ارائه الگوی کاربردی گردشگری هوشمند در مناطق شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

گردشگری هوشمند، نسل جدیدی از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پیش‌بینی و پاسخگویی مناسب به نیازهای فردی گردشگران و استفاده مؤثر از منابع گردشگری در مقصد (ها) گردشگری، به اشتراک‌گذاری عمومی اطلاعات و تجربه گردشگری و ترویج یکپارچگی منابع اجتماعی است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل بومی گردشگری هوشمند و اثر آن بر رضایت گردشگر و هم آفرینی گردشگر است. برای انجام کار از روش طرح تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده‌شده است. در مرحله پژوهش کیفی، هدف بنیادی و در بخش کمّی، هدف کاربردی است. برای گردآوری داده‌ها در مرحله کیفی از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و با انجام مصاحبه با پانزده نفر از خبرگان حوزه گردشگری، تعداد نوزده مقوله اصلی شناسایی و در قالب شش بعد ساختاردهی شد. در مرحله کمّی از پرسشنامه آنلاین محقق ساخته در جامعه‌ای از ورودی گردشگران داخلی و خارجی به شهر اصفهان با حجم نمونه 384 نفر اطلاعات جمع‌آوری شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Spss 22 و Smart pls 2.0 کمک گرفته شد. نتایج حاکی از مناسب بودن تمامی موارد به‌جز عوامل طبیعی بود که جزو عوامل سازنده عوامل زمینه‌ای نمی‌باشد. همچنین، آزمون فرضیه‌ها، نتایج نشان می‌دهد که گردشگری هوشمند بر رضایت گردشگر و هم آفرینی گردشگر اثر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


1)      آقایی، مجید؛ رضاقلی زاده، مهدیه؛ عیسی زاده روشن، یوسف (1396) بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، توسعه مالی و مصرف انرژی و رابطه بین گردشگری بین‌المللی و رشد اقتصادی، راهبرد، دوره 26، شماره 83، صص. 108-75.
2)      اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری (1398) واحد آمار، اصفهان
3)      کوکبی، لیلا و برمایه­ور، بهنود (1399) هم آفرینی فضای گردشگری هوشمند از طریق تعاملات دیجیتالی ارائه مدل مفهومی سایبر پارک، گردشگری شهری، بهار 1399، دوره 7، شماره 1، صص. 67-51.
4)      ضیائی، محمود؛ دلشاد، علی؛ تقوی­فرد، محمدتقی؛ تاج‌زاده نمین (1399) چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب، فصلنامه گردشگری و توسعه، سال 9، شماره 1، صص.213-188.
5)      قربانی، امیر؛ دانایی، ابوالفضل؛ زرگر، سیدمحمد؛ همتیان، هادی (1398) شناسایی عوامل هوشمندی سازمان در سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری در استان خراسان جنوبی، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه‌ای، دوره 9، شماره 30، صص. 156-137.
6)      هاشمی، سیدسعید؛ محبوب­فر، محمدرضا؛ خاکی، ندا؛ مختاری، فیروزه (1393) تحلیل عوامل مؤثر در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری الکترونیک با استفاده از مدل راهبردی (SWOT)  موردمطالعه: کشور ایران، گردشگری (دانشگاه علم و فرهنگ)، بهار 1393، دوره 2، شماره 2، صص. 84-73.
7)     Alzbeta, Kiralova. & Antonin, Pavliceka. (2015) Development of Social Media Strategies in Tourism Destination, International Conference on Strategic Innovative Marketing, IC-SIM 2014, Madrid, Spain, pp.358-366.
8)     Bertella, Giovanna. (2014) The co-creation of Animal-based tourism Experience. Tourism Recreation Research, Vol.39, No.1, pp.115–125.
9)     Binkhorst, Esther. & Dekker, Den Teun. (2009) Agenda for co-creation tourism experience Research. Journal of Hospitality Marketing&Management, Vol.18, No.(2–3), pp.311–327
10)  Buhalis, Dimitrios. & Amaranggana, Aditya. (2014) Smart Tourism Destinations Enhancing Tourism Experience Through Personalisation of Services, Conference Tussyadiah, Inversini Information and communication technologies in tourism, Springer International Publishing, Switzerland, pp.377–389.
