اثر تصویر و شخصیت برند شهری و تأثیر آن‌ها بر نگرش و قصد انتخاب مقصد گردشگری مطالعه موردی: شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

 این پژوهش به بررسی تأثیرات تصویر و شخصیت مقصد بر نگرش و قصد انتخاب مقصد گردشگری پرداخته است. ازآنجاکه مهم‌ترین هدف در صنعت گردشگری جذب هرچه بیشتر گردشگران برای دیدن کشور، منطقه یا محلـی خـاص است، بنابراین باید مؤلفه‌های مؤثر در جذب گردشگران به‌خوبی شناسایی شوند. ازجمله مهم‌ترین این مؤلفه‌ها، می‌توان به تصویر و شخصیت مقصد اشاره کرد که بازاریابان صنعت گردشگری از طریق ترکیب این دو با مفهوم برند در پی تأثیرگذاری هرچه بیشتر بر نگرش گردشگران هستند، تا بدین‌وسیله بر قصد رفتاری آن‌ها اثر گذاشته و گردشگران را به بازدید مجدد از مقصد ترغیب کنند. جامعه آماری این پژوهش متشکل از گردشگران داخلی شهر تهران است. داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق نرم‌افزار آموس و SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش از مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات تحقیق و روابط بین متغیرهای تحقیق (تصویر مقصد، شخصیت مقصد، نگرش و قصد رفتاری) استفاده‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تصویر مقصد بر شخصیت مقصد و نگرش به مقصد اثر مثبت دارد. همچنین، یافته‌های پژوهش اثر شخصیت مقصد بر تصویر مقصد و نگرش به مقصد را نیز تائید کرد و درنهایت اینکه تأثیر نگرش به مقصد بر قصد رفتاری و انتخاب مقصد گردشگری نیز مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


1)      ایمانی‌خوش‌خو، محمدحسین و ایوبی‌یزدی، حمید (1389) عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد، فصلنامه مطالعات مدیریت جهانگردی، پاییز 1389، دوره 5، شماره 13، صص.138-113.
2)      ترکان، هاجر و کجباف، محمدباقر (1387) نگرش چیست؟، فصلنامه توسعه علوم رفتاری، دوره 1، شماره 1، صص.54-49.
3)      حمیدی­زاده، محمدرضا؛ قره­چه، منیژه؛ هادی­زاده مقدم، اکرم؛ سلیمی­پور، سیروس (1394) تأثیر تبلیغات توصیه‌ای بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، پاییز 1394، دوره14، شماره 23، صص.67-49
4)      دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل (۱۳۸۳) روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ اول، تهران: انتشارات صفار.
5)      رجبی، آزیتا (1397) شهر گردشگر محور، چاپ اول، تهران: انتشارات مهکامه.
6)      رزقی، مریم؛ شهابیان، پویان؛ مدیری، آتوسا؛ احمدیان، رضا (1397) ارزیابی شاخص‌های مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد در شهرهای تاریخی ایران از منظر گردشگران خارجی، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 5، شماره 4، صص.152-137.
7)      زیاری؛ کرامت الله، اشنوایی؛ امیر؛ مولایی قلیچی، محمد (1393) سنجش رضایت گردشگران از کیفیت خدمات هتلداری با استفاده از شاخص GSM مطالعه موردی: کلان‌شهر شیراز، نشریه گردشگری شهری، زمستان 1393 دوره 1، شماره 1، صص. 15-1.
8)      سقایی، محسن؛ امینی نژاد، غلام‌رضا؛ صبوحی، غلام‌رضا (1394) تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعه اجتماعی- فرهنگی شهر بوشهر)، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، تابستان 1394، دوره 5، شماره 18، صص.140-131.
9)      شاطریان، محسن؛ کیانی، صدیقه، شیخ‌زاده، فاطمه (1398) بررسی اثر تصویر ذهنی گردشگران فستیوال گل و گلاب قمصر و نیاسر بر کیفیت و ارزش ادراک‌شده از خدمات، فصلنامه گردشگری شهری، بهار 1398، دوره 6، شماره 1، صص.17-1
10)   شاهین، آرش؛ علامه، سیدمحسن؛ اسدی، علی (1393) تحلیل تأثیر تناسب خودپنداره و شخصیت مقصد بر نیت‌های رفتاری گردشگر داخلی در شهر اصفهان، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، تابستان 1393، دوره13، شماره 2، صص.86-69.
11)   شربت اوغلی، احمد؛ اخلاصی، امیر (1387). طراحی مدلی برای سنجش رضایت‌مندی گردشگران در صنعت بانکداری توسعه‌ای و اندازه‌گیری رضایت‌مندی مشتریان بانک صنعت و معدن بر اساس آن، فصلنامه دانش مدیریت، دوره 21، شماره 81، صص.74-57.
