هم آفرینی فضای گردشگری هوشمند از طریق تعاملات دیجیتالی ارائه مدل مفهومی سایبر پارک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار معماری، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

مشکلات محیط‌زیستی شهری و مسائل شهرنشینان، نیاز به توسعه فضاهای شهری هوشمند و پایدار را ضروری می‌نماید. فضای گردشگری هوشمند می‌تواند بستر لازم را جهت تسریع در حل این مسائل و مشکلات به‌منظور دستیابی به شهر پایدار فراهم کند. در این راستا سایبر پارک به‌عنوان فضای گردشگری هوشمند که به کمک رویکرد هم آفرینی و از طریق تعاملات دیجیتالی ذی‌اثران و گردشگران با محیط‌زیست شهری شکل می‌گیرد، قادر است نقش اساسی در این زمینه بازی کند. پیشرفت سریع تکنولوژی، رفتار و منش انسان مدرن شهری را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین سایبر پارک به‌عنوان فضای باز گردشگری شهری که هم ماهیت مجازی و هم ماهیت واقعی دارد تعادلی بین زندگی دیجیتالی و انسانی برقرار می‌نماید. به‌بیان‌دیگر سایبر پارک علاوه بر مبنای تکنولوژیکی، رویکرد انسانی (گردشگر دوست) و محیط‌زیستی (دوست­دار طبیعت) نیز دارد. در این بافت فضای واقعی و مجازی درهم‌آمیخته می‌شود تا امکان تبادل اطلاعات و انتقال فناوری‌ها فراهم آمده، دانش و تجارب اشتراک‌گذاری شده و در اختیار گردشگران قرار گیرد. توسعه گردشگری متکی بر زیرساخت عمومی و خصوصی مناسب است. سایبر پارک هم‌راستا با اهداف جدید سازمان ملل، می‌تواند سیاست عمومی برای ارتقاء زیرساخت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ شهرها را پایدارتر، نوآورانه‌تر و کارآمدتر کند و به‌سوی رشد اقتصاد کم‌کربن، جذب گردشگران و سایر منابع سرمایه‌گذاری سوق دهد. به دلیل جدید بودن مفهوم سایبر پارک و نوظهور بودن پروژه‌های آن، این پژوهش تلاش دارد با بهره‌برداری از ویژگی‌های تحلیل محتوایی مفاهیم اصلی در این زمینه را توسعه داده و مدل مفهومی سایبر پارک را ارائه نماید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سایبر پارک با سه حوزه عملکردی اصلی شامل ذی‌اثران و گردشگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضاهای گردشگری شهری شناخته می‌شود. درواقع سایبر پارک از طریق برهم‌کنش این سه حوزه و شکل‌گیری فعالیت‌های مشترک بین این حوزه‌ها به وجود می‌آید.

کلیدواژه‌ها


1)     Almeida, Ines. Batista, Joana Solipa. Smaniotto, Carlos. & Menezes, Marluci. (2018) Teenagers as co-researchers in the production of inclusive public spaces, Insights from a Living Lab in Lisbon, proceeding of the 2nd ICCA, Lisbon.
2)     Batagan, Lorena. (2011) smart cities and sustainability models, Informatica Economic, Vol. 15, No.3, pp.80-87.
3)     Bereiter, C. (2002). Education and mind in the Knowledge Age. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
4)     Borjesson Rivera, Miriam. Eriksson, Elina. & Wangel, Josefin. (2015) ICT practices in smart sustainable cities- In the intersection of technological solutions and practices of everyday life, Third International Conference on ICT for Sustainability, pp.317-324.
5)     Buchem, Ilona. Sanagustin, Mar Pérez. (2013) Personal Learning Environments in Smart Cities: Current Approaches and Future Scenarios. ELearning Papers, No.35
6)     Castells, Manuel. (2001) The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society: Oxford Press.
7)     Castells, Manuel. Cardoso, Gustavo. (2005) The Network Sociey: From Knowledge to Policy, Washington D. C. Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations.