11)  Buhalis, Dimitrios. & Law, Rob. (2008) Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet-The state of Tourism research, Tourism management, Vol.29, No.4, pp.609-623.
12)  Buhalis, D. & Foerste, M. (2015) SoCo Mo marketing for travel and tourism: empowering co-creation of value, Journal of Destination Marketing and Management, Vol.4, No.3, pp.151–161.
13)  Buonincontri, Piera. & Micera, Roberto. (2016) The experience co-creation in smart tourism destinations: a multiple case analysis of European destinations, Information Technology & Tourism, Vol.16, No.3, pp.285-315.
14)  Buonincontri, P. & Morvillo, A. & Okumus, F. & Niekerk, M. van. (2017) Managingthe experience co-creation process in tourism destinations: Empirical findings from Naples, Tourism Management is currently edited by Chris Ryan, Vol.62, No.3, pp.264-277.
15)  Chathoth, P, K. & Ungson, G, R. & Harrington, R, J. & Altinay, L. & Chan, E, S,W. (2016) Co-creation and higher order customer engagement in hospitality and tourism services. A critical review, International Journal of Contemporary Hospital Management, Vol.28, No.2, pp.222-245.
16)  Chi, G. (2005) A Study of Developing Destination Loyalty Model, Doctoral dissertation, Oklahoma state university, in Partial Fulfillment of, the Requirements for, the Degree of
17)  Cova, Bernard. & Dalli, Daniele. (2009) Working consumers: the next step in marketing theory? Marketing Theory, Vol.9, No.3, pp.315-339.
18)  Del Vecchio, P. & Mele, G. & Ndou, V. & Secundo, G. (2018) Creating value from Social Big Data: Implications for Smart, Information Processing and Management, Vol.54, No.5, pp.847–860.
19)  Femenia-Serra, F. & Neuhofer, B. & Ivars-Baidal, J. A. (2019) Towards a conceptualisation of smart tourists and their role within the smart destination scenario, The Service Industries Journal, Vol.39, No.2, pp.109-133.
20)  Gretzel, U. & Fesenmaier, D. R. & O’Leary, J. T. (2006) The transformation of consumer behavior. In Buhalis, D. and Costa C (Eds), Tourism Business Frontier, Oxford, UK: Elsevier.
21)  Huang, C. Derrick. (2016) Smart Tourism Technologies in Travel Planning: The Role of Exploration and Exploitation, Information & Management, Florida Atlantic University, USA.
22)  Jankingthong, W. & Gonejanart, P. (2012) The Relationships of Factors Affecting Post-purchase Behavioral Intentions in Tourism Sector, Humanities, Arts and Social Sciences Stusies, Vol.12, No.1, pp.72-90.
23)  Kambil, A.& Friesen, G. (1999). Co-creation: A new source of value By, Accenture Outlook, pp.38–43.
24)  Koo, Chulmo. & Joun, Youhee. & Han, Heejeong. & Chung, Namho. (2013) The impact of potential travellers' media cultural experiences, Springer International Publishing
25)  Koo, Chulmo. & Shin, Seunghun. & Kim, K. & Kim, C. (2013) Smart Tourism of the Korea: a Case Study, In Proceedings of Pacific Asia Conference on Information Systems Published in PACIS 2013.
26)  Lamsfus, Carlos. & Martin, David. & Alzua-Sorzabal, Aurkene. & Torres-Manzanera, Emilio. (2015) Smart tourism destinations: An extended conception of smart cities focusing on human mobility, Springer International Publishing, Germany.
27)  Lee, Y. & Kwon, O. (2011) Intimacy, familiarity and continuance intention: An extended expectation– confirmation model in web-based services, Electronic Commerce Research and Applications, Vol.10, No.3, pp.342–357.
28)  Lee, Gyudong. & Lee, Jaeeun. & Sanford, Clive. (2010) An exploratory study on maximizing tendency and continuance intention of web sites, Asia Pacific Journal of Information Systems, Vol.20, No.3, pp.73-90
29)  Lee, Jimin. & Lee, Hanna. & Chung, Namho. & Koo, Chulmo. (2017) An Integrative Model of the Pursuit of Happiness and the Role of Smart Tourism Technology: A Case of International Tourists in Seoul, Information and Communication Technologies in Tourism, pp.173-186.
