دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-171 

علمی - پژوهشی مستقل

1. تحلیل ادراک ذینفعان از پایداری اثرات گردشگری در شهر لاهیجان

صفحه 1-15

10.22059/jut.2020.290588.733

علی موحد؛ مجتبی جاودان؛ مرضیه غنی پور تفرشی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

2. الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص جایگاه مقصد گردشگری در چرخه حیات

صفحه 17-35

10.22059/jut.2018.260599.503

احد ابراهیم‌پور لنبران؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد


علمی - پژوهشی مستقل

9. تدوین راهبردهای رقابت‌پذیری و توسعه گردشگری ورزشی در شهرها مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد

صفحه 143-159

10.22059/jut.2020.290942.736

رضا حیدری؛ مهدی طالبپور؛ احمد نظری؛ کیانوش شجیع؛ سجاد جابری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 1-150 پاییز 1399، صفحه 1-159 تابستان 1399، صفحه 1-155 بهار 1399، صفحه 1-171