهان، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره 4، شماره 8، صص.156-131.
8)    صدری، مسعود؛ غوابش، عبدالقاسم؛ آبسته، مونا (1386) بررسی توسعه صنعت گردشگری آثار و نتایج آن، فصلنامه اقتصاد و توسعه، زمستان 1386، دوره 5، شماره 25، صص. 14- 8.
9)    کازس، ژرژ و فرانسواز، پوتییه (1382) جهانگردی شهری، ترجمه صلاح‌الدین محلاتی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، دوره 6، شماره 7، صص. 39-27.
10)   محلاتی، صلاح‌الدین (1380) درآمدی بر جهانگردی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
11)  مدهوشی، مهرداد و ناصرپور، نادر (1382) ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی: لرستان، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، دوره 3، شماره 28، صص. 18-13.
12)  مقیمی، سید محمد (1391) سنجش شاخص‌های حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونیک در ارتقای آن، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، سال سوم، شماره 8، صص. 21-7.
13)  Andriotis, Kevin. & Vaughan, Remi. (2003) Urban Residents' Attitudes toward Tourism Development, The Case of Crete, Journal of Travel Research, Vol. 42, No.5, pp.172-185.
14)  Arezki, Reda. & Piotrowski, Jasmin. (2009) Tourism Specialization and Economic Development, Evidence from the UNESCO World Heritage List, International Monetary Fund Working Paper, Vol.9, No.6, pp.61-76.
15)  Bigné Alcaniz, Enrique. & Sanchez Garcia, Isabel. & Sanz Blas, Silvia. (2005) Relationships Among Residents' Place image, Evaluation of The Stay And Post-Purchase Behaviour, Journal of Vacation Marketing, Vol.11, No.4, pp. 291-302.
16)  Boo, Sozan. & Busser, Adam. (2006) Impact Analysis of a Tourism Festival on Tourists 'Destination Images, Event Management, Vol. 9, No.4, pp. 223-237.
17)  Gursoy, Daniyel. & Chi, Chals.& G abriyel, Dyer, P. (2010) Locals Attitudes toward Mass and Alternative Tourism, The Case of Sunshine Coast, Australia, Journal of Travel Research, Vol. 49, No.3, pp. 381-394.
18)  Gursoy, Dogan. & Roy, Denney. (2004) Host Attitudes toward Tourism, an Improved Structural Model, Annals of Tourism Research, Vol. 31, No.3, pp. 495–516.
19)  Lee, Teo. (2009) A Structural Model to Examine How Destination Image, Attitude, and Motivation Affect the Future Behavior of Tourists, Leisure Sciences, Vol.31, No.3, pp. 215-236.
20)  Lepp, Andy. (2007) Residents Attitudes towards Tourism in Bigodi Village, Uganda, Tourism Management, Vol. 28, No.7, pp. 876-885.
21)  Mehmetoglu, Mohammad. (2001) Economic Scale of Community-Run Festivals: A Case Study. Event Management, Vol.7, No.3. pp.93-102.
22)  Mehregan, Negin. & Kordbacheh, Hamid.& Akbari, Ali. (2012) Foreign Tourism and Human Development in Iran. International Proceedings of Economics Development & Research, Vol.50, No.11, pp. 15-18.
23)  Pérez, Emili. & Aguilo, Nema. & Jaume Rodriguez. (2005) Host Community Perceptions A Cluster Analysis, Annals of Tourism Research, Vol.17, No.4, pp. 586-599.
24)  Prayag, Gorge. & Hosany, Simon. & Nunkoo, Rafael. & Alders, Tito. (2013) London Residents' Support for the 2012 Olympic Games: The Mediating Effect of Overall Attitude, Tourism Management, Vol. 36, No.12, pp. 629-640.
25)  Ramkissoon, Hanna. & Nuncio, Rimo. (2008) Information Search Behavior of European Tourists Visiting Mauritius, Tourism: An International Interdisciplinary Journal, Vol. 56, No.1, pp.7-21.
26)  Sharpley, Rise. (2014) Host Perceptions of Tourism: A Review of the Research, Tourism Management, Vol. 42, No.11, pp. 37-49.
27)  Shrestha, Ransha. & Stein, Ted. & Clark, Jefry. (2007) Valuing Nature-based Recreation In public Natural Areas of the Apalachicola River Region, Florida, Journal of Environmental Management, Vol. 85, No.4, pp. 977-985.
28)  Suraj, Peni. (2010) the Impact of Tourism on Income Inequality: An Econometric Assessment, the UCLA Undergraduate Journal of EconomicsVol.8, No.7, pp.47-99.
29)  Surugiu, Clark. (2009) the Economic Impact of Tourism. An Input-Output Analysis, Institute of National Economy (XIX), Vol. 29, No. 2, pp. 142- 161.
30)  Sutcliffe, Linkoln. (2009) Development of a framework for assessing sustainability in new product development, International conference on engineering design, Stanford university, stanford, CA, USA, Vol.11, No.9, pp.121-132.
31)  Terzidou, Merry. & Stylidis, David. & Szivas, Eric. (2008) Residents' Perceptions of Religious Tourism and Its Socio-Economic Impacts on the Island of Tinos, Tourism and Hospitality Planning and Development, Vol. 5, No.8, pp. 113-129.
32)  Teye, Volgn. & Sonmez, Sosan. & Sirakaya, Eva. (2002) Residents' Attitudes toward Tourism Development, Annals of Tourism Research, Vol. 29, No.1, pp. 79–105.
33)  Tohidy Ardahaey, Farhad. (2001) Economic Impacts of Tourism, International Journal of Business and Management, Vol.6, No.8, pp. 206.
34)  World Tourism Organization, 2013, Sustainable Tourism for Development, Guidebook.Vol,8, No.2, pp.137-152.
35)  Reynard, Eric. (2005) Géomorphosites ET paysages – In: Géomorphologie. Relief, processus, Environnement, Vol.11, No.8, pp. 181-188.
36)  Logan, Klark. & Francis, Jan. (2003) Does size matter? The influence of large clients on officelevel auditor reporting decisions, Journal of Accounting and Economics 30 (December), Vol.8, No.12, pp. 375-400.