30)  Li, Yunpeng. & Hu, Clark. & Huang, Chao. & Duan, Liqiong. (2016) The concept of smart tourism in the context of tourism information services, Tourism Management, Vol.54, pp.1-8.
31)  Lopez de Avila Munoz, A. & Garcia, Sanchez. (2013) Destinos Turísticos Inteligentes. Economia Industrial, Economia industrial, No.42, pp.61-69.
32)  Ma, Yong. & Liu, Jianuo. & Zhang, Xuexi. (2015) Study on Core Values of Smart Tourism and Empirical Research Based on Tourist Perception, Affiliated Conferences, WHICEB
33)  Mat som, Ahmad. & Badarneh, M. B. (2011) Tourist satisfaction and repeat visitation toward a new comprehensive model, International Journal of Social Sciences, Vol.6, No.1, pp.38- 45.
34)  Mat som, Ahmad Puad. & Marzuki, Azizan. & Yousefi, Maryam. & Abukhalifeh, Nimer. (2010) Factors influencing visitors revisit behavioral intentions: A case study of Sabah, Malaysia, International Journal of Marketing Studies, Vol.4, No.4, pp.39- 50.
35)  Mathis, Elaine F. & Kim, Hyelin. L. & Uysal, Muzaffer. & Sirgy, Joseph M. & Prebensen, Nina K. (2016) The effect of co-creation on outcome variable, Annals of Tourism Research, Vol.57, pp.62-75.
36)  Neuhofer, Barbara. & Buhalis, Dimitrios. & Ladkin, Adele. (2012) Conceptualising technology Enhanced Destination Experiences, Journal of Destination Marketing and Management, Vol.1, No.1–2, pp.36–46.
37)  Park, Ji, Hoon. & Lee, Cheolhan. & Yoo, Changsok. & Nam, Yoonjae. (2016) An analysis of the utilization of Facebook by local Korean governments for tourism development and the network of smart tourism ecosystem, International Journal of Information Management, Vol.36, No.6, pp.1320–1327.
38)  Phillips, S, G. (2000). The tourism industry association of Canada, Virtual TIAC Tourism Congress.
39)  Ryan, C. & Minghui, S. & Xiaoyu, Z. & Fangxuan, L. & Ping, L. & Jun, G. & Lin, H. (2016) Illustrations of Chinese tourism research, Tourism Management, Vol.58, pp.229–234.
40)  Schaffers, H. & Komninos, N. & Pallot, M. & Trousse, B. & Nilsson, M. & Oliveira, A. (2011) Smart cities and the future internet: towards cooperation frameworks for open innovation, Future Internet Assem, No.31, pp.431–446.
41)  Shi, Y. (2013) The next generation of communications technology in the era of economic experience: Smart tourism application, Technological Horizon, Vol.9, pp.180-193.
42)  Volo, S. (2009) Conceptualizing experience: A tourist based approach, Journal of Hospitality Marketing & Management, Vol.18, No.(2–3), pp.111–126.
43)  Wang, D. & Li, R. & Li, Y. (2013) China’s smart tourism destination initiative: A taste of the service-dominant logic, Journal of Destination Marketing &Management, Vol.2, pp.59–61.
44)  Wang, X. & Li, X. R. & Zhen, F. & Zhang, J. (2016) How smart is your tourist attraction? Measuring tourist preferences of smart tourism attractions via a FCEM-AHP and IPA approach, Tourism Management, No.54, pp.309-320.
45)  Xiang, Z. & Fesenmaier, D. R. (2017) Big Data Analytics, Tourism Design and Smart Tourism. In Z. Xiang & D. R. Fesenmaier (Eds.), Analytics in Smart Tourism Design, Switzerland: Springer
46)  Yoon, C, V. & Uysal, T. (2003) An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model, Tourism Management, Vol.26, No.1, pp.47-56.
47)  Yong, Ma. & Hui-ying, Chen. (2013) Study on the Value Promotion and Development Strategy of Smart Tourism, Affiliated Conferences, WHICEB, Proceedings.
48)  Zhang, L. & Li, N. & Liu, M. (2012). The concept and theoretical system of smart tourism, Tourism Tribune, Vol.27, No.5, pp.66-73.
49)  Zwass, Vladimir. (2010) Co Creation: Toward a Taxonomy and an Integrated Research Perspective, International Journal of Electronic Commerce, No.15, pp.11-48