نویسنده = ������������ ���������������� ��������
بررسی گونه های گردشگری موثر بر توسعه ی گردشگری منطقه آزاد ارس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 33-46

10.22059/jut.2018.245041.427

رفعت شهماری اردجانی؛ جواد کاموسی علمداری