بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند خدمات درمانی شهر تبریز و تأثیر آن در وفاداری گردشگران سلامت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

گردشگری سلامت با توجه به اثرات مثبت اقتصادی و بخصوص نقش اشتغال‌زایی در ایران موردتوجه قرارگرفته است. کلان‌شهر تبریز با توجه به موقعیت نسبی خود شرایط مناسبی را برای جذب گردشگر سلامت دارا می‌باشد. در این میان، قصد بازدید مجدد از عوامل تعیین‌کننده موفقیت مقاصد گردشگری به شمار می‌رود و بررسی عوامل مؤثر بر قصد بازدید مجدد گردشگران می‌تواند مدیران و برنامه ریزان گردشگری را در دست‌یابی به موفقیت‌های مقاصد گردشگری یاری رساند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزش ویژه‌برند خدمات درمانی بر قصد بازدید مجدد در شهر تبریز است. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگران سلامت سفرکرده به مراکز و خدمات درمانی شهر تبریز در تابستان 1397 بود که از بین گردشگران 385 نفر به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه که شامل 45 سؤال، روایی آن با استفاده از روایی محتوا و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفت و تائید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Spss استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین تصویر مقصد، کیفیت درک شده، ارزش ادراک‌شده و رضایت با وفاداری گردشگران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در بین شاخص‌های یادشده، شاخص رضایت با 31 درصد بیشترین تأثیر را در وفاداری گردشگران به مراکز درمانی شهر تبریز دارد، ازاین‌رو مدیران مقصد باید سطح بالاتری از رضایت گردشگران را تعیین کنند تا رفتار بعد از خرید مثبتی در گردشگران ایجاد کنند و بتوانند رقابت را در مقصد حفظ و ارتقاء دهند بنابراین وفاداری گردشگران برای مدیران این منطقه گردشگری باید به‌عنوان کلیدی‌ترین دستاورد و اقدامات صورت گرفته گردشگری محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


1)      ابراهیم پور، حبیب؛ سید نقوی، میرعلی؛ یعقوبی، نور محمد (1389) عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل (مطالعه موردی منطقه گردشگری سرعین)، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 5، شماره 14، صص. 69- 92.
2)      اکبریان رونیزی، سعیدرضا و رجایی، سیدعباس (1397) عوامل مؤثر بر وفاداری در گردشگری (مطالعه موردی: شهر قشم)، گردشگری شهری، دوره 5، شماره 2، صص. 99-87.
3)      تمپورال، پائول (1382) علائم تجاری در آسیا، ترجمه محمدابراهیم گوهریان، چاپ 1، تهران: امیرکبیر
4)      پلانت، جولی (1389) تحلیل داده‌های علوم رفتاری با برنامه Spss، ترجمه اکبر ضیایی، چاپ 1، تبریز: انتشارات فروزش
5)      جهانیان، منوچهر؛ حیدری، زهرا؛ خلیلی، سعید (1392) بررسی ارزش ویژه برند در گردشگری (مطالعه موردی: مقصد گردشگری رامسر)، فصلنامه علمی - پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، دوره 5، شماره 2، صص. 35-21.
6)      زنگنه، یعقوب و شمس­الله­زاده، یاسر (1391) بررسی و تحلیل نقش تصویر مقصد در توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی کلان‌شهر تبریز)، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، دوره 16، شماره 41، صص. 168-153.
7)      رنجبریان، بهرام (1385) تصویر استنباط شده از ایران به‌عنوان یک مقصد گردشگری، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، دوره 21، شماره 2، صص. 80-69.
8)      رنجبریان، بهرام؛ رشید کابلی، مجید؛ صنایعی، علی (1391) تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران. مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 1، صص. 70-55.
9)      طبیبی، جمال‌الدین؛ نصیری پور، امیر؛ ایوبیان، علی (1391) مکانیزم‌های اطلاع‌رسانی و جذب گردشگران پزشکی در بیمارستان‌های شهر تهران، مدیریت اطلاعات سلامت، تابستان 1391، دوره 9، شماره 3، صص.423–416.
10)   فراتی، حسن؛ جوکار، علی‌اکبر؛ حسینی بنی جمال، فاطمه (1393) ارائه الگویی جهت ارزیابی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی شهری (مطالعه موردی: بانک انصار شهر بروجرد)، فصلنامه جغرافیایی چشم‌انداز زاگرس، دوره 6، شماره 19، صص.160-143.
11)   فنی، زهره؛ برغمدی، مجتبی؛ اسکندر پور، مجید (1391) سنجش میزان رضایتمندی گردشگران شهر گرگان. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 7، شماره 20، صص.48-31.
