ارزیابی نقش گردشگری خرید در توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی بازار تاناکورای شهر ارومیه

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استاد علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

امروزه خرید، بخش زیادی از هزینه‌های گردشگران را به خود اختصاص می‌دهد و رضایتمندی گردشگران از کیفیت خرید محصول، کیفیت خدمات، کیفیت فضای فروشگاه و محرکه‌های داخل آن و تسهیلات گردشگری بازار خرید زمینه توسعه گردشگری مقصد را فراهم می‌کند. گردشگران خرید حتی بعد از خرید نیز کیفیت محصول و خدمات را ارزیابی می‌کنند. شهر ارومیه، به دلیل نزدیکی به مرزهای کشورهای خارجی و عملکرد بالای تجاری آن، به یکی از قطب‌های گردشگری خرید و فعالیت بازارچه‌های خرید پوشاک خارجی، به‌ویژه پوشاک کارکرده خارجی، تبدیل‌شده است. لذا، هدف تحقیق حاضر، ارزیابی نقش گردشگران خرید در توسعه گردشگری شهر ارومیه می‌باشد. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی، ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و جهت جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های اسنادی و پیمایشی استفاده‌شده است. جامعه آماری، شامل گردشگران داخلی ورودی به بازار تاناکورای شهر ارومیه در تابستان سال 1396 است که به‌وسیله فرمول حجم نامحدود کوکران 384 نفر تعیین‌شده و روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات از مدل یابی معادلات ساختاری و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده‌شده است. نتایج نشان داد؛ اهمیت نسبی متغیر "کیفیت خدمات فروشندگان"، با ضریب بتای (310/0) بیشترین تأثیر و متغیر توجه به برند با ضریب بتای (134/0) کمترین تأثیر را در توسعه پایدار گردشگری شهری ارومیه دارد و نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد، میزان اثرگذاری متغیر کیفیت خدمات فروشندگان بر توسعه گردشگری شهری برابر با (50/0) می‌باشد که بیش از دیگر متغیرهاست، میزان اثرگذاری تسهیلات گردشگری برابر با (38/0) و میزان اثرگذاری جاذبه محصول برابر با (15/0) و اثرگذاری محیط مغازه‌ها برابر با (22/0-) می‌باشد که محیط مغازه‌ها نسبت به دیگر متغیرها کمترین اثرگذاری را داشته است.