8)     Colldahl, Caroline. Frey, Sonya. & Kelemen, Joseph E. (2013) Smart Cities: Strategic Sustainable Development for an Urban World, MSc thesis, Institute of Technology Karlskrona, Sweden.
9)     Costa Echaniz, Oriol. (2014) What is the role of sustainable consumption in the smart sustainable cites’ projects across Europe? Master of Science thesis, KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
10)  Cresswell, Tim. (2014) Place: an introduction. Blackwell: Wiley.
11)  Dulsich, Lea. (2016) Smart city projects and energy transition, a comparative case study of the smart city projects in Amsterdam and Cologne, Radboud University, Nijmegen.
12)  Erjavec, Ina Suklje. Ruchinskaya, Tatiana. (2019) A Spotlight of Co-creation and Inclusiveness of Public Open Spaces, in Cyberparks, pp. 209-224.
13)  Femenia-Serra, Francisco. Neuhofer, Barbara. (2018) Smart tourism experiences: conceptualisation, key dimensions and research agenda, Journal of Regional Research, Vol.42, pp.129-150.
14)  Frantzeskaki, Niki. (2016) Resilient Europe, A concept for co-creating cities of the future, University Rotterdam, Netherlands.
15)  Froik Molin, Julie. Fors, Hanna. & Faehnle, Maija. (2012) Citizen participation for better Urban Green Spaces, Policy Brief: Nordic Forest Research.
16)  Girardi, Pierpaolo. Temporelli, Andrea. (2016) Smartainability: a methodology for assessing the sustainability of the smart city, pp.810-816.
17)  ITS United Kingdom. (2016) Intelligent Transportation Systems (ITS) and Their Benefits: Published by Mouchel Ltd, London.
18)  Jang, Sanghyun. (2014) Study on Service Models of Digital Textbooks in Cloud Computing Environment for SMART Education, International Journal of U & E Service, Science & Technology, Vol7, No1, pp. 73-82.
19)  Katzeff, C. Wangel, J. (2015) Social practices, households, and design in the smart grid, in ICT Innovations for Sustainability: Springer, pp 351-365.
20)  Khan, M.Sajid. Woo, Mina. Nam, Kichan. & Chathoth, Prakash K. (2017) Smart City and Smart Tourism: A Case of Dubai, Sustainability, Vol. 9, pp.1-24.
21)  Kim, Bong-Hyun. Oh, Sang-Young. (2014) A Study on the SMART Education System Based on Cloud and N-screen, Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, Vol. 15, No.1, pp.137-143.
22)  Klichowski, Michal et al. (2015) CyberParks as a New Context for Smart Education: Theoretical Background, American Journal of Educational Research, Vol. 3, No.12, pp.1-10.
23)  Klichowski, Michal. (2017) Learning in CyberParks. A theoretical and empirical study, Series interdisciplinary research; Adam Mickiewicz University Press, No 49, pp 268.
24)  Klichowski, Michal. (2018) Learning in CyberParks: evidence from EEG experiment supported by TUD COST Action TU1306.
25)  Klichowski, Michal. Smaniotto, Carlos. & de Lange, Michiel. (2016) Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness.
26)  Kramers, Anna. Hojer, Mattias. Lovehagen, Nina. & Wangel, Josefin. (2014), Smart sustainable cities–Exploring ICT solutions for reduced energy use in cities, Environmental Modeling & Software, Vol.56, pp. 52-62.
27)  Mayer-Schonberger, Viktor. Cukier, Kenneth. (2013) Big Data – A Revolution that will transform how we live, work, and thing: Harcourt Publishing.
28)  Menezes, Marluci. Arvanitidis, Paschalis. Kenna, Therese. & Ivanova-Radovanova, Petja. (2019) People - Space - Technology: An Ethnographic Approach, In: CyberParks, pp.76–86.