12)   شیرخدایی، میثم؛ علیزاده ثانی، محسن؛ آملی دیوا، فهیمه (1395) بررسی تأثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سلامت موردمطالعه: آبگرم معدنی لاویج، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره5، شماره 17، صص.145-128.
13)   ضیایی، محمود و مهدیخانی، نیلوفر (1396) رابطه شخصیت کالبدی– اجتماعی شهر و شخصیت گردشگر با انتخاب مقصد؛ (مطالعه موردی شهر شیراز و یزد)، برنامه‌ریزی توسعه کالبدی، دوره 5، شماره 2، صص.56-41.
14)   عباسی، عباس؛ رستم‌پور شهیدی، نیایش؛ بازیار حمزه خانی، اسماعیل (1396) شکل‌گیری وفاداری به مقصد باتجربه مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد، نشریه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، بهار و تابستان 1396، دوره 9، شماره 17، صص.196-175.
15)   علامه، محسن و نکته‌دان، ایمانه (1389) بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری) مطالعه مورد هتل‌های چهار و پنج ستاره اصفهان، مدیریت بازرگانی، پاییز 1389، دوره 2، شماره 5، صص.124-109.
16)   کرمی، فریبا و زینلی، بهرام (1394) کیفیت محصول مقاصد گردشگری، رضایت گردشگر و آینده گردشگر (مطالعه موردی: پارک ائل گلی تبریز)، فصلنامه فضای جغرافیایی، پاییز 1394، دوره 15، شماره 51، صص.119-97.
17)   کیانی؛ زهره (1395) تأثیر تصویر و شخصیت مقصد بر دل‌بستگی و رضایت گردشگران (مطالعه موردی: گردشگران شهر اصفهان)، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، بهار 1395، دوره 5، شماره 16، صص. 167-149.
18)   ملکی مین­باش رزگاه، مرتضی؛ بلوچی، حسین؛ فارسی­زاده، حسین (1394) بررسی تأثیر تصویر مقصد و رضایت از مقصد بر نیت‌های بازدید گردشگران، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، بهار 1394، دوره 4، شماره 12، صص.33-11.
19)   نسیمی، محمدحسن؛ رضایی، علی‌اکبر؛ وظیفه دوست، حسین؛ عزیزآبادی فراهانی، فاطمه (1398) طراحی مدل آمیخته بازاریابی گردشگری با تأکید بر وفاداری ذینفعان، فصلنامه گردشگری شهری، بهار 1398، دوره 6، شماره 1، صص.66-47.
20) Aaker, J. L. (1997) Dimensions of brand personality, Journal of Marketing Research, Vol.34, No.3, pp.347-356.
21) Abu Ali, J. & Howaidee, M. (2012) The impact of service quality on tourist satisfaction in Jerash, Journal of Contemporary Research in Business, Vol.3, No.12, pp.164-187.
22) Ajzen, I. (1985) From intentions to actions: A theory of planned behavior, In Action control Springer, Berlin, Heidelberg, pp.11-39
23) Apostolopoulou, A. & Papadimitriou, D. (2015) The role of destination personality in predicting tourist behaviour: implications for branding mid-sized urban destinations, Current Issues in Tourism, Vol.18, No.12, pp.1132-1151.
24) Chaulagain, S. & Wiitala, J. & Fu, X. (2019) The impact of country image and destination image on US tourists’ travel intention, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.12, pp.1-11
25) Chen, C. F. & Phou, S. (2013) A closer look at destination: Image, personality, relationship and loyalty, Tourism management, Vol.36, pp.269-278.
26) Chinomona, M. & Sandada, M. (2013) Customer satisfaction, Trust and Loyalty as predictors of customer intention to repurchase South African retailing industry, Mediterranean Journal Of Social Sciences, Vol.4, No.4, pp.437-446.
27) Clark, G. (2006) City marketing and economic development, International City Marketing Summit, Madrid, Spain, Vol.11, pp.15-16.
28) Cossío-Silva, F.J. & Revilla-Camacho, M.Á. & Vega-Vázquez, M. (2019) The tourist loyalty index: A new indicator for measuring tourist destination loyalty?, Journal of Innovation & Knowledge, Vol.4, No.2, pp..71-77
29) Dedeoğlu, B. B. & Van Niekerk, M. & Weinland, J. & Celuch, K. (2019) Re-conceptualizing customer-based destination brand equity, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.11, pp.211-230.
30) Ekinci, Y. & Hosany, S. (2006) Destination personality: An application of brand personality to tourism destinations, Journal of travel research Vol.42, No.2, pp.127-139.
31) Fazli, G. (2012) Evaluation of Destination Image among Foreign Visitors in Tehran, Unpublished Thesis of Master of Science in tourism management, Eastern Meditearn University, Cyprus.
32) Femenia-Serra, F. & Neuhofer, B. & Ivars-Baidal, J. A. (2019) Towards a conceptualisation of smart tourists and their role within the smart destination scenario. The Service Industries Journal, Vol.39, No.2, pp.109-133.