12)   کاظمی، مصطفی؛ پور، سمیرا؛ سعادت یار، فاطمه سادات (1390) تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک‌شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تأکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک‌شده، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال 2، شماره 6، صص. 34-19.
13)   عباس لاوی، حسین (1395) بررسی نقش معماری در توسعه صنعت گردشگری و اکوتوریسم (نمونه موردی ارتفاعات کوه دماوند)، دومین همایش بین‌المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران.
14)  Arasli, Housein. & Mehtap, Salime. & Katircioglu, Salih Turan. (2005) Customer service quality in the Greek Cypriot banking industry, Managingservice quality, Vol. 15, No.6, pp.41- 56.
15)  Anderson, Eugene W. & Sullivon, Mary. W. (1993) The antecedents and consequences Ofcustomer satisfaction for firms, Marketing Science, Vol.12 No.2, pp.125- 143.
16)  Bejou, David. & Wray, Barry. & Ingram, Thomas. N. (1996) Determinats of relationship quality: An artificial neural network analysis, Journal of Business Research, Vol.36, pp.137-143.
17)  Baloglu, Seyhmus. & Mccleary, Ken. (1999). A model of destination imagformation, Annals of Tourism Research, Vol.26, No.4, pp.868-897.
18)  Carlos, Juan. & Garcia, Javier Sanchez. & Tena, Angel. M. & Monzonis, Jamue. (2006) Customer perceived value in banking service, International Journal of Behavioral Management, Vol.24, No.5, pp.266- 283.
19)  Christina, Geng-Qing. Chia. & Hailin, Qub. (2008) examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty, Tourism Management, No.29, pp.624-639.
20)  Tsai, D. Chen. (2007) How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions, Tourism Management, Vol.28, No.4, pp.1115-1122.
21)  Etchner, Charlotte. M. & Ritchie, J. R. Brent. (1993) The measurement of destination image: an empirical assessment, Journal of Travel Research, Vol.31, pp.3-13.
22)  Farquhar, Peter. (1989) Managing brand equity, Marketing Research, Vol.1, pp. 24-33.
23)  Gil, R Bravo. & Andre´s, Elena. F. & Salinas, Martinez. E. (2007) Family as a source of consumer basedbrand equity, Journal of Product & Brand Management, Vol.16, NO.3, pp.188-199
24)  Gonzalez, M. & Comesana, L. & Brea, J. (2007) Assessing tourist behavioral intentions Through perceived service quality and customer satisfaction, Journal of Business Research, Vol.60, NO.2, pp.153-160.
25)  Hutchinson, J. & Lai, F. & Wang, Youcheng. (2009) Understanding the relationships of quality, value, equity, satisfaction and behavioral intentions among golf travelers, Tourism management, Vol.30, NO.2, pp.298- 308.
26)  Jankingthong, Wiwat. & Gonejanart, Pattanij. (2012) the relationships of factors affecting postpurchase behavioral intentions in tourism sector, Silpakorn university journal of social sciences, humanities and arts, Vol.12, No.1, pp.72- 90.
27)  Kavaratzis, Mihalis. (2009) from city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brand, Place Branding, Vol.1, No.1, pp. 58-73.
28)  Lee, Joohyun. & Graefe, Alan. R. & Burns, Robert. C. (2004) Service quality, satisfaction, and behavioralintention among forest visitors, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.17, No.1, pp. 73- 82.
29)  Morgan, Nigel. & Pritchard, Annette. & Pride, Roger. (2002) Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition, second ecidtion, Elsevier, Oxford. UK.
30)  Oliver, Richard. L. & DeSarbo, Wayne. S. (1999) Response Determinants in Satisfaction Judgments, Journal of Consumer Research, Vol.14, No.4, pp. 495–507
31)  Turner, Lindsay.W. & Reisinger, Vette. Y. & McQuilken, Lisa. (2002). How cultural differences cause dimensions of tourism satisfaction, Journal of travel& Tourism marketing, Vol.11, No.1, pp.79-101
32)  Williams, Paul. & Soutar, Geoffrey. N. (2009) Value, satisfaction and behavioral intentions in an adventure tourism context, Annals of tourism research. Vol.36, No.3, pp.413- 438.
33)  Wu, Chih-Wen. (2016) Destination loyalty modeling of the global tourism, Journal of Business Research, Vol.69, No.6, pp.2213-2219.
34)  Zhang, H. & Fu, X. & Cai, L. A. & Lu, L. (2014) Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis, Tourism Management, Vol.40, pp.213-223.