کلیدواژه‌ها


1)      آقاجانی، سمیه (1383) قابلیت‌ها و محدودیت‌های توسعه استان گیلان در زمینه گردشگری، مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای گیلان و برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران، بندر انزلی - انجمن ژئوپلیتیک ایران، سازمان منطقه آزاد انزلی، صص. 96-93.
2)      افشاری خیاوی، رؤیا (1393) بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و رضایت ازخرید و گردشگری در بازارچه مرزی شهر بانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی منیژه حقیقی نسب، دانشگاه الزهراء، دانشکده اقتصاد و حسابداری.
3)      پاپلی‌یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی (1388) گردشگری ماهیت و مفاهیم، تهران: انتشارات سمت.
4)      رخیده، علی (1392) بررسی عوامل اثرگذار بر خرید برندهای لوکس در مصرف‌کنندگان ایرانی (موردمطالعه: صنعت پوشاک)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی داود فیض، دانشگاه سمنان، دانشکده مدیریت.
5)      رنجبریان، بهرام و علیرضا امامی (۱۳۹3) رفتار مصرف‌کننده در گردشگری، تهران: انتشارات مهکامه.
6)      سقایی، مهدی؛ جوانبخت قهفرخی، زهره؛ مافی، عزت‌الله (1391) تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلان‌شهرها، فصلنامه جغرافیایی مناطق خشک، سال 2، شماره8، صص. 101-77.
7)      کاظمی، مهدی و یزدانی، جمال (۱۳۹۲) مدیریت گردشگری، تهران: انتشارات سمت.
8)      کروبی، مهدی (1390) رسانه‌های ارتباط‌جمعی و انتخاب مقصد گردشگری، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات گردشگری، دوره 2، شماره 20، صص. 111-136.
9)      مافی، عزت‌الله؛ سقایی، مهدی؛ جوانبخت قهفرخی، زهره (1390) تحلیلی بر گردشگری خرید در کلان‌شهرهای مذهبی (موردی کلان‌شهر مشهد)، یازدهمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام، دانشگاه تبریز.
10) Blain, Carmen. & Levy, Stuart E. & Ritchie, J. R. Brent. (2005) Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organizations, Journal of Travel Research,Vol.43, No.4, pp.328-338.
11) Botler, Philip. (1997) Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control. 9th Edtion, Upper Sale River, Prentice Haal Inc.
12) Brooks, Andrew. (2012) Networks of power and corruption: the trade of Japanese used cars to Mozambique, The Geographical Journal, Vol.178, No.1, pp.80–92.
13) Chang, Janet & Chiang, Chun. Hui. (2008) Segmenting American and Japanese tourists on novelty-seeking at night markets in Taiwan, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol.11, No.4, pp.391-406.
14) Choi, Mi Ju. & Heo, Cindy Yoonjoung. & Law, Rob. (2016) Developing a typology of Chinese shopping tourists: an application of the Schwartz model of universal human values, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.33, No.2, pp.141-161.
15) Fennell, David A. (1999) Ecotourism, London: Rroutledge.
16) Gee, C. Y. (1994) International Hotels, Development and Management, Eastlansing, MI: the education Institute of the American Hotel and Motel Association.
17) Global Report on Shopping Tourism, (2015) AM Reports, Volume eight, Published by the World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, Spain.
18) Gras, Megan. K. (2008) Determining the relationship between destination brand image and its components with intention to visit, Cameron School of Business University of North Carolina Wilmington, Advisor by L. Vince Howe.
19) Gupta, D.R. & Dada, Z.A. (2011) Rehabilitating Borderland Destinations: A Strategic Framework towards Cross-Border Tourism Collaboration, The Journal of Tourism and Peace Research, Vol.2, No.1, pp.38-54.
20) Harssel, Van. (1994) Tourism an Exploration, London: Printic.
21) Henderson, Joan C, & Smith, Russel A. (2009) The informal tourism economy at beach resorts:a comparison of Cha-Am and Laguna Phuket in Thailand. Tourism Recreation Research, Vol.34, No.1, pp.13-22.
22) Henderson, Joan. (2000) Food hawkers and tourism in Singapore. International Journal of Hospitality Management, Vol.19, No.2, pp.109-117.
23) Henderson, Joan C. & Chee, Lynette. & Mun, Chow Ngai. & Lee, Charmaine. (2011) Shopping, tourism and retailing in Singapore. Managing Leisure, Vol.16, No.1, pp.34-68.
24) Holden, Andrew. (2000) Environment and Tourism, Routledge, London: England.
25) Hsieh, An-Tien. & Chang, Janet. (2006) Shopping and tourist night markets in Taiwan, Tourism Management, Vol.27, No.1, pp. 38-145.
26) Jones, A. Michael. (1999) Entertaining shopping experience: An exploratory investigation, Journal of  Retailing and Consumer Services, Vol.6, No.3, pp.129–139.
27) Kikuchi, Ayaka. & Ryan, Chris. (2007) Street markets as tourist attractions e Victoria Market, Auckland, New Zealand, International Journal of Tourism Research, Vol.9, No.4, pp.297-300.
28) Kinley, Tammy R. & Josiam, Bharath. M. & Kyung Kim, Yon. (2002) Why and where tourists shop: motivations of tourist-shoppers and their preferred shopping center attributes, Journal of Shopping Center Research, Vol.10, pp.7-28.
29) Lanza, Alessandro. & Temple, Paul. & Urga, Giovanni. (2003) The implications of tourism specialisation in the long run: an econometric analysis for 13 OECD economies, Tourism Management, Vol.24, No.3, pp.315-321.
30) Murphy, Lra. & Benckendorff, Pierre. & Moscardo, Gianna. & Pearce, Philip L. (2011) Tourist shopping villages: Forms and functions, New York: Routledge.
31) Reisinger, Yvette. & Waryszak, Robert Z.  (1994) Tourists’ perceptions of service in shops: Japanese tourists in Australia, International Journal of Retail and Distribution Management, Vol.22, No.5, pp.20–28.
32) Ryan, Chris. & Cave, Jenny. (2005) Structuring destination image: a qualitative approach, Journal of Travel Research, Vol.44, No.2, pp.143-150.
33) Mount, Ian. (2014) Shopping in Europe: The new 'Grand Tour', Fortune.com.
34) Soleimanpour, Hossein. (2006) Nature Based Tourism: A Draft International Covenant, Center for Sustainable Development (CENESTA) publication,Tehran, Iran.
35) Timothy, Dallen. J. & Butler, Richard. W. (1995) Cross-border shopping: a North American perspective. Annals of Tourism Research, Vol.22, No.1, pp.16-34.
36) Timothy, Dallen. J. (2005) Shopping tourism, retailing and leisure. Clevedon: Channel View Publication.
37) Tsang, Nelson. K. F. & Tsai, Henry. & Leung, Fiona. (2011) A critical investigation of the bargaining behavior of tourists: the case of Hong Kong open-air markets, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.28, No.1, pp.27-47.
38) Turner, W. Lindsay. & Reisinger, Yvette. (2001) Shopping satisfaction forvdomestic tourists, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.8, pp.15–27.
39) UNWTO, (2014) Tourism Highlights, Edition, Madrid: World Tourism Organization.
40) Woodward, Tracy. (2000) Using brand awareness and brand image in tourism channels of distribution, Journal of Vacation Marketing, Vol.6, No.2, pp.119-130.