دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 1-155 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری شهر یزد بر مبنای تحلیل امکان‌سنجی توسعه

صفحه 19-35

10.22059/jut.2020.285790.688

احسان اصلانی؛ سید کمال الدین شهریاری؛ حسین ذبیحی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه الگوی کاربردی گردشگری هوشمند در مناطق شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان

صفحه 127-141

10.22059/jut.2020.308582.826

زهرا دشت لعلی؛ منصوره علیقلی؛ سید کامران نوربخش