29)  Menezes, Marluci. Arvanitidis, Paschalis. Smaniotto Costa, Carlos. & Weinstein, Zvi. (2019) Teenagers’ Perception of Public Spaces and Their Practices in ICTs Uses In: CyberParks, pp 109-119.
30)  Menezes, Marluci. Mateus, Diogo. (2018) Walking as tactile method urban planning and design – In: cyberparks, pp.65-74.
31)  Mora, Luca. Deakin, Mark. Aina, Yusuf & Appio, Francesco. (2019) Smart City Development: ICT Innovation for Urban Sustainability, In book: Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals: Sustainable Cities and Communities, Publisher: Springer, pp.1-17.
32)  Neirotti, Paolo. De Marco, Alberto. Cagliano, Anna Corinna. Mangano, Giulio. & Scorrano, Francesco. (2014), Current trends in Smart City initiatives: Some stylized facts. Cities, Vol.38, pp. 25-36.
33)  Newcastle City Council. (2016), Newcastle 2030: community Strategic plan 2018-2028.
34)  Osaba, Eneko. Pierdicca, Roberto. Duarte, Tiago. Bahillo, Alfonso. & Mateus, Diogo. (2019), Using ICTs for the Improvement of Public Open Spaces: The Opportunity Offered by CyberParks Digital Tools, pp. 278-293.
35)  Pallares-Barbera, Montserrat. Masala, Elena. Jokovic, Jugoslav. Djukic, Aleksandra. & Albacete, Xavier. (2019) Challenging Methods and Results Obtained from User-Generated Content in Barcelona’s Public Open Spaces, In: CyberParks, pp. 120–136.
36)  Paschalis, Arvanitidis. Kenna, Therese. & Maksymiuk, Gabriela. (2019) Public Space Engagement and ICT Usage by University Students: An Exploratory Study in Three Countries, In: Cyberpark, pp. 87-108.
37)  PMBOK Guide. (2017) The Project Management Institute (PMI), Sixth Edition.
38)  SDGs UN habitat. (2018), Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development United Nations.
39)  Siemens, George. (2005) Connectivism: A learning theory for the digital age, International Journal of Instructional Technolgy and Distance Learning, Vol. 2, No.1, pp. 3-10.
40)  Smaniotto Costa, Carlos, Ina Suklje, Erjavec. & Mathey, Juliane. (2008) Green spaces – a key resource for urban sustainability. The Green Keys approach for developing green spaces: Urbani izziv, letnik, Vol.19, No. 2, pp.199-211.
41)  Smaniotto Costa, Carlos. (2015) How Can Information and Communication Technologies be used to Better Understand the Way People Use Public Spaces. In: Planeamento Cultural Urbano em Areas Metropolitans, Carlos Almeida Marques (Ed.), pp.161-172.
42)  Smaniotto Costa, Carlos. Bovelet, Jan. Dolata, Kai. & Menezes, Marluci. (2018) Building a theory on co-creating a Cyberpark: lessons learnt from the COST Action CyberParks and the Flussbad Project, Berlin in cyberparks ii, making mediated places, pp.165-174.
43)  Smaniotto Costa, Carlos. Šuklje Erjavec. (2019) The Rationale of CyberParks and the Potential of Mediated Public Open Spaces. In: CyberParks: Springer, pp.3-14.
44)  Ssekatawa, Daniel. (2016) Towards more socially inclusive smart sustainable cities, A study of smart city districts in the Greater Copenhagen region, Lund, Sweden.
45)  Thomas, S. (2014) Cyberparks will be intelligent spaces embedded with sensors and computers. Retrieved from http://theconversation.com/cyberparks-will-be-intelligent -spaces-embedded-with -sensors-and-computers-26837.
46)  United Nations. (2017) New Urban Agenda. A/RES/71/256. United Nations. http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf.Accessed 10 December 2017.
47) Yigitcanlar, Tan. Kamruzzaman, Md. (2018) Does smart city policy lead to sustainability of cities? Land Use Policy, Vol.73, pp.49-58.