دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-159 

مقاله مستخرج از پایان نامه

ارزیابی نقش گردشگری خرید در توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی بازار تاناکورای شهر ارومیه

صفحه 1-16

10.22059/jut.2020.270181.574

مهدی اسدی؛ ابوالفضل قنبری؛ محمدباقر علیزاده اقدم


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارزیابی کیفیت مقصد گردشگری مرکز شهر تهران مطالعه موردی: بازار بزرگ، منطقه 12 تهران

صفحه 35-50

10.22059/jut.2020.308107.822

زهرا اسدی پیمان؛ جمیله توکلی نیا؛ محمدتقی رضویان؛ مرتضی قورچی


تبیین راهبردهای توسعه گردشگری خلاق در شهر رشت

صفحه 127-142

10.22059/jut.2020.303292.801

علی اکبر سالاری پور؛ مهدی حسام؛ آرش برادران؛ آرمان حمیدی