33) Ferns, B. H. & Walls, A. (2012) Enduring travel involvement, destination brand equity, and travelers’ visit intentions: a structural model analysis, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.1, pp.27–35.
34) Gómez, M. & Lopez, C. & Molina, A. (2015) A model of tourism destination brand equity: The case of wine tourism destinations in Spain. Tourism Management, Vol.51, pp.210–222.
35) Gunawan, D.D. & Huarng, K.H. )2015) Viral effects of social network and media on consumers’ purchase intention, Journal of Business Research, Vol.68, No.11, pp.2237-2241
36) Hajli, N. & Sims, J. & Zadeh, A.H. & Richard, M. O. (2017) A social commerce investigation of the role of trust in a social networking site on purchase intentions, Journal of Business Research, Vol.71, pp.133-141.
37) Hosany, S. & Ekinci, Y. & Uysal, M. (2006) Destination image and destination personality: An application of branding theories to tourism places, Journal of business research, Vol.59, No.5, pp.638-642.
38) Hultman, M. & Skarmeas, D. & Oghazi, P. & Beheshti, H. M. (2015) Achieving tourist loyalty through destination personality, satisfaction, and identification, Journal of Business Research, Vol.68, No.11, pp.2227-2231.
39) Hussain Shah, S. S. & Aziz, J. & Jaffari, A. R. & Waris, S. & Ejaz, W. & Fatima, M. & Sherazi, S. K. (2012) The impact of brands on consumer purchase intentions, Asian Journal of Business Management, Vol.4, No.2, pp.105-110.
40) ías-Jamilena, D. M. & Sabiote-Ortiz, C. M. & Martín-Santana, J. D. & Beerli-Palacio, A. (2018) The effect of Cultural Intelligence on consumer-based destination brand equity, Annals of Tourism Research, Vol.72, pp.22-36.
41) Jalilvand, M.R. & Samiei, N. (2012) The impact of electronic word of mouth on a tourism destination choice: Testing the theory of planned behavior (TBP), Internet Research, Vol.22, No.5, pp.591–612.
42) Kim, H. B. & Lee, S. (2015) Impacts of city personality and image on revisit intention. International Journal of Tourism Cities, Vol.1, No.1, pp.50-69
43) Kim, W. H. & Malek, K. & Kim, N. & Kim, S. J. (2017) Destination Personality, Destination Image, and Intent to Recommend: The Role of Gender, Age, Cultural Background, and Prior Experiences, Sustainability, Vol.10, No.1, pp.87-88.
44) Lee, H. J. & Kang, M. S. (2013) The effect of brand personality on brand relationship, attitude and purchase intention with a focus on brand community, Academy of Marketing Studies Journal, Vol.17, No.2, pp.85-97.
45) Min, K. S. & Martin, D. & Jung, J. M. (2013) Designing advertising campaigns for destinations with mixed images: Using visitor campaign goal messages to motivate visitors, Journal of Business Research, Vol.66, No.6, pp.759-764.
46) Murphy, L. & Moscardo, G. & Benckendorff, P. (2007) Using brand personality to differentiate regional tourism destinations. Journal of travel research, Vol.46, No.1, pp.5-14.
47) Pike, S. (2009) Destination brand positions of a competitive set of near-home destinations, Tourism management, Vol.30, No.6, pp.857-866.
48) Puh, B. (2014) Destination Image and Tourism Satisfaction: The Case of a Mediterranean Destination, Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol.15, pp.538-544
49) Ragheb, M.G. & Tate, R.L. (1993) A behavior model of leisure participation, based on leisure attitude, motivation and satisfaction, Leisure Studies, Vol.12, pp.61–67.
50) Souiden, N. & Ladhari, R. & Chiadmi, N. E. (2017) Destination personality and destination image, Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol.32, pp.54-70.
51) Toudert, D. & Bringas-Rábago, N. L. (2016) Impact of the destination image on cruise repeater’s experience and intention at the visited port of call, Ocean & Coastal Management, Vol.130, pp.239-249.
52) Usakli, A. & Baloglu, S. (2011) Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory, Tourism management, Vol.32, No.1 pp.114-127.
53) Zeugner-Roth, K. P. & Žabkar, V. (2015) Brid-ging the gap between country and destination image: Assessing common facets and their predictive validity, Journal of business research, Vol.68, No.9, pp.1844-1853.
54) Zeynalzade, A. (2012) Investigating the Effect of Brand Awareness and Brand Image on Purchase Behavior of Customers, International Journal of Research in Social Sciences. Vol.2, pp.99-112.
55) Zhang, Chen. & Zhenfang, Huang. & Fangdong, Cao. &  Xiaoyan, Chen. (2019) Recognise me from outside to inside: Learning the influence chain of urban destination personalities, Tourism Management, Vol.70, pp.390-403.